(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Tau­ti­nin­kai "gaudo" žvirblį (3)

2017 m. rugpjūčio 11 d.
Rugp­jū­čio 15-ąją su­kan­ka ly­giai trys mė­ne­siai, kai Lie­tu­vių tau­ti­nin­kų są­jun­ga pri­bloš­kė Šiau­lių ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bę pre­ten­zi­ja į is­to­ri­nį pa­sta­tą Šiau­liuo­se, Auš­ros alė­jo­je 21, kur il­gus me­tus vei­kė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros sky­rius, bib­lio­te­ka. Tau­ti­nin­kai jau ofi­cia­liai krei­pė­si į ra­jo­no Ta­ry­bą, kad ši priim­tų spren­di­mą grą­žin­ti pa­sta­tą. Jei­gu ne – kreip­sis į teis­mą. O ką da­rys su is­to­ri­niu pa­sta­tu is­to­ri­nė­je Šiau­lių vie­to­je tau­ti­nin­kai?Tau­ti­nin­kai ofi­cia­liai krei­pė­si į...

Aviacijos bazėje keičiasi vaizdas ir vadovybė (2)

2017 m. rugpjūčio 11 d.
Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nių oro pa­jė­gų (KOP) Avia­ci­jos ba­zė­je – nau­jo­vės. Iš­ki­lo ke­tu­raukš­tis gy­ve­na­ma­sis komp­lek­sas, re­mon­tuo­ja­mi rie­dė­ji­mo ta­kai, aikš­te­lės, pe­ro­nas, Jur­gio Dob­ke­vi­čiaus an­ga­ras. Pa­si­kei­ti­mai – ir va­do­vy­bė­je. Nuo šian­dien Avia­ci­jos ba­zei pra­de­da va­do­vau­ti pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas An­ta­nas Ma­tu­tis. Šta­bo vir­ši­nin­ką pul­ki­nin­ką lei­te­nan­tą Ser­gė­jų Buit­vi­dą pa­keis ma­jo­ras Alek­sie­jus Bo­je­vi­kas.Lai­ki­nai KOP Avia­ci­jos ba­zės va­do pa­rei­gas ėjęs...

Dovanokime savo širdies šilumą vaikams

2017 m. rugpjūčio 11 d.
Gy­ven­to­jų po­žiū­ris į vai­kų glo­bą ir įvai­ki­ni­mą pa­ma­žu kei­čia­si. Lie­tu­vo­je dau­gė­ja šei­mų, ku­rios įsi­vai­ki­na ne tik svei­kus, ta­čiau ir svei­ka­tos su­tri­ki­mų tu­rin­čius ar vy­res­nio am­žiaus vai­kus. Po tru­pu­tį dau­gė­ja po­rų, ku­rios ryž­ta­si tap­ti ke­lių vai­kų – bro­lių ir se­se­rų – įtė­viais. Tie­sa, įvai­ki­ni­mo sta­tis­ti­ka iš­lie­ka pa­na­ši – per me­tus įvai­ki­na­ma apie šim­tą vai­kų.Skau­du, kad vi­suo­me­nė­je bu­vo su­si­for­ma­vęs įvaiz­dis, jog tė­vų glo­bos ne­te­kę vai­kai pa­vel­di sa­vo tė­vų blo­gą­sias sa­vy­bes, kad vai­ką iš glo­bos na­mų užau­gin­ti...

Pristatyta „Šiaulių dienų“ programa

2017 m. rugpjūčio 11 d.
Rug­sė­jo 7–9 die­no­mis vyks kas­me­ti­nė Šiau­lių mies­to šven­tė „Šiau­lių die­nos“. 781-ojo gim­ta­die­nio šven­tę or­ga­ni­zuo­jan­tis Šiau­lių kul­tū­ros cent­ras va­kar spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pri­sta­tė šven­tės pro­gra­mą ir nau­jo­ves.Šie­met „Šiau­lių die­nos“, pa­va­din­tos „Mo­der­nūs Šiau­liai. Šimt­me­čio is­to­ri­jos ve­da­mi...“, sie­kia įpras­min­ti Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­tį. Šios idė­jos ve­da­mi or­ga­ni­za­to­riai kvie­čia mies­tie­čius nu­si­kel­ti į tar­pu­ka­rio Šiau­lius.
Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė Dei­man­tė...

Meninio akcento konkursą laimėjo Vytenis Rudokas (7)

2017 m. rugpjūčio 11 d.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ni­nio ak­cen­to, skir­to Va­sa­rio 16-osios ak­to sig­na­ta­rams įam­žin­ti, kon­kur­se pir­mą­ją vie­tą lai­mė­jo šiau­lie­tis ar­chi­tek­tas Vy­te­nis Ru­do­kas. Jis pa­siū­lė į Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos tvo­re­lę įkom­po­nuo­ti ak­mens plokš­tes su ke­tu­rių sig­na­ta­rų pa­ra­šais.
Sa­vi­val­dy­bė kon­kur­są skel­bė įam­žin­ti Va­sa­rio 16-os ak­to sig­na­ta­rų – My­ko­lo Bir­žiš­kos, Ste­po­no Kai­rio, Al­fon­so Pet­ru­lio ir Jo­no Vi­lei­šio, ku­rie mo­kė­si Šiau­lių ber­niu­kų gim­na­zi­jo­je, at­mi­ni­mą...

Sistema myli silpnuosius (22)

2017 m. rugpjūčio 11 d.
Kel­mės cent­re, prie pre­ky­bos cent­ro, gu­li žmo­gus. Gal­va ant žo­ly­no. Ko­jos ant ša­li­gat­vio. Ša­lia nu­vir­tęs dvi­ra­tis. Ant dvi­ra­čio ran­ke­nos už­ka­bin­tas mai­šas su viš­tie­nos kau­lais.
Vie­ni praei­viai abe­jin­gai praė­jo pro ša­lį. Ki­ti, jaut­res­nės šir­dies, pra­dė­jo ty­ri­nė­ti, ar žmo­gus dar kvė­puo­ja, pa­kvie­tė grei­tą­ją pa­gal­bą. Ke­pi­na sau­lė. Dar nu­mirs žmo­ge­lis mies­to vi­du­ry!
Iš li­go­ni­nės kauk­da­ma si­re­no­mis jau lė­kė grei­to­ji pa­gal­ba. O gat­vė­je pa­mie­go­ti su­ma­nęs žmo­gus, vos...

Avarijos kaltininkas ir atgailavo, ir saugojo savo kišenę (4)

2017 m. rugpjūčio 11 d.
Va­kar Šiau­lių apy­lin­kės teis­mas 2,5 me­tų lais­vės atė­mi­mo baus­mę sky­rė šiau­lie­čiui tau­to­dai­li­nin­kui ir mu­zi­kan­tui 57 me­tų Vi­liui Šla­pe­liui, ku­ris per­nai gir­tas au­to­mo­bi­liu sun­kiai su­ža­lo­jo ma­ža­me­tį ber­niu­ką. Iš ava­ri­jos kal­ti­nin­ko pri­teis­ta ir ža­la, bet ji ne­ži­nia ka­da bus at­ly­gin­ta – po ava­ri­jos vie­šai at­gai­la­vęs V. Šla­pe­lis pa­si­sku­bi­no iš­si­tuok­ti su žmo­na ir vi­są ne­kil­no­ja­mąjį tur­tą per­leis­ti jai.Ne­gi me­ni­nin­ko at­gai­los žo­džiai bu­vo ne­ver­ti nė...

„Gintrą-Universitetą“ papildė Meksikos rinktinės žaidėja (1)

2017 m. rugpjūčio 11 d.
Šiau­lių „Gint­ros-Uni­ver­si­te­to“ mo­te­rų fut­bo­lo ko­man­da su­lau­kė pa­sku­ti­nio pa­stip­ri­ni­mo ir bai­gė komp­lek­ta­ci­ją prieš ar­tė­jan­tį UE­FA mo­te­rų Čem­pio­nių ly­gos at­ran­kos tur­ny­rą Gru­zi­jo­je, ku­ris vyks rugp­jū­čio 22–28 die­no­mis. Prie Lie­tu­vos čem­pio­nių tre­čia­die­nį pri­si­jun­gė ne­se­niai stu­di­jas JAV ­bai­gu­si 24 me­tų Mek­si­kos rink­ti­nės na­rė Chris­ti­na Mu­ril­lo.Gy­nė­jos ir sau­gės po­zi­ci­jo­se ga­lin­ti rung­ty­niau­ti fut­bo­li­nin­kė tu­ri dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę – mer­gi­nos šak­nys ki­lu­sios iš...

Raiteliai rungsis dėl išskirtinio trofėjaus

2017 m. rugpjūčio 11 d.
Ren­gi­nys žiū­ro­vams – ne­mo­ka­mas. Pap­ras­tai į vaiz­din­go­je vie­to­vė­je Ju­sai­čių kai­me esan­tį Ju­sai­čių žir­gy­ną ste­bė­ti kon­kū­rų var­žy­bų su­si­ren­ka šim­tai žiū­ro­vų iš vi­sos Lie­tu­vos, Šiau­lių ap­skri­ties.
Šie­met tai jau vie­nuo­lik­to­s Lie­tu­vos tau­rės var­žy­bos, or­ga­ni­zuo­ja­mos aso­cia­ci­jos „Ju­sai­čių žir­gai“. Dvi pir­mo­sios var­žy­bos yra vy­ku­sios Šiau­liuo­se, o jau de­vin­to­sios ren­gia­mos aso­cia­ci­jos va­do­vo Ri­mo Ba­jo­ri­no va­do­vau­ja­mo žir­gy­no so­dy­bo­je, šim­ta­me­čių ąžuo­lų...

Pakruojo pakraštyje įsikūrė užribio žmonės (5)

2017 m. rugpjūčio 11 d.
Pak­ruo­jo pa­kraš­ty­je sto­vin­tis ap­leis­tas bu­vu­sios me­die­nos įmo­nės ad­mi­nist­ra­ci­nis pa­sta­tas ta­po be­na­mių prie­globs­čiu. Na­me­ly­je iš­dau­žy­tais lan­gais kas glau­džia­si nuo­lat, kas atei­na kartkartėmis per­nak­vo­ti.Ap­leis­to pa­sta­to kam­ba­riuo­se ma­ty­ti gy­ve­nant. Vie­na­me ant sie­nos ka­bo ne itin šva­rūs džin­sai, prie ki­tos sie­nos – iš su­lū­žu­sios lo­vos lie­ka­nų įsi­reng­tas guo­lis. Ki­ta­me – ap­de­gę lent­ga­liai, grei­čiau­siai nau­do­ja­mi val­giui vir­ti, sto­vi po­ra šva­rių uni­ta­zų...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Kel­mės cent­re, prie pre­ky­bos cent­ro, gu­li žmo­gus. Gal­va ant žo­ly­no. Ko­jos ant ša­li­gat­vio. Ša­lia nu­vir­tęs...

Pas­ta­ruo­ju me­tu Lie­tu­va iš­si­ski­ria iš ki­tų ES vals­ty­bių dėl spar­čiau­sio kai­nų di­dė­ji­mo – me­ti­nė pre­kių ir pa­slau­gų inf­lia­ci­ja...


„Sis­te­mi­ne mo­kes­čių re­for­ma tų pa­kei­ti­mų pa­va­din­ti tur­būt ne­ga­li­me. La­biau kos­me­ti­niai jie bu­vo jau per...

Vie­nas kai­mo in­te­li­gen­tas su­glu­mi­no ne­ti­kė­tu klau­si­mu: „Ar ei­li­nis Lie­tu­vos žmo­gus jau­čia Eu­ro­pos...

Politikų tribūnaDaugiau

Šiau­lių mies­tas gau­na di­džiu­lius pi­ni­gus mies­to ur­ba­nis­ti­nės ap­lin­kos tvar­ky­mui. Ki­taip sa­kant, tu­ri...

Per kiek­vie­nus rin­ki­mus ar reikš­min­gas pro­gas nuo­lat yra kal­ba­ma apie as­me­ni­nę at­sa­ko­my­bę už nu­veik­tus ar...


Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me, Vy­riau­sy­bė­je, vi­suo­me­nė­je, tarp li­tua­nis­tų, is­to­ri­kų ir šiaip tau­tiš­kai...

Eu­ro­pos Par­la­men­to Tei­sės rei­ka­lų ko­mi­te­tas po il­gai tru­ku­sių svars­ty­mų nu­ta­rė siū­ly­ti, o Eu­ro­pos Par­la­men­to...

Karas vaiko akimisDaugiau

Šlo­vė šiau­lie­čiams1987-ųjų va­sa­rą, bai­gus šie­nap­jū­tę, di­de­lė Šiau­lių ra­jo­no žem­dir­bių, kul­tū­ros dar­buo­to­jų, mo­ky­to­jų gru­pė dviem...

Bė­gant nuo mir­ties 1941-ųjų ru­de­nį su ma­ma sto­vė­jo­me Tel­šiuo­se prie pie­no par­duo­tu­vės Tur­gaus aikš­tė­je. Nuo ma­žo­sios...

imestamp]" border="0" alt="" />

Vasaros prasmė – stovyklos su vaikais (7)

Pirmas puslapis
2017 m. rugpjūčio 10 d.
Šiau­lie­tis skau­tas, is­to­ri­jos mo­ky­to­jas Ser­ge­jus Sta­pon­kus šią va­sa­rą da­ly­vau­ja jau penk­to­je sto­vyk­lo­je. Ne­se­niai su skau­tais grį­žęs iš Uk­rai­nos, ak­ty­vus šiau­lie­tis iš­vy­ko prie Lūks­to eže­ro su Kur­tu­vė­nų pa­ra­pi­jos vai­kais. Ser­žas nea­be­jo­ja: sto­vyk­lo­se pra­leis­tas lai­kas su vai­kais daug nau­din­ges­nis, nei gu­li­nė­ji­mas pa­jū­ry­je ir brai­dy­mas po šal­tą Bal­ti­jos jū­ros van­de­nį.S. Sta­pon­kus – pil­nas įspū­džių. Uk­rai­no­je su sep­ty­nių skau­tų (še­ši šiau­lie­čiai ir vie­na pa­lan­giš­kė...

Žali vairuotojai iš­va­žiuos į gat­ves ir kie­mus (2)

Pirmas puslapis
2017 m. rugpjūčio 10 d.
Nuo rug­sė­jo 1 die­nos įsi­ga­lio­ja nau­ja leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių (B ka­te­go­ri­jos) eg­za­mi­na­vi­mo tvar­ka. Nuo ta­da pra­de­dan­čių­jų vai­ruo­to­jų įgū­džiai bus tik­ri­na­mi tik rea­lia­me eis­me, o ne, kaip šiuo me­tu, ir pra­ti­mų aikš­te­lė­je.Ši ži­nia vi­suo­me­nė­je su­kė­lė dis­ku­si­jų: ko­kios grės­mės ty­kos, jei eg­za­mi­nuo­ja­ma­jam teks už­duo­tis tvar­kin­gai pa­sta­ty­ti „Re­git­ros“ au­to­mo­bi­lį ne tarp dvie­jų gai­re­lių, kaip da­bar, o tarp dvie­jų pra­ban­gių mer­se­de­sų?Įsa­ky­mą lie­pos pa­bai­go­je pa­si­ra­šęs vi­daus rei­ka­lų...

Radijo ir televizijos muziejuje – 135 telefono metai

Įvykiai, aktualijos
2017 m. rugpjūčio 10 d.
Mu­zie­jaus lan­ky­to­jai iš­vys te­le­fo­no rai­dos po­ky­čius – nuo XX a. 3 de­šimt­me­ty­je nau­do­tų apa­ra­tų iki šian­dien vi­siems įpras­tų mo­bi­lių­jų te­le­fo­nų. Pa­ro­do­je pri­sta­to­mi ir ka­ri­niai te­le­fo­nai, pa­ga­min­ti Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tu, ko­mu­ta­to­riai – te­le­fo­nų sto­ty­se sto­vė­ję įren­gi­niai, prie ku­rių dir­bo te­le­fo­nis­tės, su­jung­da­vu­sios abo­nen­tus po­kal­biui.
Įvai­rių so­cio­lo­gi­nių ap­klau­sų duo­me­ni­mis, mo­bi­lų­jį te­le­fo­ną žmo­nės pri­ski­ria prie svar­biau­sių sa­vo as­me­ni­nių daik­tų. Šis...

Ar sporto mokyklų auklėtinius atiduos privatiems klubams? (16)

Įvykiai, aktualijos
2017 m. rugpjūčio 10 d.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je ke­lia­ma idė­ja „iš­gry­nin­ti“ jau­nų­jų spor­ti­nin­kų ug­dy­mo mo­de­lį. Spor­to mo­kyk­lų auk­lė­ti­niai ga­li bū­ti ati­duo­ti ug­dy­ti pri­va­tiems spor­to klu­bams – už Sa­vi­val­dy­bės „krep­še­lius“. Ta­ry­bos opo­zi­ci­ja iš­si­kvie­tė idė­jos ren­gė­jus paaiš­kin­ti, kas vyks­ta ir kas lau­kia spor­to mo­kyk­lų?
Ta­ry­bos opo­zi­ci­nės frak­ci­jos – „Už Šiau­lius“, Li­be­ra­lų są­jū­džio ir „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ – su­ne­ri­mu­sios dėl „gir­di­mų pla­nų“ ant­ra­die­nį ini­ci­ja­vo su­si­ti­ki­mą su Švie­ti­mo...

Ka­ras vai­ko aki­mis (11) (1)

Budintis reporteris
2017 m. rugpjūčio 10 d.
Šlo­vė šiau­lie­čiams1987-ųjų va­sa­rą, bai­gus šie­nap­jū­tę, di­de­lė Šiau­lių ra­jo­no žem­dir­bių, kul­tū­ros dar­buo­to­jų, mo­ky­to­jų gru­pė dviem au­to­bu­sais iš­vy­ko eks­kur­si­jon į Le­ning­ra­dą (da­bar Sankt Pe­ter­bur­gas).
Pet­ro­pav­lovs­ko tvir­to­vė­je, di­džiu­lė­je lau­ki­mo sa­lė­je, jau bū­ria­vo­si apie po­ra šim­tų žmo­nių. Na­cio­na­li­niais rū­bais pa­si­puo­šę uz­be­kai, turk­mė­nai, kau­ka­zie­čiai... Lū­ku­ria­vo čia ir bū­rys kau­nie­čių.
„Įst­ri­go­me ma­žiau­siai po­rai va­lan­dų“, – pa­gal­vo­jau ta­da. Ir tą pa­čią aki­mir­ką per vie­ti­nį ra­di­ją pra­ne­šė...

Autobusai per Kuršėnų centrą išsprendė seną problemą (2)

Budintis reporteris
2017 m. rugpjūčio 10 d.
„Šiau­lių kraš­to“ Kur­šė­nų re­dak­ci­jai kur­šė­niš­kiai džiau­gė­si, kad pa­ga­liau au­to­bu­sai į Šiau­lius ir iš Šiau­lių nuo rugp­jū­čio 1 die­nos va­žiuo­ja per Kur­šė­nų cent­rą, Vy­tau­to gat­vę. Dau­gy­bę de­šimt­me­čių šio marš­ru­to au­to­bu­sai siek­da­vo tik mies­to pa­kraš­ty­je esan­čią au­to­bu­sų sto­tį. „Kur­šė­nuo­se po­ka­ris bai­gė­si tik šie­met, rugp­jū­čio 1-ąją“, – iro­ni­za­vo kur­šė­niš­kiai.„Ne­ži­nom, kaip ir be­si­džiaug­ti, tiek me­tų plum­pi­nom pės­čio­mis per vi­są mies­tą iki au­to­bu­sų sto­ties. Pa­si­ro­do, vis­kas la­bai leng­vai pa­da­ro­ma, kai no­ri. Į...

Au­ga­lų su­kaup­ta ga­lia sau­go svei­ka­tą

Keturi kampai
2017 m. rugpjūčio 10 d.
Ar­tė­ja Žo­li­nė – at­si­svei­ki­ni­mo su žel­me­ni­mis ir gė­lė­mis die­na, ta­čiau kai ku­rių žo­le­lių, au­ga­lų la­pų, sėk­lų ar uo­gų dar ga­li­me rink­ti da­bar ir ru­de­nį. Džio­vin­tų au­ga­lų su­kaup­tos ga­lios sau­gos svei­ka­tą vi­sus me­tus. Jo­niš­kie­tė svei­kuo­lė ir žo­li­nin­kė Da­nu­tė Oža­lie­nė siū­lo ne­pa­mirš­ti pri­si­skin­ti juo­dų­jų ser­ben­tų la­pų, ša­la­vi­jų, gys­lo­čių žie­dų, dil­gė­lių ir kra­pų sėk­lų, pe­ly­nų. Ru­de­nį ga­lė­si­me džio­vin­ti pie­nių šak­nis, skin­ti ir džio­vin­ti šer­mukš­nių, aro­ni­jų uo­gas.
Žo­li­nin­kė Da­nu­tė Oža­lie­nė į puo­de­lį įpi­la skaid­rios gel­to­nos...

Moters pa­mė­gis – ner­ti stal­tie­ses

Keturi kampai
2017 m. rugpjūčio 10 d.
Kel­mės ra­jo­ne, Šau­kė­nuo­se, gy­ve­nan­ti Ele­na Juš­kie­nė megz­ti, ner­ti, ki­to­kių rank­dar­bių mo­ka nuo vai­kys­tės. Pas­ta­rai­siais me­tais mo­te­ris pa­mė­go vą­še­liu iš li­no ner­ti stal­tie­ses.„Kai vy­ras gy­vas bu­vo ir pa­ti dau­giau svei­ka­tos tu­rė­jau, au­gi­no­me dar­žo­ves, gė­les. Da­bar man be­li­ko tik po­mė­gis – ner­ti stal­tie­ses“, – sa­kė šau­kė­niš­kė.
Ele­na Juš­kie­nė ant so­fos ir fo­te­lių klo­ja švel­nių spal­vų ir at­spal­vių vą­še­liu ner­tas stal­tie­ses.
Vi­si mez­gi­niai – skir­tin­gų dy­džių, raš­tų. Dau­giau­sia –...

Amatai: seniau ir dabar

Kultūra
2017 m. rugpjūčio 10 d.
„Bu­vo­me, esa­me ir bū­si­me gra­žūs ir įdo­mūs pa­sau­liui per sa­vo ama­tus, tra­di­ci­jas, dai­nas. To­dėl ir tu­ri­me gai­vin­ti, stip­rin­ti ir pra­tęs­ti tau­ti­nę ta­pa­ty­bę“, – įsi­ti­ki­nęs pro­fe­so­rius et­no­lo­gas Li­ber­tas Klim­ka, apie se­nuo­sius ama­tus ir jų gy­va­vi­mą iki šių die­nų kal­bė­jęs per Že­mai­čių va­sa­ros kur­sus Kel­mė­je.
Ge­di­mi­nas prieš 7 šimt­me­čius, kaip di­dy­sis ku­ni­gaikš­tis, pa­ra­šė laiš­kų iš sos­ti­nės Vil­niaus.
Val­do­vas kvie­tė at­vyk­ti įvai­rius ama­ti­nin­kus, siū­ly­da­mas jiems pui­kias są­ly­gas...

Ilgiausia BMX trasa suprojektuota be sporto specialistų nuomonės (3)

Krašto žinios
2017 m. rugpjūčio 10 d.
Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je įreng­ta ma­žų­jų dvi­ra­čių kro­so (BMX) tra­sa – to­kios yra Šiau­liuo­se, Pak­ruo­jy­je, Pa­ne­vė­žy­je, Ute­no­je. Nau­jau­sia ak­me­niš­kių tra­sa ta­po il­giau­sia Lie­tu­vo­je – 428 met­rai, ki­tos – apie 350 met­rų.Il­giau­sia ša­lies tra­sa deng­ta do­lo­mi­ti­ne skal­da. Star­to nuo­kal­nė ir ikis­tar­ti­nė aikš­te­lė išas­fal­tuo­tos – apie pus­šim­tis met­rų il­gio ir iki de­šim­ties met­rų plo­čio.
Dis­tan­ci­jo­je įreng­ti įvai­raus aukš­tu­mo kal­ne­liai. Kai ku­rie ato­kiau vie­nas nuo ki­to, ki­ti – tan­kiau...

Felicija ir Vytautas Bučai – 65 metus kartu

Krašto žinios
2017 m. rugpjūčio 10 d.
Ne­se­niai Ūde­kų kai­mo gy­ven­to­jai Fe­li­ci­ja ir Vy­tau­tas Bu­čai kai­mo bend­ruo­me­nės šven­tė­je bu­vo no­mi­nuo­ti il­gaam­žiš­kiau­sia su­tuok­ti­nių po­ra. Ran­ka ran­kon jie gy­ve­na jau še­šias­de­šimt šeš­tus me­tus. Ar Bu­čai – ne se­niau­sia su­tuok­ti­nių po­ra Pak­ruo­jo ra­jo­ne, ne­ži­no­ma: met­ri­ka­ci­jos sky­riu­je to­kia sta­tis­ti­ka ne­ren­ka­ma.„No­mi­na­ci­ja „Il­gaam­žiai su­tuok­ti­niai“ ski­ria­ma Fe­li­ci­jai ir Vy­tau­tui Bu­čams. Lin­ki­me stip­rios svei­ka­tos ir gra­žaus to­li­mes­nio bend­ro...

Dienos populiariausi

Sistema myli silpnuosius (22)

2017 m. rugpjūčio 11 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Keturi kampai

Ar­tė­ja Žo­li­nė – at­si­svei­ki­ni­mo su žel­me­ni­mis ir gė­lė­mis die­na, ta­čiau kai ku­rių žo­le­lių, au­ga­lų la­pų, sėk­lų ar uo­gų dar ga­li­me...

Centas prie cento

Va­sa­ra Šiau­liuo­se neį­si­vaiz­duo­ja­ma be mies­tie­čiams ge­rai pa­žįs­ta­mų le­dų par­da­vė­jų – ita­lo Al­fon­so Poc­cia ir šiau­lie­tės...

Atolankos

Vi­ta Mor­kū­nie­nė
Šiau­lių uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius gra­fi­kas Vai­do­tas Ja­nu­lis pa­sa­ko­ja grau­džiai juo­kin­gą...

imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

„Mer­gai­tė žai­džia le­do ri­tu­lį? Ne­ga­li bū­ti!“ – to­kių ir pa­na­šių fra­zių lau­kiant sa­vo duk­ros prie le­do are­nos Šiau­liuo­se...

Bu­vu­si Jo­niš­kio Jau­ni­mo ir suau­gu­sių­jų mo­kyk­los di­rek­to­rė, da­bar – Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to Dva­si­nio...

Bu­vęs Kur­šė­nų po­li­ci­jos nuo­va­dos vir­ši­nin­kas, o da­bar – Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to...

Šiau­lie­čių Šim­kų šei­ma ne­be pir­mą kar­tą į ke­lio­nes po Eu­ro­pą lei­džia­si au­to­mo­bi­liu. Šią va­sa­rą ke­lia­vo po Ru­mu­ni­ją...

Visi straipsniai