(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Akmenės rajone

Paš­tas pasiūlė komp­ro­mi­są

2017 m. liepos 18 d.
Vytautas RUŠKYS

AB Lie­tu­vos pa­štas skel­bė nuo ki­to mė­ne­sio už­da­rąs Kruo­pių se­niū­ni­jos pa­sta­te pa­što sky­riaus pa­tal­pas. Kruo­piuo­se įvy­ko emo­cin­gas vie­tos bend­ruo­me­nės su­si­ti­ki­mas su Paš­to va­do­vais.

Pa­siek­tas komp­ro­mi­sas. Tris ­mė­ne­sius se­na­ja­me pa­šte veiks kil­no­ja­ma­sis pa­štas.

vytautas@skrastas.lt

Lie­tu­vos pa­što spren­di­mu sta­cio­na­rų pa­štą Kruo­piuo­se pa­keis­ti kil­no­ja­muo­ju pa­štu pa­si­pik­ti­no klien­tai. Jie tre­čia­die­nį su­si­rin­ko vie­tos se­niū­ni­jos ak­tų sa­lė­je pro­tes­tuo­ti.

Lie­tu­vos pa­što ge­ne­ra­li­nė di­rek­to­rė Li­na Min­de­rie­nė aiš­ki­no, kad nau­jo­ji pa­slau­ga pa­tik­sian­ti gy­ven­to­jams, nes ne­rei­kės ei­ti į pa­štą, o į kiek­vie­no na­mus mo­der­niu au­to­mo­bi­liu bus at­ve­ža­ma ko­res­pon­den­ci­ja, siun­tos, bus tei­kia­mos ki­tos pa­slau­gos.

„Paš­ti­nin­kas dirbs pa­gal tą pa­tį stan­dar­tą, kaip ir kur­je­rių bend­ro­vių dar­buo­to­jai“, – tei­gė L. Min­de­rie­nė.

Gy­ven­to­jai sa­kė neį­si­vaiz­duo­ją, kaip va­ži­nė­jan­ti pa­šti­nin­kė pa­jėgs užei­ti į kiek­vie­no žmo­gaus na­mus, kad su­ži­no­tų, ko­kios pa­slau­gos rei­kia. At­sa­ky­ta, kad ją ga­li­ma už­si­sa­ky­ti te­le­fo­nu. Tuo­met kruo­piš­kiai svars­tė: kiek il­gai teks gaiš­ti, kol pa­vyks pri­si­skam­bin­ti, kaip pa­skui su­de­rin­ti lai­ką, ka­da ga­lės už­sa­ko­vas lauk­ti na­muo­se, o pa­šti­nin­kė at­va­žiuo­ti.

Ge­ne­ra­li­nės di­rek­to­rės L. Min­de­rie­nės tei­gi­mu, tik iš pra­džių ga­li­mi ne­sklan­du­mai. Apie juos klien­tai tu­rė­tų pra­neš­ti, ir pa­slau­gos bus tei­kia­mos vis sklan­džiau.

Lie­tu­vos pa­što va­do­vai pa­siū­lė pla­ną pe­rei­na­ma­jam lai­ko­tar­piui: kas­dien žmo­nės ga­lės rink­tis prie pa­što au­to­mo­bi­lio ir pra­šy­ti pa­slau­gų, ko­kių iki šiol su­lauk­da­vo pa­tal­po­se. Kai klien­tų neat­si­ras, pa­što dar­buo­to­jas iš­va­žiuos pas klien­tus.

Po karš­tų dis­ku­si­jų Lietuvos paš­to va­do­vai pa­ža­dė­jo, kad tris mė­ne­sius sta­cio­na­ria­me pa­što sky­riu­je veiks kil­no­ja­ma­sis pa­štas. Per tą lai­ką gy­ven­to­jai tu­rė­tų pri­pras­ti prie nau­jos pa­što pa­slau­gų tei­ki­mo tvarkos.

Au­to­riaus nuo­tr.

Kruo­pių se­niū­ni­jos ak­tų sa­lėje ne­pa­ka­ko vie­tos at­si­sės­ti pro­tes­tuo­jan­tiems prieš Lie­tu­vos pa­što per­tvar­ką.

Nors iš Kruo­pių pa­što pa­tal­pų dau­ge­lis daik­tų iš­vež­ta, ta­čiau jos dar priims klien­tus tris mė­ne­sius.

Ar­gu­men­tai:

Kruo­pių gy­ven­to­jas, ug­nia­ge­sys Al­gis Gad­liaus­kas:

„To­liau griau­na­mas kai­mas. Pa­čių mū­sų pa­čių žmo­nių ran­ko­mis. Pa­vyz­džiui, at­si­ras to­kių „kur­je­rių“, ku­rie va­ži­nės ap­gau­di­nė­ti se­nu­kų, kaip da­bar skam­bi­na te­le­fo­ni­niai su­kčiai. Ki­ta ver­tus, ka­žin kiek nau­din­giau iš­lai­ky­ti bran­gią tech­ni­ką, ją eksp­loa­tuo­ti, ne­gu tu­rė­ti vie­tą, į ku­rią pa­tys klien­tai atei­na pa­slau­gos“.

Kruo­pių gy­ven­to­ja, pen­si­nin­kė Ste­fa­ni­ja Di­ma­vi­čie­nė:

„Man pa­to­giau pa­čiai nuei­ti į pa­štą pen­si­jos, ne­gu lauk­ti die­ną ki­tą kol at­veš į na­mus. Ran­du į ma­no pa­što dė­žu­tę įmes­tų laiš­kų kai­my­nams, ir jiems tu­riu nu­neš­ti. Nes pa­šti­nin­kas su­si­pai­nio­ja, ne vis­ką ži­no. Klai­dų bus dau­giau, kai bus sku­ba­ma. Bus gaiš­ta­mas lai­kas, kai bus ieš­ko­mas žmo­gus; kur gy­ve­na, kur išė­jo“.

Kruo­pių gy­ven­to­ja, pen­si­nin­kė Eu­ge­ni­ja Ba­ris­tie­nė:

„Ken­kia­ma vals­ty­bei, jei ne­pai­so­ma pa­pras­tų žmo­nių pa­gei­da­vi­mų. To­dėl, gal kad juos leng­viau­sia su­mo­ny­ti, ap­mul­kin­ti. Kruo­piai – mies­te­lis, o įstai­gos už­da­ri­nė­ja­mos. Žmo­nės vis ma­žiau bend­raus ir taps dar la­biau pa­žei­džia­mi. Mes pa­tys tu­ri­me prie­šin­tis, bū­da­mi vie­nin­gi“.

Ki­vy­lių gy­ven­vie­tės bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Ro­ma Kris­ti­nai­tie­nė:

„Ki­vy­liai ne­su­ge­bė­jo pa­si­prie­šin­ti stai­giai pa­što per­tvar­kai. Sens­tan­čiam kai­mui ti­ko sta­cio­na­rus pa­štas. Se­nu­kai bai­mi­na­si kaip vir­pan­čiais pirš­tais tu­rės rink­ti ir rink­ti ne­daž­nai nau­do­ja­mo te­le­fo­no nu­me­rį. Ga­ran­tuo­tai pri­si­skam­bin­ti ne­ga­lės iš kar­to. Skam­bin­ti rei­kės daž­nai. Pa­vyz­džiui, už­si­sa­ky­ti laik­raš­čius, kai tai da­ro­ma kas mė­ne­sį, nes praė­jo tie lai­kai, kai pre­nu­me­ra­ta bu­vo da­ro­ma me­tams.“

Ak­me­nės ra­jo­no vi­ce­me­ras Apo­li­na­ras Ni­cius:

„Pri­si­min­ki­me po­sa­kį: „Jei ne­ga­li pa­keis­ti ap­lin­ky­bių, rei­kia prie jų pri­si­tai­ky­ti. La­bai liūd­na, bet taip teks ir Kruo­piuo­se. Juk pa­što per­tvar­kos – ne iš ge­ro gy­ve­ni­mo. Ieš­ko­ma kaip leng­viau at­si­sa­ky­ti mo­kes­čių už pa­tal­pų eksp­loa­ta­vi­mą. Ir rei­kia pirk­ti au­to­mo­bi­lius, kom­piu­te­rius, ka­dan­gi įsi­ga­li nau­jos tech­no­lo­gi­jos. Be­lie­ka ste­bė­ti ir rei­ka­lau­ti, kad pa­slau­gos bū­tų ko­ky­biš­kos“.

Lie­tu­vos pa­što ge­ne­ra­li­nė di­rek­to­rė Li­na Min­de­rie­nė:

„Mes ne­no­ri­me in­ves­tuo­ti į pa­što sky­rių pa­tal­pas, ku­rių Lie­tu­vo­je yra apie tūks­tan­tis. Dėl to ga­li­mo eko­no­mi­nio efek­to ne­skai­čiuo­ja­me, o skai­čiuo­ja­me ki­taip – kaip in­ves­tuo­ti į dar­buo­to­jus, tai yra jų dar­bo už­mo­kes­čiui ir dar­bo prie­mo­nėms, pir­miau­sia au­to­mo­bi­liams, kom­piu­te­riams.“

Dienos populiariausi

Regbio stadione iškils tribūnos ir pastatas (20)

2017 m. liepos 18 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (2)

xxx, 2017-07-19 00:32
Skai­čiuo­ja­me ki­taip – kaip in­ves­tuo­ti į dar­buo­to­jus, tai yra jų dar­bo už­mo­kes­čiui ir dar­bo prie­mo­nėms, pir­miau­sia au­to­mo­bi­liams, kom­piu­te­riams, bet nemąstome apie darbuotojo darbo sąlygas lauke-šaltyje ir lietuje laukti klientų.

cha, 2017-07-18 12:06
tai, kad pasakė, kad nebus to pereinamojo 3 mėn. laikotarpio

Rodomi komentarai nuo 1 iki 2. Iš viso: 2

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 2
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas