(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Akmenės rajone

Prie Seimo reikalavo nusavintų išmokų

2017 m. liepos 11 d.
Vytautas RUŠKYS

Kenks­min­go­mis są­ly­go­mis dir­bu­sių as­me­nų in­te­re­sus gi­nan­ti ini­cia­ty­vi­nė gru­pė Ak­me­nės ra­jo­ne rei­ka­lau­ja, kad Sei­mas priim­tų įsta­ty­mą grą­žin­ti 2010-2011 me­tais nu­sa­vin­tas iš­mo­kas.

vytautas@skrastas.lt

To­kios kom­pen­sa­ci­jos nu­sa­vin­tos, re­mian­tis 2009 me­tų gruo­džio 9 die­nos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos so­cia­li­nių iš­mo­kų per­skai­čia­vi­mo ir mo­kė­ji­mo lai­ki­nuo­ju įsta­ty­mu.

2015 me­tų bir­že­lio 30 die­ną Sei­mas priė­mė Vals­ty­bi­nių so­cia­li­nio drau­di­mo se­nat­vės pen­si­jų ir vals­ty­bi­nių pen­si­jų, su­ma­žin­tų dėl drau­džia­mų­jų pa­ja­mų tu­rė­ji­mo, kom­pen­sa­vi­mo įsta­ty­mą.

„Pa­gal šį įsta­ty­mą kom­pen­suo­ja­mos tik su­ma­žin­tos pen­si­jos dir­bu­siems vals­ty­bi­nių so­cia­li­nio drau­di­mo se­nat­vės pen­si­jų ir vals­ty­bi­nių pen­si­jų ga­vė­jams, o gau­nan­tys kom­pen­sa­ci­jas už ypa­tin­gas są­ly­gas li­ko­me už­mirš­ti“, – tei­gė „Kraš­to ži­nioms“ vie­nas iš ini­cia­ty­vi­nės gru­pės ini­cia­to­rių Vik­to­ras Kar­pa­lo­vas.

Jis 2015-ai­siais krei­pė­si į tuo­met ra­jo­ne iš­rink­tą Sei­mo na­rį Sau­lių Bu­ce­vi­čių pa­dė­ti at­gau­ti kom­pen­sa­ci­jas.

„Vi­si žmo­nės bu­vo la­bai ko­vin­gai nu­si­tei­kę, siū­lė pi­ke­tuo­ti prie Sei­mo ir Vy­riau­sy­bės, sam­dy­ti au­to­bu­są ke­lio­nei į Vil­nių,“ – me­na V. Kar­pa­lo­vas

Sei­mū­nui pa­siū­lius, pir­miau­sia su­rink­ti pa­ra­šai rei­ka­la­vi­mui, kad Sei­mas priim­tų ati­tin­ka­mą įsta­ty­mą. Ka­dan­gi tre­ti me­tai toks nė ne­pa­tei­kia­mas svars­ty­ti, ak­me­niš­kiai praė­ju­sį mė­ne­sį nu­va­žia­vo pi­ke­tuo­ti prie Sei­mo. Sei­mo na­riai A. Dumb­ra­va, K. Bart­ke­vi­čius, V. Bu­kaus­kas išė­jo pa­si­kal­bė­ti su pi­ke­tuo­to­jais. Jie kvie­tė dar Sei­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ją R. Baš­kie­nę, bet ne­su­lau­kė. Pi­ke­tuo­to­jai nu­ste­bo, kad jiems at­sto­vau­jan­tis vien­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je iš­rink­tas Sei­mo na­rys V. Ąžuo­las ir­gi nei­šė­jo po­kal­biui.

„Mes ga­vo­me kon­tak­tus už­megz­ti ry­šius su Klai­pė­dos, Ma­žei­kių, Tel­šių pa­na­šaus li­ki­mo pen­si­nin­kais, tad kar­tu tar­si­mės dėl ki­tų pi­ke­tų prie val­džios įstai­gų Vil­niu­je, jei vis ne­su­lauk­si­me kom­pen­sa­ci­jų,“ – tvir­ti­no V. Kar­pa­lo­vas.

Pi­ke­tuo­to­jai prie Sei­mo bu­vo su pla­ka­tais, vie­na­me už­ra­šė: „Ne­be­bus žmo­gaus, ne­be­bus pro­ble­mos“.

„Mū­sų ra­jo­ne dir­bo daug žmo­nių, ku­rių pro­fe­si­jos pri­skir­tos ypa­tin­goms dar­bo są­ly­goms, tad ne vie­nas kar­je­ro eks­ka­va­to­riaus ma­ši­nis­tas ar šalt­kal­vis, su­vi­rin­to­jas, vos ta­pę pen­si­nin­kais išė­jo ana­pi­lin“, – sa­kė V. Kar­pa­lo­vas.

Jis, kal­na­ka­sy­bos in­ži­nie­rius, kar­je­ruo­se ne­to­li Nau­jo­sios Ak­me­nės, dir­bo dau­giau kaip 20 me­tų – nuo pa­pras­to kar­je­ro ke­lio dar­buo­to­jo iki ga­myk­los vy­riau­sio­jo in­ži­nie­riaus.

Vik­to­ro KAR­PA­LO­VO nuo­tr.

Pi­ke­tuo­to­jai iš Ak­me­nės sa­vo in­te­re­sus gy­nė prie Sei­mo.

Dienos populiariausi

Vyšnių festivalis sumažėjo, bet įvairovė išliko

2017 m. liepos 18 d.
lankomiausias

Vokiečių kareivio kapą kuršėniškis mena beveik 70 metų (1)

2017 m. liepos 18 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas