(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Akmenės rajone

Aplinkosaugininkai ragino žvejus jiems padėti

2017 m. liepos 11 d.
Vytautas RUŠKYS

Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je su­reng­to­je dis­ku­si­jo­je dėl tin­ka­mo van­dens tel­ki­nių nau­do­ji­mo žve­jų at­sto­vai pa­si­ge­do vers­lo ir ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų su­pra­tin­gu­mo, o ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai žve­jus ra­gi­no tap­ti nee­ta­ti­niais jų tal­ki­nin­kais.

vytautas@skrastas.lt

Sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sio­jo eko­lo­go Sva­jū­no Vil­ko duo­me­ni­mis, ra­jo­ne be­maž 1 500 hek­ta­rų van­dens plo­tų su­da­ro upės ir upe­liai – iš vi­so apie 80. Dau­giau kaip 400 hek­ta­rų uži­ma tven­ki­niai: 14 vals­ty­bi­nių, 2 pri­va­tūs.

Lei­džia­ma žve­jy­ba, ke­lio­nės bai­da­rė­mis, elekt­ros ga­my­ba.

Vie­nin­te­lis ra­jo­no eže­ras tu­ris­tų ap­lan­ko­mas tik ga­vus spe­cia­lius lei­di­mus, nes yra Ka­ma­nų vals­ty­bi­nia­me gam­tos re­zer­va­te, bet ko­kia veik­la drau­džia­ma.

Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Ak­me­nės ra­jo­no agen­tū­ros vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to Al­gio Nor­bu­ko tei­gi­mu, žmo­nės vis re­čiau pra­ne­ša apie bra­ko­nie­ria­vi­mą ir ki­tus gam­to­sau­gos pa­žei­di­mus. Per­nai kreip­ta­si 36 kar­tus, kai ki­tuo­se ra­jo­nuo­se – šim­tus kar­tų.

„Ko­dėl pa­tys žve­jai ne­no­ri da­ly­vau­ti vi­suo­me­nei nau­din­go­je veik­lo­je – kont­ro­liuo­ti el­ge­sį gam­to­je, ko­dėl nie­kas iš jų ne­tam­pa nee­ta­ti­niais gam­to­sau­gi­nin­kais?“ – klau­sė A. Nor­bu­kas.

„To­dėl, kad nuo to­kios veik­los at­gra­so pa­tys eta­ti­niai ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai“, – at­sa­kė Ak­me­nės žve­jų klu­bo va­do­vas Pau­lius Rat­ke­vi­čius.

Jis pa­pa­sa­ko­jo, kaip ži­niask­lai­dai pa­tei­kė fak­tą apie van­dens ly­gio iš­lai­ky­mo pa­žei­di­mus už­tvan­ko­je, o ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai prie­kaiš­ta­vo. „Sup­ra­tau, jog tu­rė­jau at­si­klaus­ti jų, kad vie­šai iš­dės­ty­čiau sa­vo nuo­mo­nę“, – pri­si­mi­nė P. Rat­ke­vi­čius.

A. Nor­bu­kas aiš­ki­no, kad P. Rat­ke­vi­čius tuo me­tu bu­vo nee­ta­ti­nis gam­tos ins­pek­to­rius ir pa­gal sa­vo įga­lio­ji­mus tu­rė­jo rea­guo­ti dėl pa­žei­di­mo, pa­vyz­džiui, su­ra­šy­ti pa­žei­di­mo pro­to­ko­lą, o ne, A. Nor­bu­ko žo­džiais, „ra­šy­ti per laik­raš­tį“.

Dis­ku­si­jos da­ly­viai klau­sė: ta­čiau kas veiks­min­giau – vie­šin­ti pa­žei­dė­jus ar tik pil­dy­ti pa­žei­di­mų pro­to­ko­lus?

Praė­ju­siais me­tais Ak­me­nės ra­jo­no agen­tū­ra dėl tven­ki­nių nau­do­ji­mo tai­syk­lių ar eksp­loa­ta­vi­mo re­ži­mo pa­žei­di­mų sky­rė ke­lio­li­ka nuo­bau­dų hid­roe­lekt­ri­nių šei­mi­nin­kams ar jų dar­buo­to­jams. Ma­žiau­sia su­ma – 28 eu­rai, di­džiau­sia – 45 eu­rai.

„Pi­ni­gus su­mo­kė­jai, ir to­liau su­ki vers­lą, nes ir dėl dau­gy­bės pa­žei­di­mų san­kci­jų nė­ra, kaip, pa­vyz­džiui, ke­liuo­se, kai ati­ma­ma tei­sė vai­ruo­ti. Gal to­dėl van­dens tel­ki­niai eksp­loa­tuo­ja­mi neat­sa­kin­gai“, – svars­tė ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Mit­ro­fa­no­vas.

Ap­lin­ko­sau­gi­nin­ko A. Nor­bu­ko tei­gi­mu, ki­to­kios tvar­kos ne­reg­la­men­tuo­ja įsta­ty­mai. Ne­pa­vyks­ta tai­ky­ti griež­tes­nių san­kci­jų net krei­pu­sis į pro­ku­ra­tū­rą.

„Gal mes, žve­jai, ga­lė­tu­me ape­liuo­ti į hid­roe­lekt­ri­nių vers­lą, kad jis bent po nerš­to iš už­tvan­kų ne­nu­lei­di­nė­tų ne­leis­ti­nai daug van­dens – tuo­met iš­sau­go­tu­me mai­lių, jis ne­žū­tų“, – siū­lė P. Rat­ke­vi­čius.

A. Nor­bu­kas pa­brė­žė, kad pir­miau­sia rei­kia lai­ky­tis tven­ki­nio eksp­loa­ta­vi­mo re­ži­mo: ja­me van­dens ly­gis ne­tu­ri pa­kil­ti dau­giau kaip 10 cen­ti­met­rų nu­sta­ty­tos nor­mos ir tiek pat ne­tu­ri nu­kris­ti že­miau. Toks rei­ka­la­vi­mas ga­lio­ja, kai eksp­loa­tuo­ja­ma hid­roe­lekt­ri­nė. Tai pra­ša­lie­tis ga­li nu­sta­ty­ti, jei gir­di vei­kian­čias tur­bi­nas.

„Kai jos iš­jung­tos, o van­dens ly­gis nea­ti­tin­ka nor­mų – nė­ra pa­žei­di­mas, nes na­tū­ra­liai rei­kia­mo van­dens ne­pri­te­ka į už­tvan­ką“, – sa­kė A. Nor­bu­kas.

Kaip ne spe­cia­lis­tui pa­ste­bė­ti, kad už­tvan­ko­je van­dens ly­gis per pa­rą ne­svy­ruo­ja dau­giau? Dis­ku­si­jo­je paaiš­kin­ta: esą tai pa­pras­ta už­fik­suo­ti pa­gal už­tvan­ko­se esan­čias li­niuo­tes.

Žve­jai prie­kaiš­ta­vo, kad kai ku­rios yra iš­blu­ku­sios, o tik­rin­to­jai jų būk­le do­mi­si tik kar­tą per me­tus.

Au­to­riaus nuo­tr.

Ak­me­nės žve­jų klu­bo va­do­vas Pau­lius Rat­ke­vi­čius.(kai­rė­je) pri­mi­nė Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Ak­me­nės ra­jo­no agen­tū­ros vy­riau­sia­jam spe­cia­lis­tui Al­giui Nor­bu­kui jo prie­kaiš­tus dėl ap­lin­ko­sau­gos pa­žei­di­mų vie­ši­ni­mo.

Ra­jo­no hid­roe­lekt­ri­nių vers­lo at­sto­vas Kęs­tu­tis Stu­pu­ras (de­ši­nė­je) įti­ki­nė­jo, kad pa­žei­di­mų prie jo eksp­loa­tuo­ja­mų van­dens tel­ki­nių su­ma­žė­jo, ka­dan­gi įren­gė ne­ma­žai vaiz­do ka­me­rų.

Dienos populiariausi

Vyšnių festivalis sumažėjo, bet įvairovė išliko

2017 m. liepos 18 d.
lankomiausias

Vokiečių kareivio kapą kuršėniškis mena beveik 70 metų (1)

2017 m. liepos 18 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas