(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Kelmiškiai pasiekė masiškiausio kūrinio skaitymo rekordą

2017 m. liepos 18 d.

Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Že­mai­tės vie­šą­ją bib­lio­te­ką pa­sie­kė agen­tū­ros „Fac­tum“ ži­nia, kad ba­lan­džio 26 die­ną vie­na­me iš bib­lio­te­kos 80-me­čiui skir­tų ren­gi­nių „Skai­ty­ki­me ki­taip ir kar­tu“ bu­vo už­fik­suo­tas nau­jas Lie­tu­vos re­kor­das.

Ma­siš­kiau­sio kū­ri­nio skai­ty­mo re­kor­do siek­ti į Kel­mės mies­to cent­re esan­čią At­gi­mi­mo aikš­tę tą die­ną su­si­rin­ko 520 įvai­raus am­žiaus, po­mė­gių Kel­mės ra­jo­no gy­ven­to­jų. Ne­pa­bū­gus krap­no­jan­čio lie­taus, re­kor­das vi­siems kar­tu gar­siai skai­tant Ju­li­jos Žy­man­tie­nės-Že­mai­tės kū­ri­nį „Kaip Jo­ne­lis rai­des pa­ži­no“, bu­vo pa­siek­tas.

Nors bu­vo aiš­ku, kad no­rint išug­dy­ti ge­bė­ji­mą skai­ty­ti ir su­vok­ti teks­tą, rei­kia kur kas dau­giau pa­stan­gų ir lai­ko, į kvie­ti­mą pri­si­dė­ti prie skai­ty­mo re­kor­do sie­ki­mo ypač nuo­šir­džiai su­rea­ga­vo dau­ge­lio Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ug­dy­mo įstai­gų mo­ky­to­jai, žais­min­gam, ma­siš­kam skai­ty­mui ki­taip pa­ruo­šę net ir pa­čius ma­žiau­sius ar spe­cia­lių­jų po­rei­kių tu­rin­čius vai­kus.

Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Že­mai­tės vie­šo­ji bib­lio­te­ka dė­ko­ja vi­siems, ne tik pa­no­ru­siems tap­ti re­kor­do da­li­mi, bet ir pri­si­dė­ju­siems prie ne­tra­di­ci­nio jos veik­los ju­bi­lie­jaus mi­nė­ji­mo bei pa­ban­džiu­siems pri­si­min­ti, koks įdo­mus ir vie­ni­jan­tis ga­li bū­ti skai­ty­mo pro­ce­sas.

Mil­da NEK­RA­ŠĖ,

bib­lio­te­kos dar­buo­to­ja

Kel­mės Že­mai­tės vie­šo­sios bib­lio­te­kos nuo­tr.

Ba­lan­džio 26-ąją Kel­mė­je ma­siš­kai skai­tė net 520 žmo­nių, taip pa­siek­da­mi Lie­tu­vos re­kor­dą.

Dienos populiariausi

Vyšnių festivalis sumažėjo, bet įvairovė išliko

2017 m. liepos 18 d.
lankomiausias

Dienos receptas

2017 m. liepos 18 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas