(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Valstybės dieną – renginių margumynas

2017 m. liepos 8 d.
Dalia KARPAVIČIENĖ

Lie­pos šeš­to­ji – Vals­ty­bės (Lie­tu­vos ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo) die­na Kel­mės ra­jo­ne pa­žy­mė­ta ren­gi­nių gau­sa ir įvai­ro­ve: spek­tak­liais, van­dens fes­ti­va­liu, pa­ro­do­mis, drau­gys­tės pik­ni­ku, ap­do­va­no­ji­mais.

Tau­tiš­ka gies­mė pa­skli­do po vi­są ra­jo­ną. Pir­mą sy­kį, at­si­lie­piant į ini­cia­ty­vą tau­tiš­ką gies­mę vie­nu bal­su gie­do­ti prie 100 Lie­tu­vos pi­lia­kal­nių, him­nas gie­do­tas prie Bur­biš­kių pi­lia­kal­nio.

daliak@skrastas.lt

Teat­ro šven­tė ir ap­do­va­no­ji­mai

Vals­ty­bės (Lie­tu­vos ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo) die­nos šven­ti­niai renginiai Kel­mės ra­jo­no pra­si­dė­jo šven­tės iš­va­ka­rė­se.

Prie bu­vu­sio Kel­mės dva­ro, prie ąžuo­lo, Jur­bar­ko Kons­tan­ti­no Glins­kio teat­ras su­vai­di­no Juo­zo Pet­ru­lio pje­sę „Prieš sro­vę“ (re­ži­sie­rė Da­nu­tė Sa­mie­nė). Lie­pos šeš­to­sios va­ka­rą Kel­mės ma­ža­sis teat­ras pa­ro­dė Fi­hei­re­do he­ro­ji­nę ko­me­di­ją „Ezo­pas“ (re­ži­sie­rius Juo­zas Ži­bū­da).

Teat­ro šven­tę or­ga­ni­za­vo Kel­mės kraš­to mu­zie­jus, Kel­mės ma­ža­sis teat­ras.

Mu­zie­ju­je su­reng­ta ir dai­li­nin­kės So­fi­jos Ka­na­vers­ky­tės vė­lia­vų pa­ro­da.

Iš­kil­min­ga­me mi­nė­ji­me Kel­mės kraš­to mu­zie­ju­je Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Sta­sys Jo­ku­baus­kas ir vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Rai­mon­da Blu­žie­nė ap­do­va­no­jo me­tų abi­tu­rien­tą – Egi­di­jų Ta­vo­rą iš Kel­mės Jo­no Grai­čiū­no gim­na­zi­jos.

E. Ta­vo­ro pa­žan­gu­mo vi­dur­kis – 9,5 ba­lo. Vien 2016-2017 moks­lo me­tais Egi­di­jus lai­mė­jo ma­te­ma­ti­kos ir fi­zi­kos ra­jo­ni­nes olim­pia­das, pel­nė gim­na­zi­jos Moks­lo pre­mi­ją, užė­mė ant­rą­sias vie­tas ra­jo­no mo­ki­nių ang­lų kal­bos esė ra­ši­nio kon­kur­se, in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų kon­kur­se Šiau­lių uni­ver­si­te­to pri­zui lai­mė­ti.

Egi­di­jus Ta­vo­ras yra ak­ty­vus vi­suo­me­ni­nė­je veik­lo­je, jo kū­ry­ba ang­lų ir lie­tu­vių kal­bo­mis pub­li­kuo­ja­ma gim­na­zi­jos al­ma­na­che. Šie­met vai­ki­nas bai­gė Kel­mės vai­kų ir jau­ni­mo spor­to mo­kyk­lo­je meist­riš­ku­mo ug­dy­mo krep­ši­nio pro­gra­mą.

Į „Me­tų abi­tu­rien­to“ ti­tu­lą pre­ten­da­vo ir Ty­tu­vė­nų gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tė Ka­mi­lė Kat­kaus­ky­tė. Ty­tu­vė­niš­kei įteik­ta Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės pa­dė­ka.

Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­dė­ko­mis ir at­mi­ni­mo do­va­no­mis ap­do­va­no­tos Ty­tu­vė­nų gim­na­zi­jos moks­lei­vės Da­nie­lė Bui­vy­dai­tė, Jur­gi­ta Kar­čaus­kai­tė, Kel­mės Jo­no Grai­čiū­no gim­na­zi­jos moks­lei­vė Mo­ni­ka Nor­ku­tė.

Tau­ti­nė gies­mė – po vi­są kraš­tą

Dau­ge­ly­je Kel­mės ra­jo­no vie­to­vių bu­vo gie­da­ma „Tau­tiš­ka gies­mė“.

Pir­mą kar­tą, at­si­lie­piant į ini­cia­ty­vą „Tau­tiš­ka gies­mė vie­nu bal­su prie 100 Lie­tu­vos pi­lia­kal­nių“, Lie­tu­vos him­nas gie­do­tas ant Bur­bai­čių pi­lia­kal­nio Ku­ke­čių se­niū­ni­jo­je. Him­ną už­ve­dė Kel­mės kul­tū­ros cent­ro folk­lo­ro an­samb­lis „Jud­lė“, va­do­vau­ja­mas An­ge­lės Jo­vai­šai­tės. Po him­no gie­do­ji­mo su­si­rin­ku­sie­ji dai­na­vo pa­trio­ti­nes dai­nas, vai­ši­no­si žo­le­lių ar­ba­ta.

Už­ven­tiš­kiai tra­di­ciš­kai gie­do­jo prie Nep­rik­lau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­ro Jo­no Smil­ge­vi­čiaus pa­mink­lo, pa­kra­žan­tiš­kiai – Gri­nių kai­mo par­ke. Tau­ti­nė gies­mė skam­bė­jo Šau­kė­nuo­se, Vai­gu­vo­je, Ty­tu­vė­nuo­se, ki­to­se vie­to­se. Ty­tu­vė­nuo­se dar ati­da­ry­ta ir re­konst­ruo­ta mies­to cent­ri­nė aikš­tė.

Vals­ty­bės die­nos mi­nė­ji­mas su­ta­po su Kra­žių fes­ti­va­lio pra­džia. Aikš­tė­je prie bu­vu­sios Kra­žių ko­le­gi­jos vy­ko vai­kų ir jau­ni­mo ak­ci­ja „Pie­šiu Lie­tu­vą...“. Ati­da­ry­ta ir iki rugp­jū­čio 20 die­nos veiks Vil­niaus uni­ver­si­te­to Re­tų spau­di­nių ir rank­raš­čių sky­riaus pa­reng­ta pa­ro­da „Kra­žių gim­na­zi­ja 1817-1844 m.). Šven­ti­nia­me kon­cer­te „Nu­kelk man sau­lę“ dai­na­vo ly­ri­nis ko­lo­ra­tū­ri­nis sop­ra­nas Ilo­na Pliav­go, for­te­pi­jo­no par­ti­jas at­li­ko Ni­jo­lė Ba­ra­naus­kai­tė.

Van­dens fes­ti­va­lis ir drau­gys­tės pik­ni­kas

Kel­mė Vals­ty­bės die­ną mi­nė­jo ori­gi­na­liais ren­gi­niais.

Su­reng­tas van­dens fes­ti­va­lis „Kel­kim ban­gą“. Plau­ki­mas plaus­tais Kra­žan­tės upe daug emo­ci­jų su­kė­lė ir da­ly­viams, ir žiū­ro­vams.

Kel­mės „Drau­gys­tės“ par­ke mies­tie­čiai ir sve­čiai bu­vo kvie­čia­mi pa­bū­ti drau­ge drau­gys­tės pik­ni­ke, iš­si­kep­ti at­si­neš­ti­nių ska­nės­tų. Gri­liu ir ug­ni­mi ža­dė­jo pa­si­rū­pin­ti Kel­mės mies­to se­niū­ni­ja. Ge­riems su­ma­ny­mams truk­dė vi­są die­ną iš dan­gaus vis pra­pliup­da­vęs lie­tus, ta­čiau šven­čian­čių­jų ori­gi­na­liai ne­trū­ko.

Au­to­rės nuo­tr.

„Tau­tiš­ka gies­mė“ bu­vo gie­da­ma ant Bur­bai­čių pi­lia­kal­nio.

Kel­mės kraš­to mu­zie­ju­je su­reng­ta dai­li­nin­kės So­fi­jos Ka­na­vers­ky­tės vė­lia­vų, ku­rio­se įam­žin­ti Lie­tu­vos val­do­vai, pa­ro­da.

Per Vals­ty­bės die­nos mi­nė­ji­mą ap­do­va­no­tas me­tų abi­tu­rien­to var­dą pel­nęs Kel­mės Jo­no Grai­čiū­no gim­na­zi­jos moks­lei­vis Egi­di­jus Ta­vo­ras.

Pra­ne­ši­mą apie Lie­tu­vos val­do­vus skai­tė Kel­mės kraš­to mu­zie­jaus di­rek­to­rė Da­nu­tė Žal­pie­nė.

Dienos populiariausi

Vyšnių festivalis sumažėjo, bet įvairovė išliko

2017 m. liepos 18 d.
lankomiausias

Vokiečių kareivio kapą kuršėniškis mena beveik 70 metų (1)

2017 m. liepos 18 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas