(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

Dėl keliuko siūlo teikti prašymą

2017 m. liepos 13 d.
Loreta RIPSKYTĖ

Į „Kraš­to ži­nių“ re­dak­ci­ją krei­pė­si ra­jo­no gy­ven­to­ja, tei­rau­da­ma­si, ne­jau­gi ne­bus pa­si­rū­pin­ta su­re­mon­tuo­ti pės­čių­jų pa­mėg­to ke­liu­ko, ve­dan­čio į Jo­niš­kio li­go­ni­nę. Juo nau­do­ja­si daug gy­ven­to­jų ir li­go­ni­nės dar­buo­to­jų, taip pat į Ma­to Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ją kas­dien ei­na mo­ki­niai ir mo­ky­to­jai. Inf­rast­ruk­tū­ros sky­riaus ve­dė­jas Arū­nas Ado­mai­tis sa­ko, kad sa­vi­val­dy­bei gy­ven­to­jai tu­rė­tų pa­teik­ti pra­šy­mą raš­tu, kad ke­liu­ko re­mon­to dar­bų ga­li­my­bė bū­tų svars­to­ma.

Sa­vi­val­dy­bė pa­dė­tį ži­no

Pas­kam­bi­nu­si mo­te­ris pik­ti­no­si, kad pės­čių­jų ke­liu­kas, ei­nan­tis nuo Bo­ri­so Dau­gu­vie­čio gat­vės ir ker­tan­tis Aud­ru­vės gat­vę, yra to­kios būk­lės, jog jau ga­li­ma ko­jas iš­si­lau­žy­ti. Ta­čiau jis pa­mėg­tas dau­ge­lio gy­ven­to­jų, sku­ban­čių į li­go­ni­nę ar po­lik­li­ni­ką, nes juo ei­nant ge­ro­kai su­trum­pi­na­mas ke­lias per mies­tą. Skam­bi­nu­sio­ji ape­lia­vo į sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jų są­ži­nę: juk ga­lė­tų pa­si­rū­pin­ti sa­vo ra­jo­no gy­ven­to­jais, li­go­niais ir juos lan­kan­čiais ar­ti­mai­siais.

Inf­rast­ruk­tū­ros sky­riaus ve­dė­jas Arū­nas Ado­mai­tis „Krašto žinioms“ at­sa­kė, kad mi­ni­mo pės­čių­jų ta­ko dan­gos būk­lė Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai yra ži­no­ma. Tai su­si­dė­vė­ju­si, ne­ly­gi kie­ta se­no as­fal­to dan­ga, bet ne su­spaus­tos že­mės ta­kas, ku­ris pa­li­jus pa­bjū­ra.

Sus­paus­tos že­mės pės­čių­jų ta­kai yra tarp Vin­co Ku­dir­kos ir Spau­dos, Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus ir Si­dab­ros gat­vių.

Rei­kia pra­šy­mo raš­tu

Gy­ven­to­jos mi­ni­mo ta­ko il­gis nuo Bo­ri­so Dau­gu­vie­čio gat­vės iki Aud­ru­vės gat­vės yra apie 58 met­rai, nuo Aud­ru­vės gat­vės iki Mo­kyk­los gat­vės – apie 90 met­rų, tad bend­ras il­gis su­si­da­ro 148 met­rus. No­rint at­lik­ti ta­ko atnaujinimo–asfaltavimo dar­bus, rei­kė­tų apie 3000–3500 eu­rų. Pės­čių­jų ta­kas, su­for­muo­tas tarp pri­va­čių že­mės skly­pų, yra įtrauk­tas į Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ap­skai­tą.

Pa­sak A. Ado­mai­čio, kiek­vie­nais me­tais į Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę su įvai­rių ša­li­gat­vių, pės­čių­jų ta­kų, gat­vių at­nau­ji­ni­mo ir su­tvar­ky­mo pra­šy­mais raš­tu krei­pia­si fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­me­nys. Vi­si raš­tu gau­ti pra­šy­mai nag­ri­nė­ja­mi Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos. Su­rin­kus rei­kia­mus duo­me­nis, pra­šy­mai tei­kia­mi Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riams svars­ty­ti, ku­rie kas­met ko­vo – ba­lan­džio mė­ne­siais tvir­ti­na ei­na­mų­jų me­tų re­mon­tuo­ti­nų ša­li­gat­vių ir gat­vių są­ra­šus.

„Šie­met toks są­ra­šas jau pa­tvir­tin­tas. Siū­lo­me dėl mi­ni­mo pės­čių­jų ta­ko re­konst­ruk­ci­jos dar­bų raš­tu su be­si­krei­pian­čių­jų as­me­nų są­ra­šu teik­ti pra­šy­mą sa­vi­val­dy­bei“, – sa­kė Inf­rast­ruk­tū­ros sky­riaus ve­dė­jas.

Au­to­rės nuo­tr.

Gy­ven­to­ja skun­džia­si, kad ke­liu­kas į li­go­ni­nę la­bai jau var­ga­nas, o sa­vi­val­dy­bės at­sto­vas sa­ko, kad reik­tų kreip­tis raš­tu tiems, kas suin­te­re­suo­ti jo re­mon­tu, kad šis klau­si­mas bū­tų svars­to­mas.

Dienos populiariausi

Vyšnių festivalis sumažėjo, bet įvairovė išliko

2017 m. liepos 18 d.
lankomiausias

Dienos receptas

2017 m. liepos 18 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas