(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

Kaimo šventėje padėkota aktyviausiems

2017 m. liepos 13 d.
Loreta RIPSKYTĖ

Stun­giuo­se vy­ko tra­di­ci­nė šven­tė „Šir­dy pra­žy­dęs ma­no kai­mas“, ku­rio­je dė­ko­ta ak­ty­viau­siems gy­ven­to­jams. Ren­gi­ny­je ne­trū­ko ir iš­ra­din­gų pra­mo­gų.

loretar@skrastas.lt

Į su­si­rin­ku­sius kai­mo gy­ven­to­jus pir­miau­sia ei­lė­mis apie Lie­tu­vą pra­bi­lo Ema Vei­ka­lai­tė. Su Vals­ty­bės die­na, įsi­bė­gė­jan­čia va­sa­ra, kai­mo šven­te pa­svei­ki­no ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rė, bib­lio­te­ki­nin­kė Dia­na Ki­de­lie­nė.

Kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Da­lia La­ba­naus­kie­nė pa­dė­kos raš­tus įtei­kė ak­ty­viau­siems, en­tu­zias­tin­giems, op­ti­mis­tiš­kiems, darbš­tiems bend­ruo­me­nės na­riams. Už mei­lę ke­lio­nėms ir nau­jiems įspū­džiams ap­do­va­no­tas Hen­ri­kas Adei­kis, ku­ris ne­pra­lei­džia nė vie­nos bend­ruo­me­nės or­ga­ni­zuo­ja­mos ke­lio­nės po Lie­tu­vą ir pa­ts, ra­dęs įdo­mes­nį vie­to­vės, lan­ko­mų ob­jek­tų ap­ra­šy­mą, su iš­kar­pa iš laik­raš­čio sku­ba pa­ro­dy­ti, pa­tar­ti or­ga­ni­za­to­riams.

La­ri­sa Ro­mei­kie­nė ap­do­va­no­ta už skai­ty­mą ir mei­lę kny­gai. Mo­te­ris ne tik pa­ti daž­na bib­lio­te­kos lan­ky­to­ja, vis ieš­kan­ti įdo­mios li­te­ra­tū­ros, bet skai­ty­mo „li­ga“ už­krė­tė ir tris sa­vo duk­ras.

Nuo­lat dvi­ra­čiu, rie­du­čiais va­ži­nė­jan­čiam, svei­kuo­liš­ką gy­ve­ni­mo bū­dą pro­pa­guo­jan­čiam Dai­no­tui Da­ka­niui dė­ko­ta už fi­zi­nį ak­ty­vu­mą ir mei­lę spor­tui.

Už mei­lę lie­tu­viš­kai dai­nai pa­dė­kos raš­tas įteik­tas ne­pri­lygs­ta­miems kai­mo dai­ni­nin­kams, ku­rie da­ly­vau­ja ir ko­lek­ty­vuo­se Ža­ga­rė­je bei Skaist­gi­ry­je, Onai ir Do­na­tui Nor­kams.

Už puo­se­lė­ja­mą ap­lin­ką ir mei­lę gro­žiui ap­do­va­no­ta So­dų g. Nr. 32 na­mo gy­ven­to­jų bend­ri­ja.

Pa­dė­kos nu­si­pel­nė ir jau­ni­mą dar­bams, ren­gi­niams su­bu­rian­tis Gied­rius La­ba­naus­kas. Ir šio­je šven­tė­je jis kar­tu su Eri­kun Kry­ge­riu vi­rė šiu­pi­nį, ku­ris, kaip ir kai­mo bend­ruo­me­nės vie­to­je iš­kep­ti ke­li šim­tai bly­nų, kaip­mat bu­vo iš­graibs­ty­ti.

G. La­ba­naus­kas su bi­čiu­liai­s su­ren­gė pra­mo­gą: at­ve­žė pre­suo­tų šiau­dų, su­dė­jo tai­ki­nius ir kvie­tė no­rin­čius pa­šau­dy­ti iš lan­ko. Dar vie­na ne­ti­kė­tai ir vai­kus, ir vy­res­nio am­žiaus žmo­nes su­do­mi­nu­si pra­mo­ga bu­vo „5D vir­tua­li rea­ly­bė“ – vir­tua­lios rea­ly­bės si­mu­lia­to­rius.

Stun­giš­kiams spek­tak­lį „Iš­junk te­le­vi­zo­rių“ (re­ži­sie­rė Ri­ta Ka­ti­nai­tė) pa­ro­dė Ke­pa­lių kai­mo bend­ruo­me­nės „Aš­vi­nė“ mė­gė­jų dra­mos ko­lek­ty­vas, kon­cer­tą su­ren­gė gru­pė „Pet­ne­šos“ (va­do­vas Gied­rius Stu­bai­la) iš Sat­kū­nų.

Tra­di­ci­nė šven­tė šie­met pir­mą kar­tą su­ta­po su Vals­ty­bės die­na, tad bu­vo gie­da­mas him­nas. Su­si­rin­ku­sius pa­svei­ki­no ir į šven­tę už­su­ku­sios vi­ce­me­rė Vai­da Alek­na­vi­čie­nė bei ra­jo­no Ta­ry­bos na­rė Edi­ta Ru­die­nė.

Va­ka­ro dan­gų nu­švie­tė fe­jer­ver­kai. Bib­lio­te­ki­nin­kė Dia­na Ki­de­lie­nė „Kraš­to ži­nioms“ sa­kė, kad or­ga­ni­za­to­riai dė­kin­gi vi­siems kai­mo gy­ven­to­jams, pri­si­dė­ju­siems fi­nan­siš­kai. Kas da­vė 15, kas 20 eu­rų, bet vi­si ge­ra­no­riš­kai rea­ga­vo.

Dia­nos KI­DE­LIE­NĖS nuo­tr.

Stun­giš­kiams spek­tak­lį „Iš­junk te­le­vi­zo­rių“ (re­ži­sie­rė Ri­ta Ka­ti­nai­tė) pa­ro­dė Ke­pa­lių kai­mo bend­ruo­me­nės „Aš­vi­nė“ mė­gė­jų dra­mos ko­lek­ty­vas.

Gied­rius La­ba­naus­kas da­li­jo fir­mi­nę šiu­pi­ni­nę.

Dau­ge­lis no­rė­jo pa­si­ner­ti į vir­tua­lios rea­ly­bės pa­sau­lį.

Dienos populiariausi

Regbio stadione iškils tribūnos ir pastatas (20)

2017 m. liepos 18 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas