(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

Tautinio kostiumo piešiniai – dvaro rūmuose

2017 m. liepos 11 d.
(Parengė Loreta Ripskytė)

Ža­ga­rės dva­ro rū­muo­se ati­da­ry­ta 100 vai­kų pie­ši­nių pa­ro­da „Tau­ti­nis kos­tiu­mas“, skir­ta Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čiui.

Pie­ši­niai at­rink­ti iš ke­lių tūks­tan­čių, ku­rie bu­vo at­siųs­ti į per­nai bend­ro­vės „Biu­ro pa­sau­lis“ su­reng­tą tra­di­ci­nį na­cio­na­li­nį kū­ry­bi­nių dai­lės dar­bų kon­kur­są „Pie­šiam“. Dai­lės mo­ky­to­jų ko­mi­si­ja, ku­rios gar­bės sve­čias bu­vo Dai­lės aka­de­mi­jos pro­fe­so­rius eme­ri­tas Juo­zas Gal­kus, at­rin­ko 100 gra­žiau­sių skir­tin­go am­žiaus vai­kų – nuo 4 iki 18 me­tų – kū­ri­nių.

Pie­ši­niai jau bu­vo pri­sta­ty­ti Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė­je.

Lo­re­tos RIPS­KY­TĖS nuo­tr.

Ža­ga­rės dva­ro rū­muo­se ati­da­ry­ta 100 vai­kų pie­ši­nių pa­ro­da „Tau­ti­nis kos­tiu­mas“.

Dienos populiariausi

Vyšnių festivalis sumažėjo, bet įvairovė išliko

2017 m. liepos 18 d.
lankomiausias

Vokiečių kareivio kapą kuršėniškis mena beveik 70 metų (1)

2017 m. liepos 18 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas