(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

Joniškio šventę nuspalvino retro tema

2017 m. liepos 11 d.
Loreta RIPSKYTĖ

Jo­niš­kio mies­to šven­tė tru­ko net ke­tu­rias die­nas, pra­si­dė­ju­si Vals­ty­bės die­ną, Lie­pos 6-ąją, ir pa­si­bai­gu­si sek­ma­die­nį „bu­lių kau­ty­nė­mis“. Šie­met šven­tei bu­vo pa­si­rink­ta ret­ro te­ma. Į praei­tį nu­kė­lė se­nų au­to­mo­bi­lių ir ret­ro at­vi­ru­kų pa­ro­dos. Šven­tė­je vai­ni­kuo­ti du gar­bės pi­lie­čiai, daug bū­ta jau­nų kraš­tie­čių kū­rė­jų dar­bų pri­sta­ty­mų.

loretar@skrastas.lt

Vin­ta­ži­nė ap­ran­ga ir se­no­vi­niai au­to­mo­bi­liai

Šven­tės da­ly­vius į ret­ro lai­kus dar ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą nu­kė­lė Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro ro­man­sų gru­pė „Aša­lia“ ir šio cent­ro Ru­diš­kių sky­riaus folk­lo­ro an­samb­lis „Rud­ba­la“, li­te­ra­tų klu­bas. Tą­dien vy­ko ir pro­gra­ma vai­kams bei jau­ni­mui: teat­ra­li­zuo­tas pa­sa­kų skai­ty­mas, jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų mu­gė ir jau­ni­mo ap­do­va­no­ji­mai.

Penk­ta­die­nį mei­lę, tai­ką ir ro­ken­ro­lą sa­vo mu­zi­ko­je su­jun­gė gy­vo gar­so gru­pė „Sep­tem band“, kon­cer­ta­vo ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos, vi­deopa­ro­dą „Virs­mas“ pri­sta­tė Do­vi­lė Juk­nie­nė ir Ju­rin­ta Mic­kai­tė.

Pag­rin­di­nę šven­tės die­ną, šeš­ta­die­nį, ret­ro spal­vo­mis nu­švi­to ei­se­na nuo Sa­vi­val­dy­bės iki Kul­tū­ros cent­ro est­ra­dos. Tarp 80-ųjų sti­liaus vin­ta­ži­nių su­kne­lių su bur­bu­liu­kais, ner­tų skė­čių, vy­rų su pe­te­liš­kė­mis rie­dė­jo įspū­din­gi se­no­vi­niai aut­mo­bi­liai ir mo­to­cik­lai. Vė­liau bu­vo ga­li­ma ap­žiū­rė­ti jų pa­ro­dą.

Jau­nų me­ni­nin­kų su­grį­ži­mas

Ret­ro kal­ba tą­dien pra­bi­lo jau­ni kraš­tie­čiai kū­rė­jai, su­grį­žę į sa­vo pra­džią – Jo­niš­kį, o kai ku­rie dar­bais pa­tvir­ti­nę tie­sio­gi­nes są­sa­jas su praei­ti­mi. Me­ni­nin­kė Jo­li­ta Vait­ku­tė, iš­gar­sė­ju­si ži­no­mų žmo­nių po­rtre­tais iš mais­to pro­duk­tų bei ki­tų ne­stan­dar­ti­nių me­džia­gų, ins­ta­lia­ci­jo­je „Jo­niš­kio že­mė kal­ba“ at­si­grę­žė į ži­no­mos tar­pu­ka­rio dai­li­nin­kės Mar­cės Ka­ti­liū­tės (1912–1937) gy­ve­ni­mą. De­vy­nias va­lan­das iš si­jo­tos Jo­niš­kio že­mės ji „nu­ta­pė“ 3,7x2,6 met­ro for­ma­to M. Ka­ti­liū­tės po­rtre­tą.

Tarp­dis­cip­li­ni­nių me­nų kū­rė­ja Joa­na Ge­la­žy­tė ins­ta­lia­ci­ją „Laiš­kai iš tEn“ sky­rė ki­tai kraš­tie­tei ta­py­to­jai ir skulp­to­rei Ele­nai Ga­pu­ty­tei (1927–1991) at­min­ti. Ins­ta­lia­ci­jo­je fil­muo­tuo­se vie­ni­šo žmo­gaus, at­si­dū­ru­sio jū­ros ir ak­me­nų ap­sup­ty­je, vaiz­duo­se ji ban­dė at­spin­dė­ti bū­se­nas, iš­gy­ve­ni­mus, ku­riuos gal­būt pa­ty­rė ir E. Ga­pu­ty­tė išei­vi­jo­je.

Dar vie­nas me­ni­nin­kas Po­vi­las Ga­vor­ka pa­kvie­tė į sa­vo dar­bų pa­ro­dą „Ano­ma­li­jos“, ku­rio­je su kau­pu at­sklei­dė sa­vo vaiz­duo­tės ga­lią, at­si­liep­da­mas ir į šių die­nų ak­tua­li­jas: te­ro­riz­mą, su­sve­ti­mė­ji­mą, vi­di­nių ir išo­ri­nių de­mo­nų dras­ko­mą žmo­gų. Pats au­to­rius sa­kė kū­ry­bo­je mėgs­tan­tis kraš­tu­ti­nu­mus, ult­ra spal­vas, jį įkve­pia kos­mo­sas, fans­tas­ma­go­ri­ja, kom­piu­te­ri­niai žai­di­mai, pel­kės „ir ki­tos ne­są­mo­nės“.

Ket­vir­ta kraš­tie­tė, jau­na me­ni­nin­kė Skais­tė Aš­me­na­vi­čiū­tė at­si­grę­žė į re­li­gi­nę te­mą, ji 12 dar­bų iliust­ra­vo 23-ią psal­mę, ku­ri, anot kū­rė­jos, at­ro­dė la­biau­siai pa­guo­džian­ti ir pa­ro­dan­ti, kaip die­vas ve­da žmo­gų per gy­ve­ni­mą tar­si ave­lę.

Jos bu­vu­si dai­lės mo­ky­to­ja iš Al­gi­man­to Rau­do­ni­kio me­no mo­kyk­los Vi­da Žu­kie­nė pa­žymė­jo, kad šven­tė­je pa­ro­das, ins­ta­lia­ci­jas pri­sta­tė net pen­ki jos mo­ki­niai dip­lo­man­tai. Be jau aukš­čiau mi­nė­tų ke­tu­rių, Vi­lius Zub­re­vi­čius pa­ruo­šė Tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ro spe­cia­liai mies­to šven­tei iš­leis­tus ret­ro at­vi­ru­kus su Jo­niš­kio ir Ža­ga­rės vaiz­dais.

Įteik­tos gar­bės pi­lie­čių re­ga­li­jos

Vie­nas svar­biau­siaų šven­tės ak­cen­tų – gar­bės pi­lie­čių re­ga­li­jų įtei­ki­mas. Jos šie­met bu­vo skir­tos tau­to­dai­li­nin­kei Ani­ce­tai Kra­ji­nie­nei, daug pa­stan­gų dė­ju­siai puo­se­lė­jant Jo­niš­kio kraš­to liau­dies me­no, ama­tų tra­di­ci­jas, ieš­kant nau­jų kraš­to ta­len­tų, li­te­ra­tų klu­bo „Aud­ru­vė“ įkū­rė­jai ir Jo­niš­kio kraš­to pa­vel­do puo­se­lė­to­jui, Ža­ga­rės neį­ga­lių­jų ir pa­gy­ve­nu­sių žmo­nų klu­bo „Švė­tė“ pir­mi­nin­kui, re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos sa­va­no­riui Juo­zui Kaz­laus­kui.

Taip pat ap­do­va­no­ti tri­jų gra­žiau­sių so­dy­bų šei­mi­nin­kai: Ja­ni­na ir Bro­nius Čiu­ber­kiai, Zi­ta ir Ri­man­tas Rim­džiai, Al­ma ir Sau­lius Grons­kiai. Įver­tin­ta ir „Vy­tu­rė­lio“ vai­kų dar­že­lio dar­buo­to­jų puo­se­lė­ja­ma ap­lin­ka. O štai vi­sas mies­tas prieš šven­tę bu­vo pa­puoš­tas mar­gas­pal­viais skė­čiais, pra­žy­du­siais gė­lė­mis. Idė­ją taip pa­puoš­ti mies­tą pa­siū­lė Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rė Do­vi­lė Juk­nie­nė.

Šven­tė­je bū­ta daug spor­ti­nių bei su spor­tu su­si­ju­sių ren­gi­nių, šur­mu­lia­vo mu­gė. Bū­ta ir nau­jų ak­cen­tų: blu­sų tur­ge­lis, ku­ria­me ga­lė­jai įsi­gy­ti rū­bų, įvai­rių lei­di­nių, bui­ties daik­tų, ir kny­gų mu­gė, ku­rio­je sa­vo lei­di­niais pre­kia­vo ke­lios lei­dyk­los.

Au­to­rės nuo­tr.

Jo­niš­kie­čių akį trau­kė ret­ro au­to­mo­bi­liai.

Ret­ro te­mai ap­ran­gą ir skė­čius pri­si­de­ri­no (iš kai­rės) Jo­niš­kio se­niū­nė Ja­ni­na Au­gus­ti­nai­tie­nė ir vi­ce­me­rė Vai­da Alek­na­vi­čie­nė.

Ro­man­sų gru­pės „Aša­lia“ ir folk­lo­ro ko­lek­ty­vo „Ku­pars“ na­riai net ir ei­se­nai ruo­šia­si su dai­no­mis.

Kai ku­rie se­nie­ji au­to­mo­bi­liai at­ro­dė kaip at­vy­kę tie­siai iš se­nų fil­mų.

Ret­ro sti­liu­je – ir Jo­niš­kio li­go­ni­nės ko­lek­ty­vas.

Juo­zas Kaz­laus­kas – Jo­niš­kio gar­bės pi­lie­tis iš Ža­ga­rės.

Tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos na­rę ir Jo­niš­kio tau­to­dai­li­nin­kų su­bū­rė­ją, li­te­ra­tų klu­bo „Aud­ru­vė“ įkū­rė­ją Ani­ce­tą Kra­ji­nie­nę su gar­bės pi­lie­čio var­do ir re­ga­li­jų įtei­ki­mu svei­ki­no li­te­ra­tai An­ge­lė An­ta­nai­tie­nė ir Vik­to­ras Ži­lins­kas.

Šven­tė nau­jo­vė – kny­gų mu­gė – su­lau­kė ne­ma­žai lan­ky­to­jų.

Me­ni­nin­kė Skais­tė Aš­me­na­vi­čiū­tė at­si­grę­žė į re­li­gi­nę te­mą – ji 12 dar­bų iliust­ra­vo 23-ią psal­mę.

Pa­sa­kiu­sie­ji, ku­ris pa­veiks­las ir ko­dėl la­biau­siai pa­tin­ka, do­va­nų ga­vo to pa­veiks­lo su­ma­žin­tą ko­pi­ją – at­vi­ru­ką.

Pa­ro­dos „Ano­ma­li­jos“ au­to­rius Po­vi­las Ga­vor­ka sa­kė kū­ry­bo­je mėgs­tan­tis kraš­tu­ti­nu­mus.

Kraš­tie­tė me­ni­nin­kė Jo­li­ta Vait­ku­tė sa­kė Mar­cės Ka­ti­liū­tės po­rtre­tą iš že­mių „ta­piu­si“ de­vy­nias va­lan­das.

Jo­li­tos Vait­ku­tės su­kur­tas Mar­cės Ka­ti­liū­tės pa­veiks­las iš že­mių – net 3,7x2,6 met­ro dy­džio.

Jo­niš­kis šven­tei pa­si­puo­šė skė­čiais.

Šo­kių stu­di­ja „Sa­li­da“ su­ren­gė at­vi­rą šo­kių pa­mo­ką vi­suo­me­nei Mies­to aikš­tė­je.

Dienos populiariausi

Vyšnių festivalis sumažėjo, bet įvairovė išliko

2017 m. liepos 18 d.
lankomiausias

Vokiečių kareivio kapą kuršėniškis mena beveik 70 metų (1)

2017 m. liepos 18 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas