(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Linkuvos saviveiklininkai aplankė Dzūkiją

2017 m. liepos 14 d.

MUMS RA­ŠO

Lie­pos 6-osios va­ka­rą ant Ru­da­mi­nos kal­no dzū­kams, su­si­rin­ku­siems į kon­cer­tą Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo die­nai, dai­na­vo ir Lin­ku­vos kul­tū­ros cent­ro ko­lek­ty­vai – „Šiau­rys“ ir vo­ka­lo stu­di­jos mer­gi­nų an­samb­lis.

Po kon­cer­to vi­sus svei­ki­no Laz­di­jų sa­vi­val­dy­bės me­ras. 21 va­lan­dą vi­si prie di­de­lės be­si­drie­kian­čios Lie­tu­vos vė­lia­vos su­gie­do­jo „Tau­tiš­ką gies­mę“.

Lie­pos 7-ąją sa­vi­veik­li­nin­kai nuo pa­čio ry­to ke­lia­vo. Bu­vo ap­lan­ky­tas Mer­ki­nės pi­lia­kal­nis, Mer­ki­nės pi­ra­mi­dė. Pa­val­gy­ti pie­tų nu­spręs­ta vyk­ti į Aly­tų. Po to nu­ke­liau­ta į Birš­to­ną, apei­tas mies­to cent­ras, ap­lan­ky­tas „Bi­ru­tės“ šal­ti­nis, pa­ra­gau­ta tik­ro mi­ne­ra­li­nio van­dens.

Va­ka­re Lin­ku­vos kul­tū­ros cent­ro teat­ro stu­di­ja (va­do­vas Si­mo­nas Ki­lius) džiu­gi­no žiū­ro­vus sa­vo pa­sta­ty­tu spek­tak­liu pa­gal F. G. Lor­cos „Po­no Kris­to­ba­lio ba­la­ga­nė­lis“. Po spek­tak­lio žiū­ro­vams kon­cer­ta­vo „Šiau­rys“ ir vo­ka­lo stu­di­jos mer­gi­nų an­samb­lis.

O lie­pos 9-ąją Su­jai­niuo­se (Ra­sei­nių ra­jo­nas) „Šiau­rys“ ir mer­gi­nų an­samb­lis dai­na­vo 5-ojo­je res­pub­li­ki­nė­je šla­ge­rių šven­tė­je „Skin­siu rau­do­ną ro­žę“. Šio­je šven­tė­je da­ly­va­vo dau­giau nei 50 ko­lek­ty­vų iš vi­sos Lie­tu­vos.

Met­har­das ZU­BAS

Lin­ku­vos kul­tū­ros cent­ro ar­chy­vo nuo­tr.

Lin­ku­vie­čiai Tau­tiš­ką gies­mę gie­do­jo kar­tu su dzū­kais.

Ke­lio­nę po Dzū­ki­ją pri­mins nuo­trau­kos ant pi­lia­kal­nio.

Dienos populiariausi

Vyšnių festivalis sumažėjo, bet įvairovė išliko

2017 m. liepos 18 d.
lankomiausias

Dienos receptas

2017 m. liepos 18 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas