(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

SPORTAS

2017 m. liepos 14 d.

FUT­BO­LAS. Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos I ly­gos čem­pio­na­te rung­ty­niau­jan­tis FC „Pak­ruo­jis“ na­muo­se pra­lai­mė­jo Vil­niaus „Žal­gi­riui B“ re­zul­ta­tu 0:4.

Po šių var­žy­bų iš pir­mo­sios pa­kruo­jie­čiai nu­kri­to į tre­čią­ją tur­ny­ri­nės len­te­lės vie­tą. Jų są­skai­to­je – 27 taš­kai.

LENG­VO­JI AT­LE­TI­KA. Iš šeš­ta­die­nį Vil­niu­je vy­ku­sio Lie­tu­vos leng­vo­sios at­le­ti­kos ve­te­ra­nų čem­pio­na­to su auk­so me­da­liu grį­žo Ra­mu­nė Po­ciu­vie­nė.

Ši Pak­ruo­jo bė­gi­mo mė­gė­jų klu­bo „Vė­jas“ spor­ti­nin­kė var­žė­si tri­jų ki­lo­met­rų dis­tan­ci­jo­je.

* Šią sa­vai­tę Ma­ri­jam­po­lė­je vy­ku­sio­se „Sū­du­vos“ tau­rės tarp­tau­ti­nė­se leng­vo­sios at­le­ti­kos var­žy­bo­se sėk­min­gai star­ta­vo ra­jo­no leng­vaat­le­čiai: lai­mė­ti trys me­da­liai.

Suau­gu­sių­jų gru­pė­je star­ta­vu­si Ra­mu­nė Kly­bai­tė trium­fa­vo 800 met­rų bė­gi­me.

Jau­nių gru­pė­je var­žę­sis Faus­tas Mar­cin­ke­vi­čius ta­po nu­ga­lė­to­ju, o To­mas Ja­naus­kis užė­mė ant­rą­ję vie­tą. Abu spor­ti­nin­kai bė­go tris ki­lo­met­rus.

Ed­vi­nas Pro­ciu­kas 200 met­rų bė­gi­me fi­ni­ša­vo 14-tas.

DVI­RA­ČIŲ SPOR­TAS. Ute­no­je su­reng­ta­me Lie­tu­vos dvi­ra­čių spor­to fe­de­ra­ci­jos jau­nu­čių plen­to čem­pio­na­te lin­ku­vie­tė Ane­ta Rė­ky­tė iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tą.

Dvi­ra­ti­nin­kė var­žė­si 25 ki­lo­met­rų gru­pi­nė­se lenk­ty­nė­se.

Šia­me čem­pio­na­te da­ly­va­vo 120 spor­ti­nin­kų.

SPOR­TO ŠVEN­TĖ. Trai­di­ci­nė­je Žei­me­lio mies­te­lio šven­tė­je neap­siei­na­ma be spor­to var­žy­bų. Čia spor­to en­tu­zias­tai žai­dė krep­ši­nį, iš­mė­gi­no sa­vo jė­gas ran­kų len­ki­mo, trak­to­riaus tem­pi­mo, vir­vės trau­ki­mo, svars­čių kil­no­ji­mo, puo­dy­nės dau­žy­mo rung­ty­se.

Krep­ši­nio var­žy­bų nu­ga­lė­to­jais ta­po „Ura­no“ žai­dė­jai iš Guos­ta­ga­lio. Ant­ri li­ko bar­diš­kie­čiai, tre­ti – lin­ku­vie­čiai.

Ran­kų len­ki­mo rung­tį lai­mė­jo Man­tas Vir­bic­kas. Ant­rą­ją vie­tą užė­mė Vir­gi­ni­jus Pad­gurs­kis, tre­čią­ją – And­rius Ali­šaus­kas.

Trak­to­rių to­liau­siai nu­tem­pė M. Vir­bic­kas ir A. Ali­šaus­kas. Ant­ro­ji vie­ta ati­te­ko Ai­ri­dui Ka­li­naus­kui ir V. Pad­gurs­kiui.

Puo­dy­nės dau­žy­mo rung­ty­je ly­gių ne­bu­vo Sa­man­tai Ka­li­naus­kai­tei. Ant­ras bu­vo Ed­vi­nas Pro­ciu­kas, tre­čias – Do­mi­ny­kas Sme­to­nis.

Svars­čių kil­no­ji­mo rung­ties nu­ga­lė­to­jas – M. Vir­bic­kas. Ant­rą­ją vie­tą pel­nė Val­das Jan­kaus­kas, tre­čią­ją – Val­das Vai­ce­kaus­kas.

Vir­vės trau­ki­mo rung­tį lai­mė­jo A. Ali­šaus­ko, M. Vir­bic­ko ir V. Pad­gurs­kio ko­man­da.

ŽVE­JŲ VAR­ŽY­BOS. Žei­me­lio žve­jų klu­bo or­ga­ni­zuo­tų nak­ti­nių var­žy­bų „Ly­nas-2017“ nu­ga­lė­to­ju ta­po Ma­rius Žu­kaus­kas. Jo lai­mi­kis svė­rė per tris ki­log­ra­mus.

Ant­ro­ji vie­ta ati­te­ko pa­sva­lie­čiams. Tre­čią­ją vie­tą užė­mė Al­man­tas Bal­čiū­nas.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Ar­tū­ro MA­CE­VI­ČIAUS nuo­tr.

Ma­ri­jam­po­lė­je vy­ku­sio­se „Sū­du­vos“ tau­rės tarp­tau­ti­nė­se leng­vo­sios at­le­ti­kos var­žy­bo­se Ra­mu­nė Kly­bai­tė iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tą.

Dienos populiariausi

Vyšnių festivalis sumažėjo, bet įvairovė išliko

2017 m. liepos 18 d.
lankomiausias

Dienos receptas

2017 m. liepos 18 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas