(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

„Lygumų duetui“ – geriausio kolektyvo nominacija

2017 m. liepos 14 d.

Praė­ju­sį sa­vait­ga­lį Rad­vi­liš­ky­je vy­ku­sio Šiau­lių ap­skri­ties mu­zi­kos ap­do­va­no­ji­mų (ŠA­MA) va­ka­ro me­tu „Ly­gu­mų due­tas“ – Jur­gi­ta Ka­rob­lie­nė bei Ilo­na Mie­žie­nė no­mi­nuo­tas ge­riau­siu Pak­ruo­jo ra­jo­no ko­lek­ty­vu.

Ly­gu­mų kul­tū­ros na­mų ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rė J. Ka­rob­lie­nė ir mies­te­lio pa­grin­di­nės mo­kyk­los mu­zi­kos mo­ky­to­ja I. Mie­žie­nė kar­tu dai­nuo­ti pra­dė­jo prieš ket­ver­tą me­tų, akom­pa­nuo­da­mos gi­ta­ro­mis. In­ter­ne­ti­nia­me ko­lek­ty­vo pri­si­sta­ty­me dai­ni­nin­kės ra­šė, jog due­to kur­ti nė ne­rei­kė­ję – jis gi­mė tie­siog sa­vai­me, mo­te­rims kar­tu at­li­kus po­pu­lia­rią dai­ną „Kad ne auk­si­nė va­sa­ra“.

J. Ka­rob­lie­nės ir I. Mie­žie­nės re­per­tua­re daž­niau­siai – ly­ri­niai kū­ri­niai. Jos ku­ria dai­nas ir pa­čios, kon­cer­tuo­ja įvai­riuo­se ren­gi­niuo­se ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir Lat­vi­jo­je.

„Ly­gu­mų due­tas“ ke­le­tą kar­tų yra lai­mė­jęs pri­zi­nes vie­tas ma­žų­jų an­samb­lių ka­te­go­ri­jo­je res­pub­li­ki­nia­me festivalyje–konkurse „Kur aukš­tas kle­vas“.

ŠA­MA kon­kur­se taip pat da­ly­va­vo pa­kruo­jiš­kė Ie­va Kaz­laus­kai­tė.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Ja­ni­nos ŠA­PAR­NIE­NĖS nuo­tr.

„Ly­gu­mų due­tu“ pa­si­va­di­nu­sios Jur­gi­ta Ka­rob­lie­nė ir Ilo­na Mie­žie­nė ren­gi­niuo­se kon­cer­tuo­ja ket­ve­rius me­tus.

Dienos populiariausi

Vyšnių festivalis sumažėjo, bet įvairovė išliko

2017 m. liepos 18 d.
lankomiausias

Dienos receptas

2017 m. liepos 18 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas