(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA

2017 m. liepos 7 d.

Pa­mi­nė­jo­me Vals­ty­bės die­ną

Lie­pos 6-oji – Vals­ty­bės (Lie­tu­vos ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo) die­na. Ra­jo­no gy­ven­to­jai ir sve­čiai bu­vo kvie­čia­mi da­ly­vau­ti šiai die­nai skir­tuo­se ren­gi­niuo­se.

Lie­pos 5 d. Juo­zo Paukš­te­lio vie­šo­ji bib­lio­te­ka or­ga­ni­za­vo kny­gos „Da­lia Gry­baus­kai­tė – tau­tos pre­zi­den­tė“ pri­sta­ty­mą. Ren­gi­nys vy­ko Pak­ruo­jo si­na­go­go­je. Ja­me da­ly­va­vo kny­gos au­to­rė – pro­fe­so­rė O. Vo­ve­rie­nė.

Lie­pos 6 d. pri­si­jung­ti prie ak­ci­jos „Tau­tiš­ka gies­mė" ap­link pa­sau­lį kvie­tė ra­jo­no kul­tū­ros cent­rai. Pak­ruo­jy­je him­nas bu­vo gie­da­mas Nep­rik­lau­so­my­bės skve­re­ly­je, čia bu­vo ga­li­ma pa­si­gro­žė­ti Pak­ruo­jo gė­li­nin­kų klu­bo na­rių su­kur­ta tris­pal­ve gė­lių kom­po­zi­ci­ja, Lin­ku­vos kul­tū­ros cent­ro kie­me­ly­je vei­kė kū­ry­bi­nės dirb­tu­vės „Vie­na tau­ta – vie­na šei­ma“, o „Tau­tiš­ka gies­mė“ bu­vo gie­da­ma prie J. Paukš­te­lio pa­mink­lo.

Šie­met Vals­ty­bės die­nos pro­ga bu­vo skel­bia­ma ini­cia­ty­va „Tau­tiš­ka gies­mė" nuo 100 pi­lia­kal­nių. Taip sim­bo­liš­kai pa­mi­nė­ta ir Vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio pra­džia. Pak­ruo­jiš­kiai pri­si­jun­gė prie šios ini­cia­ty­vos ir him­ną gie­do­jo ant Pe­la­niš­kių pi­lia­kal­nio (Paš­vi­ti­ny­je).

Vieš­na­gė Baus­kė­je

Lie­pos 2 d. Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Eri­ka Ki­žie­nė da­ly­va­vo Baus­kės (Lat­vi­jos Res­pub­li­ka) mies­to šven­tės ren­gi­niuo­se. Baus­kės mies­to šven­tė­je taip pat vie­šė­jo de­le­ga­ci­jos iš Ry­pi­no (Len­ki­ja), He­de­mo­ros (Šve­di­ja), Cha­šū­rio (Gru­zi­ja) ir Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bių. Ofi­cia­lia­me priė­mi­me Baus­kės sa­vi­val­dy­bės me­ras Rai­tis Abel­nieks pa­dė­ko­jo už­sie­nio de­le­ga­ci­joms, at­sto­vau­jan­čioms bend­ra­dar­biau­jantiems mies­tams, už glau­dų bend­ra­dar­bia­vi­mą, sėk­min­gai įgy­ven­di­na­mus tarp­tau­ti­nius pro­jek­tus. Sa­vi­val­dy­bių de­le­ga­ci­jų va­do­vai su­si­ti­ki­me ap­ta­rė 2017–2018 me­tais sa­vi­val­dy­bė­se pla­nuo­ja­mus tarp­tau­ti­nius ren­gi­nius, spor­to tur­ny­rus, pro­jek­tus me­no ir vers­lo sri­ty­se.

Vie­šų­jų pir­ki­mų da­ly­viams – „E. są­skai­ta“

In­for­muo­ja­me, kad nuo 2017 m. lie­pos 1 d., įsi­ga­lio­jus nau­jam Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mui (VPĮ) ir Pir­ki­mų, at­lie­ka­mų van­dent­var­kos, ener­ge­ti­kos, trans­por­to ir pa­što pa­slau­gų sri­ties per­kan­čių­jų su­bjek­tų, įsta­ty­mui (PĮ), at­si­skai­ty­mo do­ku­men­tai vyk­dant pir­ki­mo su­tar­tis, (taip pat ir at­si­skai­ty­mo do­ku­men­tai pa­gal su­tar­tis, ku­rios bu­vo su­da­ry­tos iki 2017 m. lie­pos 1 d.) tu­ri bū­ti tei­kia­mi nau­do­jan­tis tik in­for­ma­ci­nės sis­te­mos „E. są­skai­ta“ prie­mo­nė­mis.

„E. są­skai­ta“ lei­džia­ma ne­si­nau­do­ti tik ta­da, kai pir­ki­mo su­tar­tis yra su­da­ro­ma žo­džiu. Tai pa­pras­tai ga­li at­si­tik­ti tik, jei su­tar­ties ver­tė ne­vir­ši­ja 3000 eu­rų ar­ba ka­ro (mo­bi­li­za­ci­jos ar ne­pap­ras­to­sios pa­dė­ties) at­ve­ju. Jei­gu tie­kė­jas ne­pa­tei­kia e. są­skai­tos, per­kan­čio­ji or­ga­ni­za­ci­ja tu­ri tei­sę neat­lik­ti mo­kė­ji­mo.

In­for­ma­ci­ja apie in­for­ma­ci­nę sis­te­mą „E. są­skai­ta“, kon­sul­ta­ci­nė me­džia­ga bei nau­do­ji­mo­si inst­ruk­ci­jos pa­tei­kia­mos tink­la­la­py­je www.esas­kai­ta.eu.

Tie­kė­jams ši pa­slau­ga bus mo­ka­ma.

Tar­ta­si dėl ap­link­ke­lio per Jo­va­rus

Pir­ma­die­nį Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė E. Ki­žie­nė, Stra­te­gi­nės plėt­ros ir sta­ty­bos sky­riaus ve­dė­jas G. Ma­kaus­kas, se­niū­nas S. Mar­gis, Pak­ruo­jo ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vas D. Vė­la­vi­čius, AB „Pak­ruo­jo ar­ka“ sta­ty­bos dar­bų va­do­vas P. Sta­lio­nis spren­dė klau­si­mą dėl ap­link­ke­lio per Jo­va­rus. At­siž­vel­gus į Jo­va­rų kai­mo gy­ven­to­jų pra­šy­mą, eis­mas nu­krei­pia­mas as­fal­tuo­ta Vil­ties gat­ve (Jo­va­rų k.).

In­for­ma­ci­ja darb­da­viams

Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja or­ga­ni­zuo­ja darb­da­vių (rei­ka­la­vi­mas darb­da­viui – pri­žiū­ri­mos te­ri­to­ri­jos pri­va­lo tu­rė­ti ne ma­žiau kaip 3 ha) at­ran­ką 2017 me­tų II pus­me­čio lai­ki­no­jo po­bū­džio dar­bams vyk­dy­ti pa­gal Užim­tu­mo di­di­ni­mo pro­gra­mą.

Prog­ra­ma yra nu­kreip­ta į pen­kias kva­li­fi­kuo­tų ir ne­kva­li­fi­kuo­tų as­me­nų gru­pes, ku­riems sun­kiau­sia in­teg­ruo­tis į dar­bo rin­ką: moks­lei­viai nuo 16 iki 18 me­tų; jau­ni dar­bin­go am­žiaus as­me­nys nuo 18 iki 29 me­tų; vy­rai ir mo­te­rys nuo 30 iki 40 m.; vy­rai ir mo­te­rys nuo 40 iki 50 m.; il­ga­lai­kiai be­dar­biai iš kai­miš­kų vie­to­vių.

Prog­ra­mos įgy­ven­di­ni­mo lai­ko­tar­pis – nuo 2017 m. lie­pos 17 d. iki gruo­džio 15 d. Mak­si­ma­lus 1 dar­buo­to­jo dar­bo lai­kas ga­li bū­ti iki 4 mėn.

Pa­raiš­kos dėl da­ly­va­vi­mo 2017 me­tų II pus­me­čio Užim­tu­mo di­di­ni­mo pro­gra­mo­je prii­ma­mos iki 2017 m. lie­pos 10 d. 12.00 val.

Vo­kai su pa­teik­tais pa­siū­ly­mais bus at­plė­šia­mi 2017 m. lie­pos 10 d. 13.30 val. Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ma­žo­jo­je sa­lė­je.

Dėl iš­sa­mes­nės in­for­ma­ci­jos apie Prog­ra­mos kon­kur­so or­ga­ni­za­vi­mo są­ly­gas, pa­siū­ly­mų ren­gi­mą ir są­ma­tų ren­gi­mo for­mas pra­šo­me kreip­tis į Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ko­mu­na­li­nio ūkio vyr. spe­cia­lis­tą Sva­jū­ną Mik­ne­vi­čių (tel. 8 611 14 094, ad­re­su: Kęs­tu­čio g. 4, Pak­ruo­jis, 311 kab., el. p. sva­ju­nas.miknevicius@pakruojis.lt).

In­for­ma­ci­ją ga­li­ma ras­ti Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to pus­la­py­je www.pa­kruo­jis.lt.

Lin­ku­vo­je – sak­ra­li­nės mu­zi­kos kon­cer­tai

2017 m. lie­pos 14 d. (penk­ta­die­nį) Lie­tu­vos mu­zi­kų rė­mi­mo fon­das, bend­ri­ja „At­gai­va“, Lin­ku­vos se­niū­ni­ja kvie­čia į sak­ra­li­nės mu­zi­kos kon­cer­tus.

Kon­cer­tai vyks: 14 val. – Lin­ku­vos so­cia­li­nės glo­bos na­muo­se (Lin­ka­vi­čių kai­mas); 17 val. – Lin­ku­vos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Škap­lie­ri­nės baž­ny­čio­je.

Da­ly­vau­ja Na­ta­li­ja Ka­ti­lie­nė (sop­ra­nas), Dei­vi­das Sta­pon­kus (ba­ri­to­nas), Vik­to­ri­ja Ma­ri­ja Zab­ro­dai­tė (flei­ta), Auš­ra Mo­tu­zie­nė (kon­cert­meis­te­rė), Vac­lo­vas Juod­pu­sis (kon­cer­to ve­dė­jas).

Se­mi­na­re glo­bė­jams – ir pa­kruo­jiš­kiai

Bir­že­lio 30 die­ną Kel­mės ra­jo­ne, Vė­že­že­rio kai­me, kai­mo tu­riz­mo so­dy­bo­je „Vė­že­že­ris“ vy­ko psi­cho­lo­go Eval­do Kar­ma­zos se­mi­na­ras glo­bė­jams „Nuo baus­mių link pa­ska­ti­ni­mo: bend­ra­vi­mas grįs­tas su­si­ta­ri­mais“.

Se­mi­na­re da­ly­va­vo Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus dar­buo­to­jai, Pak­ruo­jo ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ro so­cia­li­niai dar­buo­to­jai, ra­jo­no glo­bė­jai kar­tu su sa­vo glo­bo­ja­mais vai­kais. Da­ly­vių bu­vo dau­giau nei šim­tas. Kol glo­bė­jai klau­sė­si lek­to­riaus pa­skai­tos, so­cia­li­niai dar­buo­to­jai su vai­kais žai­dė krep­ši­nį, fut­bo­lą, tink­li­nį, vy­ko vir­vės trau­ki­mo var­žy­bos. Vai­kai pie­šė, spal­vi­no, įsi­trau­kė į lo­gi­nius žai­di­mus. Net ir lie­tus ne­su­ga­di­no šven­ti­nės nuo­tai­kos. Pert­rau­kų me­tu se­mi­na­ro da­ly­viai vai­ši­no­si gar­džio­mis ban­de­lė­mis su ka­va, pie­tums ska­na­vo ki­bi­nus su sul­ti­niu.

Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė kvie­čia tap­ti bu­din­čiais glo­bo­to­jais. Jiems bus tei­kia­mos spe­cia­lis­tų kon­sul­ta­ci­jos glo­bos bei vai­kų auk­lė­ji­mo klau­si­mais, mo­ka­mas mi­ni­ma­lus mė­ne­si­nis dar­bo už­mo­kes­tis, vai­ko glo­bos iš­mo­ka, tiks­li­nis prie­das glo­bė­jui.

Dėl iš­sa­mes­nės in­for­ma­ci­jos pra­šo­me kreip­tis į Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vai­ko tei­sių sky­rių (Kęs­tu­čio g. 4) ar­ba tei­rau­tis tel. (8 421) 69076, mob. 8 610 31438, el. p. vtas@pakruojis.lt.

Kul­tū­ros, pa­vel­do­sau­gos ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus inf.

Dienos populiariausi

Vyšnių festivalis sumažėjo, bet įvairovė išliko

2017 m. liepos 18 d.
lankomiausias

Dienos receptas

2017 m. liepos 18 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas