(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Gimtoji kalba ir matematika – geriau nei šalyje

2017 m. liepos 7 d.

Pir­ma­die­nį paaiš­kė­jo vals­ty­bi­nių lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros eg­za­mi­nų re­zul­ta­tai. Jie ra­jo­ne iš­lai­ky­ti ge­riau nei ša­ly­je.

Gim­to­sios kal­bos ir li­te­ra­tū­ros eg­za­mi­ną vals­ty­bi­niu ly­giu šie­met bu­vo pa­si­rin­kę 72 pro­cen­tai ra­jo­no moks­lei­vių. Per­nai šiuo ly­giu lai­kė 74 pro­cen­tai.

Sėk­min­gai šį bar­je­rą įvei­kė 96,03 pro­cen­to lai­kiu­sių­jų (per­nai – 91,8 pro­cen­to). Lie­tu­vo­je vals­ty­bi­nį lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros eg­za­mi­ną iš­lai­kė 89,04 pro­cen­to abi­tu­rien­tų. Neiš­lai­kė 3,97 pro­cen­to (5 moks­lei­viai, o vie­nas iš jų – eks­ter­nas) ra­jo­no gim­na­zi­jų ket­vir­to­kų, ša­ly­je – 10,96 pro­cen­to. Per­nai šia­me eg­za­mi­ne bu­vo su­klu­pę 10 (8,2 pro­cen­to) ra­jo­no moks­lei­vių.

Aukš­tes­niuo­ju ly­giu (86–100 ba­lų) įver­tin­ti 16 abi­tu­rien­tų ra­ši­niai. Jų au­to­riai – Pak­ruo­jo „At­ža­ly­no“ gim­na­zis­tai.

Šie­met šim­tu­ku ne­bu­vo pra­džiu­gin­tas nė vie­nas ra­jo­no moks­lei­vis. 97 ba­lai ati­te­ko Do­vi­lei Venc­lo­vai­tei, 95 – Do­vi­lei Bo­sai­tei, Ir­mai Za­kai­tei ir Gin­ta­rui Žič­kui.

Mil­dos Ma­ge­lins­kai­tės, Pau­li­nos Mi­siū­nai­tės ir Ged­vy­do Ski­ko gim­to­sios kal­bos ir li­te­ra­tū­ros ži­nios įver­tin­tos 93 ba­lais.

91 ba­lą ga­vo du abi­tu­rien­tai: Ger­da Sa­ba­ly­tė, o ant­ra­sis ne­pa­no­ro, kad spau­do­je bū­tų skel­bia­ma pa­var­dė.

Po 89 ba­lus su­rin­ko Ka­ro­li­na Ri­di­kai­tė, Vik­to­ri­ja Ski­kai­tė ir Ad­ria­na Ur­bai­tė, 87 – Ei­vi­das Pe­le­nis, po 86 – Kor­ne­li­ja Au­gė­nai­tė, Ur­tė Gel­čy­tė bei Kor­ne­li­ja Vaiš­no­rai­tė.

Vals­ty­bi­nį ma­te­ma­ti­kos eg­za­mi­ną lai­kė 65,17 pro­cen­to ra­jo­no moks­lei­vių (per­nai – 71,34 pro­cen­to). Jį sėk­min­gai įvei­kė 96,49 pro­cen­to (ša­ly­je – 94,36 pro­cen­to). Neiš­lai­kė 10,53 pro­cen­to šie­me­ti­nių ra­jo­no abi­tu­rien­tų (ša­ly­je – 15,34 pro­cen­to), per­nai – 2,56 pro­cen­to (ša­ly­je – 8,68 pro­cen­to).

Šim­tu­ku įver­tin­tos vie­nin­te­lio Pak­ruo­jo „At­ža­ly­no“ gim­na­zi­jos moks­lei­vio Ig­no Gas­pa­ra­vi­čiaus ma­te­ma­ti­kos ži­nios. Per­nai šim­tu­ko už ma­te­ma­ti­ką ne­bu­vo nė vie­no.

Po 96 ba­lus ga­vo „At­ža­ly­no“ ir Lin­ku­vos gim­na­zis­tai Do­vi­lė Venc­lo­vai­tė ir Žy­gi­man­tas Nie­kis.

To­ma Bal­nio­ny­tė ("At­ža­ly­nas") pel­nė 95 ba­lus, po 93 – Žei­me­lio gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tė Eg­lė Elks­ny­tė ir pa­var­dės skelb­ti ne­pa­no­ręs „at­ža­ly­nie­tis“.

Po 92 ba­lus ati­te­ko žei­me­lie­čiui Ma­riui Žil­gu­žiui ir Ais­tei Pet­re­vi­čiū­tei iš „At­ža­ly­no“ gim­na­zi­jos.

87 ba­lus su­rin­ko Ka­ro­li­na Ri­di­kai­tė, po 86 – Žei­me­lio ir Lin­ku­vos gim­na­zi­jų abi­tu­rien­tai Jus­tas Ka­za­ke­vi­čius ir Ie­va Ožiū­nai­tė.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Vyšnių festivalis sumažėjo, bet įvairovė išliko

2017 m. liepos 18 d.
lankomiausias

Dienos receptas

2017 m. liepos 18 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas