(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

SPORTAS

2017 m. liepos 7 d.

LENG­VO­JI AT­LE­TI­KA. Sa­vait­ga­lį Kau­ne vy­ku­sio­se Lie­tu­vos jau­ni­mo iki 20 me­tų leng­vo­sios at­le­ti­kos pir­me­ny­bė­se sėk­mė ly­dė­jo ra­jo­no leng­vaat­le­čius: iš­ko­vo­ti ke­tu­ri me­da­liai.

Si­dab­ro me­da­lius lai­mė­jo Faus­tas Mar­cin­ke­vi­čius ir Ros­val­das Po­vi­lio­nis. Faus­tas pa­ge­ri­no ir as­me­ni­nį re­kor­dą: 10 ki­lo­met­rų vai­ki­nas įvei­kė per 34 mi­nu­tes 44,32 se­kun­dės. Ros­val­das var­žė­si pu­sant­ro ki­lo­met­ro bė­gi­mo rungtyje.

Bron­zos me­da­liai ati­te­ko Ra­mu­nei Kly­bai­tei ir Vil­mai Mar­cin­ke­vi­čiū­tei. Abi pa­sie­kė as­me­ni­nius re­kor­dus: Ra­mu­nė 800 met­rų nu­bė­go per 2 mi­nu­tes ir 20,86 se­kun­dės, Vil­ma – pen­kis ki­lo­met­rus per 19 mi­nu­čių ir 51,17 se­kun­dės.

* Pak­ruo­jo bė­gi­mo mė­gė­jų klu­bo „Vė­jas“ at­sto­vai Kęs­tu­tis Ab­ro­mai­tis, Ra­mu­nė Po­cie­nė, Gab­rie­lė Ma­ge­lins­kai­tė, Ra­sa Ka­na­pec­kie­nė, Ma­rius Di­liū­nas, Ka­zi­mie­ras Mo­gu­le­viu­čis, Ju­lius Poš­kus ir Vy­tau­tas Ak­se­lis da­ly­va­vo X Pa­sau­lio lie­tu­vių spor­to žai­dy­nė­se Kau­ne.

Bė­gi­kams rei­kė­jo įveik­ti po 800 met­rų es­ta­fe­ti­nio bė­gi­mo runtyje. Pak­ruo­jie­čių ko­man­da užė­mė aš­tun­tą­ją vie­tą.

ŠTAN­GOS SPAU­DI­MAS. Kau­ne vy­ku­sio­se X Pa­sau­lio lie­tu­vių žai­dy­nė­se sa­vo jė­gas iš­mė­gi­no ir Pak­ruo­jo spor­to klu­bo „Ext­re­me gym“ at­sto­vai.

Pir­mą­sias vie­tas iš­ko­vo­jo Do­lo­ra Ra­ma­naus­kai­tė, Žy­gin­tas Mi­siū­nas, Aud­rius Na­ru­šai­tis, Kęs­tu­tis Gy­lys ir Man­tas Gru­šas.

Ant­ri bu­vo Ry­tis Ka­ci­le­vi­čius, Egi­di­jus Ba­raus­kas, Lau­ry­nas Čiar­na, Li­na Lin­kai­tė, Da­lia Ja­ku­čio­nie­nė, Mo­des­tas Bei­no­ra­vi­čius ir Ža­nas Amo­so­vas.

Tre­čią­sias vie­tas pel­nė Dai­va Čal­na­rie­nė, Aud­rius Dil­gi­nas ir Li­na Jan­kaus­kie­nė.

BMX. Šiau­liuo­se su­reng­to­se Lie­tu­vos dvi­ra­čių spor­to fe­de­ra­ci­jos BMX Tau­rės var­žy­bo­se Pak­ruo­jo spor­to cent­ro at­sto­vai pel­nė try­li­ka pri­zi­nių vie­tų.

Nu­ga­lė­to­jais ta­po Ga­bi­ja Rim­ku­tė ir Ma­tas Sa­vic­kas.

Ant­ri fi­ni­ša­vo Ak­vi­lė Or­ba­kai­tė, Ei­vi­das Bu­la, Aus­tė­jus Ven­cius, Ro­kas Mor­kū­nas, Eri­kas Vai­džiu­lis, Ar­tū­ras Dau­pa­ras ir Au­ri­mas Kai­rys.

Tre­čią­sias vie­tas užė­mė Žyd­rū­nė Gru­žai­tė, Go­da Jas­naus­kai­tė, Do­vy­das Brin­ka ir Ąžuo­las Ado­mai­tis.

FUT­BO­LAS. Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos I ly­gos čem­pio­na­te rung­ty­niau­jan­tis FC „Pak­ruo­jis“ na­muo­se re­zul­ta­tu 2:1 įvei­kė Gargž­dų „Ban­gą“.

Įvar­čius pa­kruo­jie­čiams pel­nė Val­das Po­ce­vi­čius ir My­ko­la Bar­ba.

Po šių var­žy­bų FC „Pak­ruo­jis“ fut­bo­li­nin­kai vėl iš­ko­pė į pir­mą­ją tur­ny­ri­nės len­te­lės vie­tą. Jų są­skai­to­je – 27 taš­kai.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Ar­tū­ro MA­CE­VI­ČIAUS nuo­tr.

Kau­ne vy­ku­sio­se ša­lies jau­ni­mo iki 20 me­tų leng­vo­sios at­le­ti­kos pir­me­ny­bė­se si­dab­ro me­da­lį lai­mė­jo Ros­val­das Po­vi­lio­nis.

BMK „Vė­jas“ ar­chy­vo nuo­tr.

X Pa­sau­lio lie­tu­vių spor­to žai­dy­nė­se Pak­ruo­jo bė­gi­mo mė­gė­jų klu­bo „Vė­jas“ leng­vaat­le­čių ko­man­da pel­nė aš­tun­tą vie­tą.

Vi­liaus LO­PE­TOS nuo­tr.

Šiau­liuo­se su­reng­to­se Lie­tu­vos dvi­ra­čių spor­to fe­de­ra­ci­jos BMX Tau­rės var­žy­bo­se Pak­ruo­jo spor­to cent­ro at­sto­ves Ak­vi­lę Or­ba­kai­tę, Ga­bi­ją Rim­ku­tę ir Go­dą Jas­nau­kai­tę ly­dė­jo sėk­mė.

Dienos populiariausi

Vyšnių festivalis sumažėjo, bet įvairovė išliko

2017 m. liepos 18 d.
lankomiausias

Dienos receptas

2017 m. liepos 18 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas