(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Radviliškio rajone

Kleboniškiuose atgijo senovės amatai

2017 m. liepos 18 d.
Laima AGANAUSKIENĖ

Šeš­ta­die­nį Kle­bo­niš­kių kai­mo bui­ties mu­zie­ju­je at­gi­mė se­no­vė: lan­ky­to­jų aky­se bu­vo žie­džia­mi puo­dai, ve­lia­ma vil­na, ke­pa­ma duo­na, skam­bė­jo liau­diš­ka mu­zi­ka. Čia su­reng­ta šven­tė „Kle­bo­niš­kių et­nog­ra­fi­nės spal­vos“.

alaima@skrastas.lt

Šven­tę sky­rė Tau­ti­nio kos­tiu­mo me­tams

Šven­tę Kle­bo­niš­kių kai­mo bui­ties mu­zie­ji­nin­kai sky­rė Tau­ti­nio kos­tiu­mo me­tams, to­dėl kai­mo gry­čio­se ir klė­ty­se lan­ky­to­jai ga­lė­jo ap­žiū­rė­ti tau­ti­nių rūbų pa­ro­dą iš tau­ti­nio kos­tiu­mo meist­rų Ma­ri­jos ir Kęs­tu­čio Si­ma­na­vi­čių ko­lek­ci­jos, mu­zie­ji­nin­kų pa­reng­tas teks­ti­lės ir Už­ga­vė­nių kau­kių pa­ro­das.

Lau­ke skam­bė­jo liau­diš­kos me­lo­di­jos, su­ko­si po­ros, to­li skli­do skra­ba­lų gar­sas.

Šven­ti­nę pro­gra­mą šven­tės da­ly­viams do­va­no­jo rad­vi­liš­kie­čiai: Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros cent­ro folk­lo­ro an­samb­lis „Ai­di­ja“, kai­mo ka­pe­la „Se­ni pa­žįs­ta­mi“, Ku­tiš­kių dau­gia­funk­cio cent­ro liau­dies dai­nų an­samb­lis „Nos­tal­gi­ja“. Bu­vo ir sve­čių – Pa­ne­vė­žio folk­lo­ro an­samb­lis „Pa­jau­ta“, Si­ru­tiš­kių vai­kų liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­la „Si­ru­čiu­kai“, Kė­dai­nių ra­jo­no folk­lo­ro an­samb­lis „Sek­ly­čia“.

Pak­ruo­jie­tis skra­ba­li­nin­kas Egi­di­jus Im­po­lis, į šven­tę at­si­ve­žęs pa­ties pa­si­ga­min­tus skra­ba­lus, links­mi­no pub­li­ką sma­gio­mis me­lo­di­jo­mis.

Duo­na – ran­kų iš­puo­se­lė­ta

Abi­pus sce­nos įsi­kū­rę liau­dies meist­rai, tau­to­dai­li­nin­kai čia pat de­monst­ra­vo se­nuo­sius ama­tus, kvie­tė pa­ra­gau­ti ku­li­na­ri­nio pa­vel­do.

Be­ne dau­giau­sia žmo­nių su­kio­jo­si ap­link duo­nos ke­pė­ją iš Vil­niaus El­vy­rą Va­si­liaus­kie­nę. Mat, mo­te­ris ne tik vai­ši­no pa­čios kep­ta ru­gi­ne duo­na, bet lei­do ir pa­tiems jos iš­si­kep­ti. Ir ne bet kaip, o ant ža­ri­jų, duo­nos teš­lą už­vy­nio­jus ant vy­te­lių.

Ša­lia po­nios Ele­nos pūp­so­jo ir me­di­nis ku­bi­las su ru­gi­ne duo­nos teš­la. Mo­te­ris pa­sa­ko­jo, kad duo­nos ke­pi­mas, ku­rio ji iš­mo­ko iš sa­vo ma­mos ir mo­čiu­tės, jai – ir lais­va­lai­kis, ir pra­gy­ve­ni­mo šal­ti­nis, ir ne­tgi ori­gi­na­li spor­to ša­ka.

„Šian­dien at­si­kė­liau 6 va­lan­dą, už­min­kiau teš­lą ir at­va­žia­vau. Vie­ni spor­to klu­buo­se kil­no­ja svars­čius, o aš – sa­vo ke­pyk­lė­lė­je pri­si­spor­tuo­ju be­min­ky­da­ma teš­lą, mat, vis­ką da­rau tik ran­ko­mis. Per die­ną še­šis to­kius duon­ku­bi­lius iš­min­kau“, – ro­do meist­rė.

Tau­ti­nio pa­vel­do ser­ti­fi­ka­tą tu­rin­tys ke­pi­niai ke­pa­mi se­no­vi­nė­je mal­kų kros­ny­je, tik iš ru­gi­nių mil­tų ir be jo­kių prie­dų. Anot E. Va­si­liaus­kie­nės, toks ir bu­vo jos tiks­las – kep­ti svei­kus pro­duk­tus pa­gal se­no­vi­nius re­cep­tus.

Ke­pė­ja ren­gia ir duo­nos ke­pi­mo pa­mo­kas, merg­va­ka­rius pa­gal se­no­vi­nius pa­pro­čius.

De­monst­ra­vo liau­dies me­nus

Ra­jo­no tau­to­dai­li­nin­kės Au­re­li­ja Nor­vai­šie­nė ir Re­gi­na Mar­ty­šie­nė py­nė tau­ti­nes juos­tas. Anot jų, vie­nai tri­jų met­rų il­gio juos­tai nu­pin­ti rei­kia maž­daug 16-os va­lan­dų kruopš­taus dar­bo. Jas pi­na iš vil­no­nių siū­lų.

„Ant­ros juos­tos per tiek lai­ko jau ne­be­nu­pin­si, nes la­bai pa­skaus­ta pirš­tai. Raš­tas pri­klau­so nuo to, kaip su­dė­ti siū­lai, o py­ni­mo bū­dai ski­ria­si – dvi­ny­tis ar­ba mi­li­nis eg­li­nis “, – py­ni­mo bū­dus de­monst­ruo­ja meist­rės.

Ski­ria­si ir jų nu­pin­tų juos­tų plo­tis: mo­te­riš­ka juos­ta bū­na siau­res­nė, vy­riš­ka – pla­tes­nė, nuo 6 iki 12 cen­ti­met­rų.

Vi­ta Va­si­liaus­kai­tė iš Pa­kal­niš­kių de­monst­ra­vo siu­vi­nė­ji­mą kry­že­liu – siu­vi­nė­tus pa­veiks­lus, skir­tu­kus kny­goms, mai­še­lius. Ji sa­kė siu­vi­nė­jan­ti kai tik tu­ri lai­ko, dau­giau­sia – žie­mą.

Pa­kir­ši­nio et­ni­nės kul­tū­ros ir ama­tų cent­rui at­sto­vau­jan­čios mo­te­rys mo­kė vel­ti vil­ną.

Po­ciū­nų kai­mo bend­ruo­me­nės mo­te­rys sa­kė su­sior­ga­ni­za­vu­sios šiai šven­tei – pri­ga­mi­nu­sios įvai­riau­sių sū­rių, nors lai­kan­čių kar­ves šei­mų kai­me vis ma­žė­ja.

Pa­kal­niš­kių kai­mo bend­ruo­me­nei at­sto­vau­jan­ti siu­vė­ja Ka­te­ri­na siū­lė jos pa­siū­tų pri­juos­čių, ran­ki­nių. Mo­te­ris pri­pa­ži­no, kad tai – jos ho­bis, nes pir­kė­jų at­ras­ti ne taip leng­va.

Net ke­li tau­to­dai­li­nin­kai at­vy­ko iš Pak­ruo­jo ra­jo­no: Ma­rius La­ba­naus­kas mo­kė žies­ti puo­dus, Bro­nis­lo­vas Ged­mi­nas čia pat skap­ta­vo me­di­nę lėkš­tę, o Ra­mu­tė Pri­koc­kie­nė py­nė krep­šius.

Ren­gi­nio da­ly­viai ga­lė­jo pa­žiū­rė­ti ir pa­tys iš­ban­dy­ti, kaip se­niau bu­vo ap­dir­ba­mi li­nai, pa­ra­gau­ti duo­nos su li­nų sė­me­ni­mis ir li­nų sė­me­nų alie­jaus bei pa­si­žiū­rė­ti, kaip at­ro­do li­no žie­das. Tai no­rin­tiems de­monst­ra­vo Kle­bo­niš­kių mu­zie­jaus at­sto­vai.

Au­to­rės nuo­tr.

Pa­kal­niš­kių kai­mo bend­ruo­me­nei at­sto­vau­jan­ti siu­vė­ja Ka­te­ri­na siū­lė jos pa­siū­tų pri­juos­čių, ran­ki­nių.

Tau­ti­nę juos­tą py­nė­jos Re­gi­na Mar­ty­šie­nė (kai­rė­je) ir Au­re­li­ja Nor­vai­šie­nė pi­na apie 16 va­lan­dų.

Duo­nos ke­pė­ja El­vy­ra Va­si­liaus­kie­nė duo­ną ke­pa pa­gal se­no­vi­nius re­cep­tus, o teš­lą min­ko tik ran­ko­mis.

Po­ciū­nų kai­mo bend­ruo­me­nės mo­te­rys pri­spau­dė, pri­ke­pė ir pri­rū­kė įvai­riau­sių sū­rių.

Tau­to­dai­li­nin­kė iš Pak­ruo­jo ra­jo­no Ra­mu­tė Pri­koc­kie­nė ro­dė, kaip rei­kia pin­ti krep­šius.

Ma­rius La­ba­naus­kas mo­kė žies­ti puo­dus.

Dienos populiariausi

Vyšnių festivalis sumažėjo, bet įvairovė išliko

2017 m. liepos 18 d.
lankomiausias

Vokiečių kareivio kapą kuršėniškis mena beveik 70 metų (1)

2017 m. liepos 18 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas