(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Radviliškio rajone

SPORTO NAUJIENOS

2017 m. liepos 15 d.

Nak­ti­nia­me tur­ny­re – rad­vi­liš­kie­čių per­ga­lė

Rad­vi­liš­kio mies­to šven­tė bu­vo kaip nie­ka­da gau­si spor­ti­nių ren­gi­nių. Net­ra­di­ciš­kai ju­bi­lie­jų pa­mi­nė­jo fut­bo­li­nin­kai, su­si­rin­kę į nak­ti­nį fut­bo­lo tur­ny­rą, ku­ria­me da­ly­va­vo 18 ko­man­dų iš Rad­vi­liš­kio ra­jo­no, Pak­ruo­jo, Pa­ne­vė­žio ir Šiau­lių.

Šis tur­ny­ras su­lau­kė di­de­lio rad­vi­liš­kie­čių su­si­do­mė­ji­mo – ge­rai ap­švies­ta­me mies­to sta­dio­ne nak­ti­nes var­žy­bas ste­bė­jo gau­sus bū­rys rad­vi­liš­kie­čių.

Ko­man­dos žai­dė ke­tu­riuo­se po­gru­piuo­se.

Ma­ža­ja­me fi­na­le su­si­run­gė „Feye­nord“ ir „Sau­li­nin­ko“ ko­man­dų fut­bo­li­nin­kai. Pas­ta­rie­ji ir ta­po bron­zos me­da­lių lai­mė­to­jais.

Tur­ny­ro nu­ga­lė­to­jais ta­po rad­vi­liš­kie­čiai, su­si­bū­rę į ko­man­dą „Ar­mi­ra­tas“ ir įtemp­to­je ko­vo­je nu­ga­lė­ję Pa­ne­vė­žio „Spor­ti­dus“ ko­man­dą. Fi­na­li­nis su­si­ti­ki­mas bai­gė­si re­zul­ta­tu 2:1.

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.

Nak­ti­nia­me fut­bo­lo tur­ny­re lai­mė­to­jais ta­po Rad­vi­liš­kio ko­man­dos „Ar­mi­ra­tas“ žai­dė­jai.

Su­reng­tas tra­di­ci­nis šach­ma­tų tur­ny­ras

Rad­vi­liš­kio šach­ma­tų klu­bas mies­to ju­bi­lie­jų pa­mi­nė­jo su­reng­da­mas tarp­tau­ti­nes žai­bo, ko­man­di­nes ir as­me­ni­nes šach­ma­tų var­žy­bas, ku­rio­se var­žė­si Lie­tu­vos (Rad­vi­liš­kio, Šiau­lių, Kau­no, Plun­gės, Tau­ra­gė) ir Len­ki­jos Gniez­no mies­to šach­ma­ti­nin­kai. Pas­ta­rie­ji į rad­vi­liš­kie­čių or­ga­ni­zuo­tą tur­ny­rą at­vy­ko 12-tą kar­tą iš ei­lės.

Iš vi­so dėl nu­ga­lė­to­jų ti­tu­lo ko­vo­jo apie 80 da­ly­vių.

Žai­bo var­žy­bo­se ge­riau­sių re­zul­ta­tų pa­sie­kė kau­nie­tis Lau­ry­nas Mik­ne­vi­čius, su­rin­kęs 8,5 taš­ko, ant­rą­ją vie­tą pel­nė Rad­vi­liš­kio šach­ma­tų klu­bo va­do­vas Kęs­tu­tis Mi­ka­laus­kis (8 taš­kai), tre­čias bu­vo rad­vi­liš­kie­tis Rai­mun­das Ki­sie­lius (6,5 taš­ko).

Ko­man­di­nė­se var­žy­bo­se nu­ga­lė­jo Šiau­lių „Dra­ko­no“ ko­man­da, ant­rą­ją vie­tą pel­nė sve­čiai iš Gniez­no, tre­čią­ją – Šiau­lių mies­to jau­ni­mo ko­man­da „Traiš­ky­to­jai“.

As­me­ni­nė­se var­žy­bo­se ge­riau­siai su­žai­dė plun­giš­kis Gy­tis Vai­če­kaus­kas, su­rin­kęs 8,5 taš­ko, ant­ras bu­vo rad­vi­liš­kie­tis Rai­mun­das Ki­sie­lius (6,5 taš­ko), tre­čias – šiau­lie­tis Ri­mas Ta­mo­šai­tis (6,5 taš­ko).

Tarp mo­te­rų ge­riau­siai pa­si­ro­dė šach­ma­ti­nin­kė iš Gniez­no Oc­ta­via Wilk, ge­riau­siu už­sie­nio žai­dė­ju pri­pa­žin­tas šach­ma­ti­nin­kas iš Gniez­no Szy­mon Ba­nach.

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.

Tarp­tau­ti­nia­me šach­ma­tų tur­ny­re var­žė­si apie 80 šach­ma­ti­nin­kų.

Iš­ko­vo­jo „si­dab­rą“

Ju­bi­lie­ji­nė­se, de­šim­to­sio­se, Bal­ti­jos jū­ros ša­lių jau­nių žai­dy­nė­se, ku­rios pir­mą kar­tą su­reng­tos Bal­ta­ru­si­jo­je, rad­vi­liš­kie­tis To­mas Ka­čiu­ke­vi­čius iš­ko­vo­jo si­dab­ro me­da­lį.

Žai­dy­nė­se var­žė­si įvai­rių spor­to ša­kų rink­ti­nės iš Ru­si­jos, Bal­ta­ru­si­jos, Len­ki­jos, Lat­vi­jos, Es­ti­jos, Vo­kie­ti­jos, Šve­di­jos ir Lie­tu­vos.

Ša­lies lais­vų­jų im­ty­nių jau­nių rink­ti­nei at­sto­va­vęs T. Ka­čiu­ke­vi­čius var­žė­si svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 76 ki­log­ra­mų.

Vai­ki­no tre­ne­ris – Jus­ti­nas Kvie­te­lai­tis. Lie­tu­vos im­ty­nių rink­ti­nė­je jį tre­ni­ruo­ja tre­ne­riai Re­na­tas Di­jo­kas ir Val­das Gri­šius.

Svar­bus star­tas im­ty­ni­nin­ko lau­kia lie­pos pa­bai­go­je – jis da­ly­vaus Bos­ni­jo­je Her­ce­go­vi­no­je vy­sian­čia­me Eu­ro­pos lais­vų­jų im­ty­nių čem­pio­na­te.

As­me­ni­nė nuo­tr.

Bal­ta­ru­si­jo­je vy­ku­sio­se Bal­ti­jos jū­ros ša­lių jau­nių žai­dy­nė­se To­mas Ka­čiu­ke­vi­čius iš­ko­vo­jo si­dab­ro me­da­lį.

Pa­ren­gė Lai­ma AGA­NAUS­KIE­NĖ

Dienos populiariausi

Vyšnių festivalis sumažėjo, bet įvairovė išliko

2017 m. liepos 18 d.
lankomiausias

Dienos receptas

2017 m. liepos 18 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas