(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Radviliškio rajone

RADVILIŠKIO RAJONE

2017 m. liepos 8 d.

Bib­lio­te­ko­je – kraš­tie­čio pa­ro­da

Rad­vi­liš­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je su­reng­ta kraš­tie­čio dai­li­nin­ko Ar­vy­do Kaž­dai­lio 65 ofor­tų cik­lo pa­ro­da „Se­no­ji Prū­sa“.

Pats dar­bų au­to­rius ren­gi­ny­je ne­da­ly­va­vo, ta­čiau su rad­vi­liš­kie­čiais pa­bu­vo ki­to­kiu bū­du – atė­ju­sie­ji į pa­ro­dos ati­da­ry­mą ga­lė­jo su­si­pa­žin­ti su ki­no re­ži­sie­riaus, ope­ra­to­riaus, taip pat kraš­tie­čio Vy­tau­to Da­ma­še­vi­čiaus ir Juo­zo Ma­to­nio su­kur­tu fil­mu apie Ar­vy­dą Kaž­dai­lį.

Pa­ro­dos ati­da­ry­mo va­ka­ras pra­si­dė­jo V. Da­ma­še­vi­čiaus pri­si­mi­ni­mais apie pa­žin­tį su eks­po­nuo­ja­mų kū­ri­nių au­to­riu­mi, įžval­go­mis apie eks­po­zi­ci­ją.

Sve­čio at­vež­ta­me fil­me pa­mė­gin­ta pa­ro­dy­ti ži­no­mo kū­rė­jo as­me­ny­bę, jo dar­bus, po­mė­gius, veik­las.

Vie­šo­sios bib­lio­te­kos vy­res­nio­ji me­to­di­nin­kė Al­ma Mik­nie­nė bib­lio­te­kos var­du pa­dė­ko­jo V. Da­ma­še­vi­čiui už su­si­ti­ki­mą, skir­tą dė­me­sį bei lai­ką ir įtei­kė su­ve­ny­rų.

65 ofor­tų cik­lo pa­ro­da Rad­vi­liš­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je veiks iki lie­pos 12 die­nos.

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.

Rad­vi­liš­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je su­reng­ta kraš­tie­čio dai­li­nin­ko Ar­vy­do Kaž­dai­lio dar­bų pa­ro­da.

Iš­rink­ti dar du se­niū­nai­čiai

Rad­vi­liš­kio mies­to se­niū­ni­jo­je su­reng­tuo­se pa­kar­to­ti­niuo­se Rū­mų ir Vaiž­gan­to se­niū­nai­ti­jų se­niū­nai­čių rin­ki­muo­se tre­jų me­tų ka­den­ci­jai iš­rink­ti dvie­jų se­niū­ni­jų se­niū­nai­čiai.

Rū­mų se­niū­nai­ti­jos se­niū­nai­čiu ta­po Čes­lo­vas Či­ži­kas, Vaiž­gan­to se­niū­nai­ti­jos – Jo­vi­ta Ma­siu­lie­nė.

Pir­mą kar­tą su­reng­ti se­niū­nai­čių rin­ki­mai šio­se se­niū­nai­ti­jo­se neį­vy­ko dėl per ma­žo rin­kė­jų skai­čiaus.

Lan­kė­si Ja­po­ni­jos am­ba­sa­do­rius

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je lan­kė­si Ja­po­ni­jos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Toyoei Shi­gee­da. Kar­tu su am­ba­sa­do­riu­mi at­vy­ko Po­li­ti­kos ir eko­no­mi­kos sek­ci­jos dar­buo­to­jas Re­na­tas Kir­tik­lis.

Sve­čiams trum­pai pri­sta­ty­ta ra­jo­no is­to­ri­ja, kul­tū­ra, pa­pa­sa­ko­ta apie stam­biau­sius pra­mo­nės ob­jek­tus, že­mės ūkį.

Su­si­ti­ki­mo me­tu su am­ba­sa­do­riu­mi ap­tar­tos ra­jo­ne įsi­kū­ru­sių įmo­nių ir Ja­po­ni­jos eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo plė­to­ji­mo ga­li­my­bės.

Ja­po­ni­jos am­ba­sa­do­rius taip pat ap­si­lan­kė Še­du­vo­je.

Pa­ren­gė Lai­ma AGA­NAUS­KIE­NĖ

Dienos populiariausi

Regbio stadione iškils tribūnos ir pastatas (20)

2017 m. liepos 18 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (1)

?, 2017-07-09 14:40
Reikėjo parašyti kiek daug žmonių dalyvavo atidaryme. Tai parodo kiek mieste rūpi kultūra arba kokios kokybės yra organizuoja irenginiai.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 1. Iš viso: 1

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 1
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas