(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Kuršėniškiai – paminklo Vytautui Didžiajam atidengimo iškilmėse

2017 m. liepos 18 d.

Gied­rą, šil­tą lie­pos 15 die­nos po­pie­tę gau­sus kur­šė­niš­kių trem­ti­nių, bend­ruo­me­nės na­rių, skau­tų, pa­kvies­ti Vy­tau­to Kond­ra­to, iš­vy­ko į Pa­šat­ri­jos kai­mą Tel­šių ra­jo­ne.

Čia pa­sta­ty­tas pa­mink­las Vy­tau­tui Di­džia­jam, skir­tas Že­mai­ti­jos krikš­to 600 me­tų su­kak­čiai. Jo ini­cia­to­rius, fi­nan­suo­to­jas – ūki­nin­kas, trem­ti­nys Vy­tau­tas Kond­ra­tas, idė­ją įgy­ven­di­nęs nuo­sa­vo­je že­mė­je. Skulp­tū­ros au­to­rius – dai­li­nin­kas, Na­cio­na­li­nės pre­mi­jos lau­rea­tas An­ta­nas Kmie­liaus­kas.

Į pa­mink­lo pa­šven­ti­ni­mo iš­kil­mes at­vy­ko žmo­nės ir ko­lek­ty­vai iš vi­sos Lie­tu­vos. Da­ly­vius ir Vy­tau­tą Kond­ra­tą pa­svei­ki­no pro­fe­so­rius Vy­tau­tas Landsber­gis, Sei­mo Pir­mi­nin­ko pir­mo­ji pa­va­duo­to­ja Ri­ma Baš­kie­nė, Sei­mo na­rys Gab­rie­lius Lands­ber­gis, Šiau­lių ra­jo­no me­ras An­ta­nas Be­za­ras, LPKT Kur­šė­nų sky­riaus pir­mi­nin­kė Ma­ri­ja Šad­laus­kie­nė, ŽSO Kur­šė­nų Per­kū­no drau­go­vės skau­tai, bū­rys įvai­riau­sių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų. Lie­tu­viš­kus kū­ri­nius at­li­ko įvai­rių mies­tų dai­ni­nin­kai, cho­rai, mu­zi­ki­niai an­samb­liai.

Po ofi­cia­lios da­lies da­ly­viai il­sė­jo­si pa­ruoš­to­se pa­vė­si­nė­se, vai­ši­no­si, bend­ra­vo gra­žios gam­tos ap­sup­ty­je, ap­lan­kė ple­ne­ro me­tų su­kur­tą pa­ro­dą, už­ko­pė į Šat­ri­jos kal­ną.

Už pra­smin­gą, ma­lo­nią ke­lio­nę kur­šė­niš­kiai dė­ko­ja Alf­re­dui Jo­nuš­kai, Eu­ge­ni­jai Dra­gū­nie­nei, Ma­ri­jai Šad­laus­kie­nei, Zi­tai Volk­vi­čie­nei – jų ge­ra­no­riš­ku­mu ir pa­stan­go­mis bend­ruo­me­nės žmo­nės pa­si­džiau­gė ge­rais dar­bais, Že­mai­ti­jos kraš­to­vaiz­džiu, pui­kia va­sa­ros die­na.

LPKT Kur­šė­nų sky­riaus inf.

LPKT Kur­šė­nų sky­riaus nuo­tr.

Kur­šė­niš­kiai nu­si­fo­tog­ra­fa­vo prie Vy­tau­to Di­džio­jo pa­mink­lo Pa­šat­ri­jos kai­me, Tel­šių ra­jo­ne.

Dienos populiariausi

Vyšnių festivalis sumažėjo, bet įvairovė išliko

2017 m. liepos 18 d.
lankomiausias

Dienos receptas

2017 m. liepos 18 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas