(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Vyšnių festivalis sumažėjo, bet įvairovė išliko

2017 m. liepos 18 d.
Loreta RIPSKYTĖ
Spausdinti Komentarai (0) lankomiausias

Try­lik­ta­sis Vyš­nių fes­ti­va­lis, skir­tas Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos 25-me­čiui, vy­ko trum­piau nei įpras­tai, bet įvai­ro­vės ne­trū­ko. Švė­tės pa­kran­tė­je šė­lio­jo gy­vo­sios ka­liau­sės, vy­ko žir­gų spor­to kon­kū­rai, par­ko sta­dio­ne, kaip se­nais tar­pu­ka­rio me­tais, run­gė­si net trys kar­tos fut­bo­li­nin­kų. Ama­ti­nin­kai ir ku­li­na­ri­nio pa­vel­do puo­se­lė­to­jai ve­dė edu­ka­ci­jas, siū­lė sa­vo ga­mi­nius, vy­ko po­pu­lia­rios mu­zi­kos kon­cer­tai, ro­dy­ti fil­mai. Žiū­ro­vus vi­lio­jo pir­mą kar­tą or­gani­zuo­tas el­nių kvies­lių čem­pio­na­tas, „Na­cio­na­li­nės eks­pe­di­ci­jos“ da­ly­vių dis­ku­si­ja apie Ža­ga­rės atei­tį.

loretar@skrastas.lt

Ka­liau­sių links­my­bės

Vyš­nių fes­ti­va­lis tra­di­ciš­kai ke­lioms die­noms su­ju­di­no ir pa­bu­di­no mies­tą, įkvėp­da­mas gy­vy­bės. Vie­tos gy­ven­to­jai ne­pa­mir­šo pa­ga­min­ti ka­liau­sių, nors jų ir bu­vo ge­ro­kai ma­žiau nei anks­tes­niais me­tais.

Už­tat gy­vų­jų ka­liau­sių bū­rys išau­go, tad te­ko or­ga­ni­zuo­ti net dvi lin­dy­ho­pe­rių sto­vyk­las Ža­ga­rės gim­na­zi­jos tech­no­lo­gi­jų kla­sės kie­me ir Ka­liau­sių fab­ri­kė­ly­je, kur da­ly­viai mo­kė­si šo­kio iš­skir­ti­nei ka­liau­sių puo­tai, šeš­ta­die­nį už­ka­ria­vu­siai Švė­tės pa­kran­tę. Iš­ra­din­go­sios „ka­liau­sės“ pas jų lau­ku­sius žiū­ro­vus at­plau­kė val­ti­mi upe, kar­tu at­si­ga­ben­da­mos ant plaus­tų su­dė­tas vai­šes: vyš­nių uo­gas, uo­gie­nę.

Kur ka­liau­sės, ten tu­ri bū­ti ir vyš­nių. Jų mies­to sve­čiai ieš­ko­jo jau penk­ta­die­nio po­pie­tę bei šeš­ta­die­nį Vyš­nių tur­gu­je. Pre­kei­viai siū­lė vyš­nių uo­gie­nės ir megz­tų vyš­nai­čių, ža­gar­vyš­nių, treš­nių so­di­nu­kų, įvai­rių na­mų apy­vo­kos daik­tų, rū­bų, pa­veiks­lų su vyš­nių ak­cen­tais.

Gė­li­nin­kė Ge­no­vai­tė Mit­ri­kie­nė, at­si­ve­žu­si įvai­rias­pal­vių vien­die­nių iš sa­vo gau­sios ko­lek­ci­jos, taip pat ne­pa­mir­šo pri­vir­ti uo­gie­nės bei il­gais žie­mos va­kar­tais nu­ner­ti vyš­nių ša­ke­lių. Bly­nų su vyš­nių uo­gie­ne ke­pė Stun­gių kai­mo bend­ruo­me­nė, švie­žiai skin­tų vyš­nių uo­gų ir uo­gie­nės siū­lė ir Ža­ga­rės neį­ga­lių­jų drau­gi­ja „Vyš­ne­lė“, An­ta­nas Ber­ži­nis, Jo­nas Ba­čė­ni­nas iš Skaist­gi­rio, ža­ga­rie­tė Da­nu­tė Lau­ku­tie­nė ir ki­ti.

So­cia­li­nė ak­ci­ja be­glo­biams gy­vū­nams

Dva­ro rū­mų gam­tos mo­kyk­los kla­sė­je žo­li­nin­kė Ade­lė Ka­ra­liū­nai­tė ve­dė edu­ka­ci­nius už­siė­mi­mus „Vyš­nių ma­gi­ja“, siū­ly­da­ma pa­ra­gau­ti ar­ba­tos iš žo­le­lių mil­tų, ge­ria­mos ne už­pli­ky­tos, bet už­pil­tos šal­tu van­de­niu ir pa­gar­din­tos vyš­nių uo­gie­ne.

Jau ant­rus me­tus iš ei­lės Vyš­nių fes­ti­va­lis ra­gi­no pri­si­dė­ti prie be­glo­bių gy­vū­nų ge­ro­vės. UAB „Jo­niš­kio grū­dai“ ir „BOUN­CU – lai­min­gam au­gin­ti­niui“ į so­cia­li­nę ak­ci­ją – me­no dirb­tu­vė­les kvie­tė ma­žuo­sius šven­tės da­ly­vius, kur jie spal­vi­no na­me­lius ke­tur­ko­jams, iš­ke­liau­sian­čius į glo­bos na­mus, vei­kian­čius skir­tin­guo­se ša­lies mies­tuo­se. Taip pat vy­ko vai­kų pie­ši­nių kon­kur­sas.

Žiū­ro­vus džiu­gi­no ra­gų ir sku­du­čių, šiau­lie­čio meist­ro Al­ber­to Mar­ti­nai­čio iš­skob­tų iš ža­gar­vyš­nės me­džio, do­va­no­to ža­ga­rie­čio Kęs­tu­čio La­ba­naus­ko, me­lo­di­jos, ku­rias vin­gu­ria­vo Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro folk­lo­ro ko­lek­ty­vas „Ku­pars“, el­nių kvies­lių čem­pio­na­to da­ly­vių pa­stan­gos, imi­tuo­jant el­nių bal­sus.

Karš­tos dis­ku­si­jos apie bu­vu­sią Ža­ga­ręs di­dy­bę ir jos gam­tos lo­bius už­vi­rė „Na­cio­na­li­nės eks­pe­di­ci­jos“ da­ly­vių gam­ti­nin­ko Se­le­mo­no Pal­ta­na­vi­čiaus ir is­to­ri­ko, pro­fe­so­riaus Alf­re­do Bumb­laus­ko su­si­ti­ki­me, ku­rį ve­dė Ed­mun­das Ja­ki­lai­tis.

Gy­vū­nų my­lė­to­jai, no­rė­ję gra­žaus re­gi­nio, rin­ko­si į Ža­ga­rės žir­gy­ne vy­ku­sius na­cio­na­li­nius ir tarp­tau­ti­nius kon­kū­rus.

Fut­bo­li­nin­kai – ir iš Lat­vi­jos, ir iš Sei­mo

Spor­ti­niai ren­gi­niai vy­ko įvai­rio­se vie­to­se: šeš­ta­die­nį nuo dva­ro rū­mų į tra­są iš­sku­bė­jo orien­ta­vi­mo­si var­žy­bų da­ly­viai, sprin­te­riai 60 met­rų rung­ty­je par­ko sta­dio­ne ko­vo­jo dėl kraš­tie­čio, ka­dai­se taip pat bu­vu­sio bė­gi­ko, Ed­mun­do Ties­nie­sio tau­rės.

Sta­dio­nas šie­met re­gė­jo itin daug fut­bo­li­nin­kų, kaip se­nais tar­pu­ka­rio lai­kais, ka­da Ža­ga­rė­je vie­nu me­tu bu­vo su­si­bū­ru­sios net pus­tu­zi­nis ko­man­dų, ku­rios „įkrės­da­vo“ ir var­žo­vams iš Šiau­lių ar net Ry­gos. Į var­žy­bas pa­kvie­tė Ža­ga­rės spor­to klu­bas „Žvel­gai­tis“.

Pir­mie­ji į aikš­tę iš­bė­go vai­kai: dvi Ža­ga­rės ir Meš­kui­čių ko­man­dos. Re­zul­ta­tu 4:3, įvei­ku­si Ža­ga­rės II ko­man­dą, per­ga­lę šven­tė Ža­ga­rės I eki­pa. Bau­di­nių tur­ny­re at­si­re­van­ša­vo Meš­kui­čių at­sto­vai.

Kraš­tie­čio, švie­saus at­mi­ni­mo var­ti­nin­ko, pa­sku­ti­nio Ža­ga­rės žy­do Ai­ze­ko Men­del­so­no gar­bei vy­ko sen­jo­rų fut­bo­lo tur­ny­ras, ku­ria­me jė­gas iš­ban­dė ir Lie­tu­vos Sei­mo ko­man­da, ku­ri ir nu­sky­nė per­ga­lę prieš Ry­gos „Dau­gu­vą“, Šiau­lių ir Ža­ga­rės ve­te­ra­nus.

Žai­dė­jų iki 35 me­tų gru­pė­je nu­ga­lė­to­jų pri­zą iš­si­ve­žė Ak­me­nės „Ce­men­tas“, ant­ro­je vie­to­je pa­li­kęs ža­ga­rie­čius. Tre­ti ir ket­vir­ti bu­vo Šiau­lių „Da­ka­ras“ bei „Ju­ven­tus“. Nu­ga­lė­to­jams ati­te­ko „Nor­fos“ pri­zai.

Mu­zi­ki­niai pa­si­ro­dy­mai vė­la­vo

Penk­ta­die­nio va­ka­rą į sce­ną li­po mu­zi­kan­tai iš Lat­vi­jos ir Aust­ra­li­jos, Lie­tu­vos at­li­kė­jai „Sau­lės klio­šas“, Sau­lius Prū­sai­tis, hip­ho­po due­tas Li­lo ir In­no­mi­ne ir ki­ti. Šeš­ta­die­nį fes­ti­va­lio da­ly­vius links­mi­no Li­nas Ado­mai­tis, Džor­da­na But­ku­tė, „Gin'Gas“, „Bix“ ir ki­ti.

Tie­sa, kon­cer­tai vė­la­vo be­veik po­rą va­lan­dų dėl tin­ka­mai ne­su­de­rin­tos apa­ra­tū­ros, o „Bix“ ly­de­ris Sau­lius Ur­bo­na­vi­čius – Sa­mas ne­pra­lei­do pro­gos įgel­ti Nai­sių fes­ti­va­liui, pa­reiš­kęs, kad iš ten jį su gru­pe iš­vi­jo, o Ža­ga­rė pui­kiai priė­mė.

Vyš­nių fes­ti­va­ly­je, skir­tin­gai nei Nai­siuo­se, al­ko­ho­liu bu­vo pre­kiau­ja­ma, tad po vi­dur­nak­čio aikš­tę nu­klo­jo tuš­čia ta­ra.

Au­to­rės nuo­tr.

Ka­liau­sių puo­to­je vai­šin­ta­si vyš­nio­mis ir jų uo­gie­ne.

Dėl ne­su­de­rin­tos apa­ra­tū­ros kon­cer­tai ge­ro­kai vė­la­vo. Sce­no­je – „Gin'Gas“.

Gy­vų­jų ka­liau­sių lin­dy­ho­po šo­kis.

Vyš­nio­mis pre­kia­vo ža­ga­rie­tė Da­nu­tė Lau­ku­tie­nė.

Stun­gių kai­mo bend­ruo­me­nės at­sto­vės Dia­na Ki­de­lie­nė (kai­rė­je) ir Da­lia La­ba­naus­kie­nė tu­rė­jo ne tik vyš­nių, bet ir bly­nų su vyš­nių uo­gie­ne, py­ra­gų bei ki­tų ska­nu­my­nų.

Vyš­nių at­ve­žė ir skaist­gi­rie­tis Jo­nas Ba­čė­ni­nas.

Akį trau­kė na­cio­na­li­niai ir tarp­tau­ti­niai žir­gų kon­kū­rai.

Žo­li­nin­kė Ade­lė Ka­ra­liū­nai­tė pa­sa­ko­jo apie ar­ba­tas ir vai­ši­no jo­mis, pa­gar­din­to­mis vyš­nių uo­gie­ne.

Vai­kai so­cia­li­nė­je ak­ci­jo­je pie­ši­niais puo­šė na­me­lius be­glo­biams šu­nims, ku­rie iš­ke­liaus į skir­tin­gus ša­lies gy­vū­nų glo­bos na­mus.

Su sir­ga­liais (iš de­ši­nės) Sau­liu­mi Vai­tie­ku­mi, jo sū­nu­mi Min­dau­gu bei Jus­tu Ve­nis­lo­vu iš Meš­kui­čių – Ža­ga­rės spor­to klu­bo „Žvel­gai­tis“, or­ga­ni­za­vu­sio fut­bo­lo tur­ny­rus, va­do­vas Vy­tau­tas Pa­ka­ti­lius (sto­vi ant­ras iš de­ši­nės).

Fut­bo­lo aikš­tė­je per dvi die­nas ko­vo­jo tri­jų am­žiaus gru­pių spor­ti­nin­kai.

Vai­kų mė­gia­ma pra­mo­ga – pa­jo­di­nė­ti Jo­no Bu­raus­ko po­niu.

Sprin­te­riai nu­ga­lė­to­jai ir pri­zi­nin­kai – su tau­rę įstei­gu­siu kraš­tie­čiu Ed­mun­du Ties­nie­siu (sto­vi ant­ras iš kai­rės).

Fes­ti­va­ly­je su­skam­bo iš ža­gar­vyš­nių meist­ro Al­ber­to Mar­ti­nai­čio iš­drož­ti ra­gai, ku­riuos pū­tė folk­lo­ro ko­lek­ty­vo „Ku­pars“ vy­rai.

Vyš­nių fes­ti­va­ly­je no­rin­tie­ji ga­lė­jo iš­ban­dy­ti akies taik­lu­mą.

Nors ka­liau­sių so­dy­bo­se šie­met bu­vo ge­ro­kai ma­žiau, bet kai ku­rios jų at­ro­dė la­bai efek­tin­gai, kaip šio­ji, pa­ty­ru­si „ava­ri­ją“.

Dienos populiariausi

Vyšnių festivalis sumažėjo, bet įvairovė išliko

2017 m. liepos 18 d.
lankomiausias

Dienos receptas

2017 m. liepos 18 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas