(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Paroda ir koncertas – jubiliejinių kursų pabaigtuvėms

2017 m. liepos 18 d.

Penk­ta­die­nį Kel­mės kul­tū­ros cent­re su­reng­tos ju­bi­lie­ji­nių, jau 30-ųjų Že­mai­čių et­no­mu­zi­ka­vi­mo ir tra­di­ci­nių ama­tų va­sa­ros kur­sų pa­baig­tu­vės.

Kul­tū­ros cent­ro fo­jė vei­kė kur­so da­ly­vių dar­bų pa­ro­da: įvai­rūs mo­li­nu­kai, drož­tos Už­ga­vė­nių kau­kės, leng­vos ir tra­pios pin­tos gro­žy­bės iš šiau­de­lių, vy­te­lių, kar­pi­niai, aus­tos juos­tos, li­ni­niai dra­bu­žiai, ju­ve­ly­ri­niai dir­bi­niai iš va­rio ir dau­ge­lis ki­tų. Įs­pū­din­gai at­ro­dė, me­džiu kve­pė­jo klum­pės, ku­rios kur­suo­se bu­vo dro­žia­mos pir­mą kar­tą. Me­di­nis se­no­vi­nis apa­vas do­mi­no ir se­ną, ir jau­ną.

Kur­sų da­ly­viai, lan­kę už­siė­mi­mus et­no­mu­zi­ka­vi­mo sek­ci­jo­se, su­ren­gė be­veik dvi va­lan­das tru­ku­sį, daug plo­ji­mų, su­si­ža­vė­ji­mo šūks­nių su­lau­ku­sį kon­cer­tą. Skam­bė­jo, ai­dė­jo ta­ry­tum ver­kė ir krykš­ta­vo kank­lės, smui­ke­liai, ar­mo­ni­kos, pie­me­nų inst­ru­men­tai. Ty­lo­je skli­do gies­mės, o že­mai­tiš­kas dai­nas jau trau­kė vi­si, kas tik mo­kė­jo. Pri­ta­rė ir folk-ro­ko sti­liu­mi per­dai­nuo­toms dai­noms.

Kar­tu su tra­di­ci­niais kur­sais pir­mą sy­kį vy­ku­siuo­se ban­do­ni­nin­kų mo­ky­muo­se da­ly­va­vę mu­zi­kan­tai ir jų mo­ky­to­jai, at­li­kę mar­šų, val­sų, ko ge­ro nė vie­no ne­pa­li­ko abe­jin­go. Ban­do­ni­ja – iš­skir­ti­nis inst­ru­men­tas. Pa­sak vie­no iš va­do­vų, liau­dies mu­zi­kos at­li­kė­jo Al­bi­no Ba­ta­vi­čiaus, tik ban­do­ni­ja ga­li­ma iš­gau­ti var­go­nų mu­zi­kos di­dy­bę ir gaus­mą.

Smui­ka­vi­mo sek­ci­jai va­do­va­vu­si et­no­mu­zi­ko­lo­gė, do­cen­tė Gai­la Kir­die­nė tvir­ti­no, jog kur­sai yra la­bai rei­ka­lin­gi ir bus rei­ka­lin­gi atei­ty­je. Jos žo­džius pa­ly­dė­jo gau­sūs plo­ji­mai.

Kur­sų da­ly­viams ir mo­ky­to­jams įteik­ti pa­žy­mė­jai, pa­sta­rie­siems – dar ir ki­tų me­tų ka­len­do­rius. Kel­mė­je, juo­kau­ja­ma, me­tai skai­čiuo­ja­mi ne nuo sau­sio 1-osios, o nuo kur­sų pra­džios lie­pos mė­ne­sį.

„Kraš­to ži­nių“ inf.

Da­lios KAR­PA­VI­ČIE­NĖS nuo­tr.

Kur­sų da­ly­viai sa­vo dar­bus eks­po­na­vo pa­ro­do­je.

Daug plo­ji­mų su­lau­kė ban­do­ni­nin­kai ir jų mo­ky­to­jas Al­bi­nas Ba­ta­vi­čius.

Sma­giai gro­jo ir ar­mo­ni­ki­nin­kai, va­do­vau­ja­mi Os­val­do Ger­be­nio.

Kur­suo­se da­ly­va­vo daug jau­ni­mo.

Pir­mą sy­kį per kur­sus bu­vo ga­li­ma pa­si­mo­ky­ti iš­si­drož­ti klum­pes.

Dienos populiariausi

Regbio stadione iškils tribūnos ir pastatas (20)

2017 m. liepos 18 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas