(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Centas prie cento

Daugiabučių bendrijos neturėtų sunykti

2017 m. liepos 5 d.
Regina MUSNECKIENĖ

Kel­mės mies­te šiuo me­tu užre­gist­ruo­tos 28 dau­gia­bu­čių na­mų bend­ri­jos. Dar ke­lios bend­ri­jos užre­gist­ruo­tos Ty­tu­vė­nuo­se. Ta­čiau „Tyt­kal­nio“ bend­ri­ja, gy­va­vu­si sep­ty­ne­rius me­tus, jau iš­re­gist­ruo­ta. Su pa­na­šiu li­ki­mu ke­ti­na su­si­tai­ky­ti ir ki­tos bend­ri­jos – neiš­ga­li sam­dy­ti pir­mi­nin­kus ir bu­ha­te­rius.

reginamus@skrastas.lt

Neiš­lai­ko pir­mi­nin­ko ir bu­hal­te­rės

Prieš sep­ty­ne­rius me­tus Ty­tu­vė­nuo­se bu­vo užre­gist­ruo­ta Mai­ro­nio gat­vės 4 a dau­gia­bu­čio bend­ri­ja „Tyt­kal­nis“. Per tą lai­ką bend­ri­jos rū­pes­čiu dau­gia­bu­tis re­no­vuo­tas, pa­keis­ti vamz­dy­nai, su­tvar­ky­ta dau­gia­bu­čio ap­lin­ka.

Bend­ri­ja įsi­gi­jo žo­liap­jo­vę ir ki­tas tvar­ky­ti rei­ka­lin­gas prie­mo­nes. Pa­tys gy­ven­to­jai tvar­ky­da­vo ap­lin­ką.

Da­bar bend­ri­ja iš­re­gist­ruo­ta. Bend­ri­jos pir­mi­nin­kas Ka­zi­mie­ras Li­lei­kis, daug pa­stan­gų įdė­jęs, kad tvar­kin­gai ir ko­ky­biš­kai bū­tų at­lik­ta re­no­va­ci­ja, tvir­ti­na, jog nuo šiol na­mas pe­reis į Kel­mės vie­ti­nio ūkio glo­bą. Ne­daug bu­tų tu­rin­čio na­mo žmo­nėms per bran­gu bū­tų mo­kė­ti at­ly­gi­ni­mus bend­ri­jos pir­mi­nin­kui ir bu­hal­te­rei.

Kel­mės vie­ti­niam ūkiui dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jai mo­kės už na­mo tech­ni­nę prie­žiū­rą, ad­mi­nist­ra­vi­mą, ap­lin­kos tvar­ky­mą ir ki­tas pa­slau­gas.

Kel­mės tu­riz­mo ir vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ro di­rek­to­rė Vi­li­ja Vir­bic­kė ap­gai­les­tau­ja, jog bend­ri­jos mo­kė­jo pi­ni­gus užsi­re­gist­ruo­da­mos, da­bar nu­trau­kia veik­lą ir mo­ka už lik­vi­da­vi­mą. Esą dau­ge­lio bend­ri­jų at­sto­vai jau klau­si­nė­ja apie lik­vi­da­vi­mo pro­ce­dū­rą.

Bend­ri­jos kū­rė­si dėl re­no­va­ci­jos

Iš 28 Kel­mės mies­to dau­gia­bu­čių na­mų bend­ri­jų tik dvie­jo­se ofi­cia­liai įdar­bin­ti bend­ri­jų pir­mi­nin­kai ir bu­hal­te­rė. Bent taip skel­bia­ma in­ter­ne­te.

Skel­bia­ma, jog J. Ja­no­nio gat­vės 24-ojo na­mo bend­ri­jo­je „Pu­še­lė“ įdar­bin­ti ir so­cia­liai apdraus­ti du žmo­nės, B. Lau­ce­vi­čiaus gat­vės 14-ojo na­mo bend­ri­jo­je „Būs­tas“ so­cia­liai apdraus­tas vie­nas žmo­gus.

Ta­čiau nei su vie­na, nei su ki­ta bend­ri­ja per po­rą die­nų su­si­siek­ti ne­pa­vy­ko. „Pu­še­lės“ bend­ri­jos nu­ro­dy­tu te­le­fo­nu po ke­lių kar­tų skam­bi­ni­mo at­si­lie­pė vy­ras, ta­čiau pa­klau­sus, ar čia „Pu­še­lės“ bend­ri­ja, pa­dė­jo ra­ge­lį.

Ki­to­se dau­gia­bu­čių na­mų bend­ri­jo­se bu­vo iš­rink­ti bend­ri­jų pir­mi­nin­kai, ta­čiau ad­mi­nist­ra­vi­mo funk­ci­ją at­lik­da­vo ir dau­gia­bu­čius ad­mi­nist­ruo­jan­čios bend­ro­vės. Jos tvar­ko ap­lin­ką, rū­pi­na­si na­mų tech­ni­ne prie­žiū­ra, ve­da bu­hal­te­ri­nę ap­skai­tą, ren­ka kau­pia­mą­sias lė­šas ir pa­tei­kia są­skai­tas gy­ven­to­jams.

Bend­ri­jų kū­ri­mo­si bu­mas vy­ko dėl re­no­va­ci­jos, kad gau­tų Eu­ro­pos pa­ra­mą dau­gia­bu­čiui at­nau­jin­ti.

Bend­ri­jų pir­mi­nin­kai kū­rė bend­ri­jų įsta­tus, rū­pi­no­si, kad re­no­va­ci­ja bū­tų at­lik­ta ko­ky­biš­kai. Ta­čiau gy­ven­to­jų pa­sko­lo­mis ban­kui rū­pi­no­si ad­mi­nist­ruo­jan­ti bend­ro­vė. Jai gy­ven­to­jai mo­kė­da­vo ir ad­mi­nist­ra­vi­mo mo­kes­tį.

An­tai A. Mac­ke­vi­čiaus mik­ro­ra­jo­ne dau­gia­bu­čio na­mo bend­ri­jos „Ža­ra“ pir­mi­nin­kas An­ta­nas Sta­bin­gis pri­pa­žįs­ta esąs tik po­pie­ri­nis pir­mi­nin­kas. Vi­sus rei­ka­lus tvar­ko Kel­mės vie­ti­nis ūkis. Kol vy­ko re­no­va­ci­ja, rei­kė­jo pri­žvelg­ti, kad dar­bai bū­tų at­lik­ti ko­ky­biš­kai.

Įdar­bin­ti bend­ri­jos pir­mi­nin­ką dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jai ne­pa­jėg­tų. Dau­ge­lis – pen­si­nin­kai.

A. Mac­ke­vi­čiaus gat­vės 29-ojo na­mo bend­ri­jos pir­mi­nin­kas Pra­nas End­riu­šai­tis taip pat tvir­ti­na, jog ne­di­de­lio na­mo kai­my­nai ne­pa­jėg­tų mo­kė­ti al­gos pir­mi­nin­kui ir bu­hal­te­rei bei mo­kes­čius vals­ty­bei ir „Sod­rai“. O neį­dar­bin­tas pir­mi­nin­kas – ne­le­ga­lus. „Iš­re­gist­ruo­sim bend­ri­ją, – tvir­ti­no P. End­riu­šai­tis. – Tik ke­lių na­mo gy­ven­to­jų re­no­va­ci­jai paim­ta pa­sko­la dar ka­bo ant ma­no gal­vos.“

Būs­to rū­mų at­sto­vė: pir­mi­nin­kas ga­li dirb­ti tik va­lan­dą

Lie­tu­vos būs­to rū­mų ad­mi­nist­ra­to­rė An­ge­lė And­riu­kai­tie­nė sa­ko, jog tvar­ka, kai dau­gia­bu­čio bend­ri­jos pir­mi­nin­kas pri­va­lo tu­rė­ti dar­bo su­tar­tį nė­ra nau­ja. Dau­gia­bu­čio bend­ri­ja nė­ra ne­vy­riau­sy­bi­nė or­ga­ni­za­ci­ja. Bend­ri­jos pir­mi­nin­kas pri­sii­ma at­sa­ko­my­bę, rū­pi­na­si, to­dėl pri­va­lo įfor­min­ti dar­bo san­ty­kius. Ta­čiau sku­bė­ti iš­re­gist­ruo­ti bend­ri­jų ne­bū­ti­na. For­ma­lu­mus ga­li­ma su­tvar­ky­ti ir ki­taip.

Dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jai su­si­rin­ki­me pri­va­lo nu­spręs­ti, kiek va­lan­dų fak­tiš­kai dir­ba bend­ri­jos pir­mi­nin­kas ir už to­kį va­lan­dų skai­čių jam su­mo­kė­ti mi­ni­ma­lų 2,32 eu­ro va­lan­di­nį įkai­nį.

„Bend­ri­jos pir­mi­nin­kas ga­li dirb­ti tik va­lan­dą per mė­ne­sį, iš 2,32 eu­ro dar bus at­skai­čiuo­ja­mi mo­kes­čiai, bet vis­kas bus skaid­ru“, – aiš­ki­no A. And­riu­kai­tie­nė.

Pa­sak di­rek­to­rės, ne­bū­ti­na bend­ri­jai sam­dy­ti bu­hal­te­rio. At­ly­gi­ni­mas pir­mi­nin­kui tu­ri bū­ti nu­ma­to­mas są­skai­tos ei­lu­tė­je „ad­mi­nist­ra­vi­mo mo­kes­tis“. Nes jei­gu yra bend­ri­jos pir­mi­nin­kas, dau­gia­bu­čius ad­mi­nist­ruo­jan­ti įmo­nė fak­tiš­kai tei­kia tik ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas, ad­mi­nist­ruo­ja pir­mi­nin­kas. Jis kvie­čia su­si­rin­ki­mus, drau­ge su gy­ven­to­jais spren­džia, ko­kių pa­slau­gų rei­kė­tų ir pa­na­šiai.

Būs­to rū­mų at­sto­vė tei­gia, jog ne vi­suo­se ša­lies ra­jo­nuo­se stam­bio­sios, ne­re­tai be kon­ku­ren­ci­jos dir­ban­čios dau­gia­bu­čių na­mų ad­mi­nist­ra­vi­mo bend­ro­vės ge­ra­no­riš­kai su­tin­ka iš­lai­ky­ti ir bend­ri­jų pir­mi­nin­kus. Be­ve­li­ja pi­ni­gus už ad­mi­nist­ra­vi­mą pa­siim­ti pa­čios.

O bend­ri­jų pir­mi­nin­kai lai­ko­mi tik sa­vo­tiš­ki tar­pi­nin­kai, dir­ban­tys vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais ar­ba už gy­ven­to­jų paau­ko­tą vie­ną eu­rą per mė­ne­sį. Be­je, ne­tu­rė­da­mi dar­bo su­tar­ties, for­ma­liai jie ne­tu­ri ir jo­kių bend­ri­jos pir­mi­nin­ko tei­sių.

Au­to­rės nuo­tr.

Dau­gia­bu­čių bend­ri­jos su­si­kū­rė pra­si­dė­jus re­no­va­ci­jos bu­mui. Da­bar, re­no­va­vus 70 pro­cen­tų Kel­mės mies­to dau­gia­bu­čių, bend­ri­jas no­ri­ma vėl pa­nai­kin­ti.

Dienos populiariausi

Vyšnių festivalis sumažėjo, bet įvairovė išliko

2017 m. liepos 18 d.
lankomiausias

Dienos receptas

2017 m. liepos 18 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas