(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Budintis reporteris

Orų statistika iškalbinga – liepos pradžia buvo gerokai vėsesnė

2017 m. liepos 18 d.

Lie­pos pra­džia ši­lu­ma ne­le­pi­no – vi­sas pir­mo­jo de­šim­ta­die­nio die­nas vi­du­ti­nė oro tem­pe­ra­tū­ra bu­vo že­mes­nė nei įpras­ta šiam lai­ko­tar­piui. Ypač vė­sios bu­vo lie­pos 4–7 die­nos – vi­du­ti­nė oro tem­pe­ra­tū­ra bu­vo 3,5–4,5 laips­nio že­mes­nė ly­gi­nant stan­dar­ti­ne kli­ma­to nor­ma (to­liau – SKN).

Vi­du­ti­nė pir­mo­jo lie­pos mė­ne­sio de­šim­ta­die­nio oro tem­pe­ra­tū­ra (14,2–15,8) vi­so­je ša­ly­je bu­vo vi­du­ti­niš­kai 2,5 laips­nio že­mes­nė už SKN. Aukš­čiau­sia oro tem­pe­ra­tū­ra šį de­šim­ta­die­nį pa­ki­lo iki 22–26, že­miau­sia nu­kri­to iki 4–9 laips­nių, Ni­do­je – iki 12.

Di­džiau­sias kri­tu­lių kie­kis (dau­giau nei 70 mm) iš­kri­to šiau­rės ry­ti­niuo­se ša­lies ra­jo­nuo­se, Ne­mu­no že­mu­py­je, taip pat Ma­žei­kiuo­se ir Kur­šių Ne­ri­jo­je – de­šim­ta­die­nio kri­tu­lių nor­ma čia bu­vo vir­šy­ta dau­giau nei 3 kar­tus. Daug kri­tu­lių te­ko ir gre­ta mi­nė­tų ra­jo­nų esan­čioms te­ri­to­ri­joms (40–70 mm) – čia kri­tu­lių nor­ma bu­vo vir­šy­ta dau­giau nei 1,5 kar­to. Ar­ti­mas nor­mai kri­tu­lių kie­kis (25–39 mm) iš­kri­to dau­giau­sia Pie­tų Lie­tu­vo­je, o ma­žiau­siai kri­tu­lių (15–25 mm) te­ko pa­vie­niams Va­ka­rų Lie­tu­vos ra­jo­nams, piet­va­ka­ri­niam ir piet­ry­ti­niam ša­lies pa­kraš­čiui bei Jo­niš­kio ir Pak­ruo­jo apy­lin­kėms – kri­tu­lių kie­kis čia su­da­rė apie 0,6 SKN.

Ver­ti­nant drėg­mės są­ly­gas pa­gal Se­lia­ni­no­vo hid­ro­ter­mi­nio koe­fi­cien­to reikš­mes, de­šim­ta­die­nio pra­džio­je dau­ge­ly­je ša­lies ra­jo­nų bu­vo su­si­da­ręs drėg­mės per­tek­lius, op­ti­ma­lios drėg­mės są­ly­gos fik­suo­tos pa­vie­niuo­se va­ka­ri­niuo­se ra­jo­nuo­se, o ne­žy­mus drėg­mės trū­ku­mas iš­li­ko tik Jo­niš­kio ra­jo­ne.

Bai­gian­tis de­šim­ta­die­niui Jo­niš­kio ra­jo­ne, kur li­jo ma­žiau­siai, ta­po saus­rin­ga, Klai­pė­dos ir Kre­tin­gos bei gre­ta Jo­niš­kio esan­čio­se apy­lin­kė­se drėg­mės są­ly­gos bu­vo op­ti­ma­lios, o li­ku­sio­je ša­lies te­ri­to­ri­jos da­ly­je iš­li­ko drėg­mės per­tek­lius.

Dir­vo­že­miai 20 cm gy­ly­je de­šim­ta­die­nio pra­džio­je dau­ge­ly­je ša­lies ra­jo­nų bu­vo šla­pi, ar­ba la­bai šla­pi, vie­to­mis – drėg­no­ki, o šiau­rės va­ka­ri­niuo­se ir va­ka­ri­niuo­se ša­lies ra­jo­nuo­se – sau­si. De­šim­ta­die­nio pa­bai­go­je si­tua­ci­ja pa­si­kei­tė ne­žy­miai.

Aukš­čiau­sia dir­vo­že­mio pa­vir­šiaus tem­pe­ra­tū­ra daug kur sie­kė 37–50 laips­nių, Dot­nu­vo­je ir Šiau­liuo­se dir­vo­že­miai įši­lo kiek ma­žiau – iki 32–35 laips­nių. Vi­du­ti­nė pu­re­na­mo ruo­žo tem­pe­ra­tū­ra 10 cm gy­ly­je svy­ra­vo apie 16–18, aukš­čiau­sia pa­ki­lo iki 22–28 laips­nių.

Sau­lė šį de­šim­ta­die­nį il­giau­siai (75–83 val.) spin­dė­jo Pie­tų Lie­tu­vo­je, ki­tur ša­ly­je apie 55–70 val., o trum­piau­siai (45–50 val.) sau­lės spin­du­liais le­pi­no­si Šiau­lių, Pa­ne­vė­žio ir Ute­nos apy­lin­kių gy­ven­to­jai.

Pa­gal Lie­tu­vos hid­ro­me­teo­ro­lo­gi­jos inf.

Dienos populiariausi

Vyšnių festivalis sumažėjo, bet įvairovė išliko

2017 m. liepos 18 d.
lankomiausias

Vokiečių kareivio kapą kuršėniškis mena beveik 70 metų (1)

2017 m. liepos 18 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas