(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Teisėtvarka

Po publikacijos Šiaulių universitetas kreipėsi į policiją

2017 m. liepos 18 d.
Edita KARKLELIENĖ

Po „Šiau­lių kraš­to“ pub­li­ka­ci­jos „Uni­ver­si­te­te din­go pa­veiks­las: grą­žin­ki­te, jei ra­si­te „pa­mes­tą“ (2017 me­tų lie­pos 14 die­na) Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sia­ja­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl va­gys­tės.

edita@skrastas.lt

Šiau­lių uni­ver­si­te­to vie­nas iš de­ka­no pa­dė­jė­jų į Šiau­lių po­li­ci­ją krei­pė­si po įvyk­dy­to nu­si­kal­ti­mo praė­jus be­veik pu­sant­ro mė­ne­sio – tą pa­čią die­ną, kai tik pa­si­ro­dė mi­nė­tas „Šiau­lių kraš­to“ ra­ši­nys.

Po­li­ci­jai pa­teik­ta­me pa­reiš­ki­me nu­ro­dy­ta, kad „nuo bir­že­lio 1 die­nos iki bir­že­lio 10-osios iš Šiau­lių uni­ver­si­te­to So­cia­li­nių hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų fa­kul­te­to ko­ri­do­riaus pa­grob­tas uni­ver­si­te­tui do­va­no­tas 40x60 cen­ti­met­rų dy­džio Bo­na­ven­tū­ro Šal­čio ta­py­tas pa­veiks­las, ku­ria­me pa­vaiz­duo­tas au­ga­las“.

Po­li­ci­ja in­for­muo­ta, kad vog­tas pa­veiks­las bu­vo apdraus­tas. Tur­ti­nė ža­la ir kur apdraus­tas tur­tas nu­sta­ti­nė­ja­ma.

Uni­ver­si­te­to bend­ruo­me­nė pa­veiks­lo va­gies ieš­ko­ti ne­sus­ku­bo tuo­jau po to, kai jis din­go. Nie­kas ne­ži­no­jo, ne­pas­te­bė­jo? O gal kaž­kas ne­no­rė­jo pa­ste­bė­ti?

„Šiau­lių kraš­tui“ pa­vy­ko su­ži­no­ti, kad mi­nė­ta pub­li­ka­ci­ja dien­raš­ty­je, pir­miau ne­gu apie va­gys­tę pra­ne­šė Šiau­lių uni­ver­si­te­tas, sukėlė nerimo Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams – svars­ty­ta ty­ri­mą pra­dė­ti po­li­ci­jos ini­cia­ty­va.

Dienos populiariausi

Regbio stadione iškils tribūnos ir pastatas (20)

2017 m. liepos 18 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas