(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Sveikata

Erkių apsuptyje tenka kovoti patiems

2017 m. liepos 18 d.
Jurgita JUŠKEVIČIENĖ

Nuo pa­va­sa­rio Res­pub­li­ki­nė­je Šiau­lių li­go­ni­nė­je pa­gul­dy­ta de­šimt žmo­nių, su­si­rgu­sių er­ki­niu en­ce­fa­li­tu. Suau­gu­sių­jų in­fek­ci­nių li­gų sky­riaus me­di­kai sa­ko, kad kol kas be­veik vi­si at­ve­jai bu­vo ga­na leng­vi, ta­čiau klas­tin­ga li­ga ga­li pa­lik­ti žy­mius pėd­sa­kus vi­sam gy­ve­ni­mui ar­ba net baig­tis mir­ti­mi. Me­di­kai re­ko­men­duo­ja skie­py­tis, o gy­ven­to­jai klau­sia, ko­dėl vals­ty­bė šių pa­ra­zi­tų ne­nai­ki­na.

jurgita@skrastas.lt

Pa­sek­mės vi­sam gy­ve­ni­mui

Užk­re­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cent­ro (ULAC) duo­me­ni­mis, per­nai er­ki­niu en­ce­fa­li­tu Šiau­lių ap­skri­ty­je sir­go 62 žmo­nės, kai 2015 me­tais – 30 (Lie­tu­vo­je per­nai sir­go 633 žmo­nės, 2015 me­tais – 336). Per­nai nuo šios li­gos ša­ly­je mi­rė vie­nas žmo­gus, 2015 me­tais – du. Maž­daug treč­da­liui per­si­rgu­sių­jų er­ki­niu en­ce­fa­li­tu lie­ka įvai­rių svei­ka­tos su­tri­ki­mų.

Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Suau­gu­sių­jų in­fek­ci­nių li­gų sky­riaus gy­dy­to­ja Zi­nai­da Ko­va­lio­va at­krei­pia dė­me­sį, kad er­kės pla­ti­na Lai­mo li­gą ir er­ki­nį en­ce­fa­li­tą. Jų ne­rei­kė­tų pai­nio­ti. Lai­mo li­gą, ar­ba ki­taip bo­re­lio­zę, su­ke­lia bo­re­lia gen­ties bak­te­ri­ja. Jas er­kė per­duo­da per sei­lių liau­kas, ir ti­ki­my­bė už­si­krės­ti di­dė­ja nuo įsi­siur­bi­mo lai­ko. Ši li­ga gy­do­ma an­ti­bio­ti­kais. Ka­dan­gi nuo šios li­gos ne­su­si­da­ro il­ga­lai­kis imu­ni­te­tas, tad skie­pų nė­ra su­kur­ta.

Er­ki­nis en­ce­fa­li­tas – vi­ru­si­nė li­ga. Pa­sak gy­dy­to­jos, dau­gu­ma šios li­gos at­ve­jų už­re­gist­ruo­ja­ma Lie­tu­vo­je, Lat­vi­jo­je, Es­ti­jo­je. Šios ša­lys lai­ko­mos di­džiau­sio en­de­miš­ku­mo re­gio­nu Eu­ro­po­je.

„Ne­ga­li­ma pa­mirš­ti, kad er­ki­niu en­ce­fa­li­tu ga­li­ma už­si­krės­ti ir ge­riant ne­vi­rin­tą pie­ną“, – pa­žy­mi gy­dy­to­ja.

Pir­mie­ji er­ki­nio en­ce­fa­li­to po­žy­miai nuo er­kės įsi­siur­bi­mo pa­si­reiš­kia po 7–30 die­nų.

Pag­rin­di­nis simp­to­mas yra feb­ri­lus (39–40 laips­nių pa­gal Cel­ci­jų) karš­čia­vi­mas.

Z. Ko­va­lio­va sa­ko, jog apie 80 pro­cen­tų pa­cien­tų pa­ti­ria dvie­jų fa­zių li­gos ei­gą. Pir­mos ban­gos me­tu pa­si­reiš­kia karš­čia­vi­mas ir bend­ri in­tok­si­ka­ci­jos po­žy­miai, pa­na­šūs į gri­po, ir ga­li truk­ti nuo vie­nos iki aš­tuo­nių die­nų. Po šios fa­zės bū­na pa­ge­rė­ji­mo epi­zo­das, iš­nyks­ta mi­nė­ti simp­to­mai, bet ši fa­zė ga­li bū­ti trum­pa ir ne vi­sa­da yra pa­ste­bi­ma.

Ant­ro­ji li­gos fa­zė iš­si­vys­to ne vi­siems, maž­daug 20–30 pro­cen­tų pa­cien­tų. Jos me­tu pa­si­reiš­kia cent­ri­nės ner­vų sis­te­mos pa­žei­di­mo simp­to­mai: gal­vos skaus­mas, py­ki­ni­mas ir vė­mi­mas, są­mo­nės su­tri­ki­mas, tre­mo­ras (dre­bu­lys), pu­siaus­vy­ros su­tri­ki­mai, ga­li­mi ir ki­ti neu­ro­lo­gi­niai su­tri­ki­mai.

„Li­gos pa­si­reiš­ki­mas pri­klau­so nuo pa­cien­to imu­ni­nio sta­tu­so, reak­ci­jos į vi­ru­są. Sun­kiau­siais at­ve­jais iš­tin­ka ko­ma, li­ga ga­li baig­tis mir­ti­mi. Taip pat ga­li­mi lie­ka­mie­ji reiš­ki­niai: koor­di­na­ci­jos su­tri­ki­mai, jei­gu bu­vo li­gos me­tu pa­žeis­tas ner­vas, ga­li lik­ti pa­re­zė ar­ba ple­gi­ja (da­li­nis pa­ra­ly­žius, rau­me­nų ak­ty­vių ju­de­sių silp­nu­mas dėl iner­va­ci­jos su­tri­ki­mo)“, – pa­sek­mes var­di­ja gy­dy­to­ja.

Tik simp­to­mi­nis gy­dy­mas

Z. Ko­va­lio­va sa­ko, jog spe­ci­fi­nio gy­dy­mo nuo er­ki­nio en­ce­fa­li­to nė­ra, tai­ko­mas tik simp­to­mis gy­dy­mas: „Ski­ria­mi vais­tai nuo karš­čia­vi­mo, jei­gu py­ki­na ir ve­mia­ma – šiuos simp­to­mus slo­pi­nan­tys vais­tai, mal­ši­na­mas skaus­mas, ski­ria­mos in­fu­zi­jos ma­žin­ti in­tok­si­ka­ci­ją. Taip pat ski­ria­mas gy­dy­mas ma­žin­ti sme­ge­nų pa­brin­ki­mą. Gy­dy­mas pri­klau­so nuo pa­si­reiš­ki­mo ir sun­ku­mo. Kar­tais pri­rei­kia gy­dy­mo ir rea­ni­ma­ci­jos sky­riu­je.“

Efek­ty­viau­sia pre­ven­ci­ne prie­mo­ne nuo er­ki­nio en­ce­fa­li­to lai­ko­mi skie­pai. Skie­pi­ja­ma tri­mis do­zė­mis, ku­rių kiek­vie­na kai­nuo­ja apie 30 eu­rų. Po pir­mos do­zės praė­jus 1–3 mė­ne­siams su­lei­džia­ma ant­ra do­zė, po šios praė­jus 5–12 mė­ne­sių su­lei­džia­ma tre­čia do­zė. Pa­lai­ko­mo­ji do­zė re­ko­men­duo­ja­ma po tre­jų me­tų, vė­liau – kas 3–5 me­tai.

Vak­ci­na­ci­ją re­ko­men­duo­ja­ma pra­dė­ti žie­mą ar­ba anks­ty­vą pa­va­sa­rį, kol dar ne­pra­si­dė­jęs er­kių ak­ty­vu­mo lai­ko­tar­pis. Žmo­gus tam­pa ap­sau­go­tas nuo er­ki­nio en­ce­fa­li­to praė­jus dviem sa­vai­tėms nuo ant­ro­sios do­zės su­lei­di­mo.

Pa­gal Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro įsa­ky­mą, dar­buo­to­jams, ku­riems dar­bo vie­to­je ky­la er­ki­nio en­ce­fa­li­to ri­zi­ka (pa­vyz­džiui, med­kir­čiams), skie­pi­ji­mus nuo šios li­gos pri­va­lo už­tik­rin­ti darb­da­vys.

ULAC duo­me­ni­mis, nuo er­ki­nio en­ce­fa­li­to pa­si­skie­pi­ja vos 2–3 pro­cen­tai ša­lies gy­ven­to­jų.

„Ma­nau, kad taip yra dėl ke­lių prie­žas­čių. Pir­miau­sia, ži­nių trū­ku­mas apie li­gą, jos pa­pli­ti­mą, ma­ny­mas, kad „aš ne­su­sirg­siu“. Ant­ro­ji prie­žas­tis – fi­nan­si­nė. Taip pat pa­si­tai­ko ir abe­jo­jan­čių skie­pų efek­ty­vu­mu“, – prie­žas­tis var­di­ja gy­dy­to­ja.

Gal­būt už­tek­tų nuo­lat stip­rin­ti imu­ni­te­tą, ir jo­kios li­gos ne­bū­tų bai­sios, net ir er­ki­nis en­ce­fa­li­tas?

„Skie­pai su­ku­ria imu­ni­te­tą, ku­ris iš­si­sau­go tam tik­rą lai­ką ir ap­sau­go nuo ligos ir sun­kių jos for­mų. Aiš­ku, imu­ni­te­to reikš­mė yra nea­be­jo­ti­na, bet įro­dy­mų, kad pa­pil­dai, vi­ta­mi­nai ap­sau­go­tų nuo er­ki­nio en­ce­fa­li­to, nė­ra, o iš­lai­dos jiems bū­na ne­ma­žos. Ma­no nuo­mo­ne, efek­ty­ves­nis pi­ni­gų pa­nau­do­ji­mas bū­tų skie­pams. Yra ži­no­ma, kad dvie­jų treč­da­lių in­fe­kuo­tų as­me­nų imu­ni­nė sis­te­ma su­stab­do in­fek­ci­ją pra­di­nė­je fa­zė­je. Žmo­nėms, ku­rie ne­ga­li ar ne­no­ri skir­ti pi­ni­gų skie­pa­mas, tie­siog be­lie­ka ti­kė­tis, kad pa­klius į tą lai­min­gų­jų da­lį“, – sa­ko Z. Ko­va­lio­va.

Vis­gi gy­dy­to­ja pri­pa­žįs­ta, kad skie­pų efek­ty­vu­mas nors ir aukš­tas, ta­čiau nė­ra šim­tap­ro­cen­ti­nis.

„Tai, kad ne­su­si­da­rė efek­ty­vus imu­ni­te­tas po skie­pi­ji­mo, pri­klau­so nuo ke­lių fak­to­rių. Nuo skie­po – ar jis bu­vo tin­ka­mai trans­po­rtuo­ja­mas, sau­go­mas, ir nuo žmo­gaus – ar skie­pi­ji­mo pe­rio­du ne­si­rgo, skie­pas taip pat ga­li bū­ti nee­fek­ty­vus dėl lė­ti­nių li­gų, var­to­ja­mų vais­tų. Svar­bi ir tai­syk­lin­ga skie­pi­ji­mo sche­ma ir re­vak­ci­na­ci­jos“, – pa­žy­mi Z. Ko­va­lio­va.

Er­kę ne vi­sa­da pa­ste­bi

Pa­sak gy­dy­to­jos, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai pa­cien­tui nu­sta­to­mas er­ki­nis en­ce­fa­li­tas, o žmo­gus ti­ki­na, kad jam er­kė ne­bu­vo įsi­siur­bu­si.

„Už­sik­rės­ti er­ki­niu en­ce­fa­li­tu ga­li­ma ir ge­riant ne­vi­rin­tą pie­ną, bet daž­niau bū­na taip, kad žmo­gus tie­siog ne­pas­te­bė­jo, kad bu­vo įsi­siur­bu­si er­kė“, – aiš­ki­na gy­dy­to­ja.

„Kad įsi­siurb­tų er­kė, ne­bū­ti­na ei­ti į miš­ką. Tai ga­li nu­tik­ti par­ke, skve­re ar net kie­me. Er­kės au­kos pa­pras­tai ty­ko ant žo­lės ir ne­pa­ky­la nuo že­mės aukš­čiau 1,5 met­ro“, – sa­ko Z. Ko­va­lio­va.

No­rint ap­si­sau­go­ti nuo er­kių, gy­dy­to­ja pa­ta­ria ke­liau­jant į gam­tą nau­do­ti vabz­džius at­bai­dan­čias prie­mo­nes – re­pe­len­tus. Tin­ka­ma ap­ran­ga – rū­bai il­go­mis ran­ko­vė­mis su pri­glu­du­siais ran­ko­ga­liais, pri­glu­du­sios kel­nės (ypač kleš­nių apa­čios), ke­pu­rė ar ska­ra – taip pat pa­dės ap­si­sau­go­ti nuo er­kių.

Er­kių ne­nai­ki­na ir grei­čiau­siai ne­nai­kins

Lie­tu­vo­je yra ypač ge­ros są­ly­gos veis­tis er­kėms. Dau­giau ne­gu treč­da­lis ša­lies yra miš­kin­gos te­ri­to­ri­jos, do­mi­nuo­ja miš­rių la­puo­čių miš­kai, pa­kan­ka ir drėg­mės.

Dau­ge­liui ky­la klau­si­mas, ko­dėl vals­ty­bė ne­sii­ma nai­kin­ti er­kių?

ULAC en­to­mo­lo­gė Mil­da Žy­gu­tie­nė sa­ko, kad Lie­tu­vo­je miš­kai ir pie­vos nuo er­kių nie­ka­da ne­bu­vo purš­kia­mi. Purš­kia­ma bu­vo tik nuo me­džių ken­kė­jų.

Pa­sak spe­cia­lis­tės, pa­grin­di­niai er­kių mai­tin­to­jai yra smul­kie­ji grau­ži­kai, o jų po­pu­lia­ci­ja ypač pa­di­dė­jo, kai mū­sų ir kai­my­ni­nė­se ša­ly­se at­si­ra­do daug ap­leis­tų pie­vų, ne­dir­ba­mų, ne­pri­žiū­ri­mų že­mės plo­tų.

„Aukš­ta žo­lė yra la­bai ge­ras prie­globs­tis smul­kie­siems grau­ži­kams, jie ten tarps­ta, vei­sia­si, taip pat mai­ti­na er­kes ir pla­ti­na er­kių su­ke­lia­mas li­gas“, – sa­ko en­to­mo­lo­gė.

Pa­sak spe­cia­lis­tės, er­kes prie na­mų priar­ti­na ir au­gin­ti­niai. Ap­link mie­ga­muo­sius ra­jo­nus yra daug ne­pri­žiū­ri­mų, val­ka­tau­jan­čių ka­čių, jos pe­liau­ja pie­vo­se, par­ke­liuo­se, pa­miš­kė­se. Smul­kių­jų paukš­čių po­pu­lia­ci­ja taip pat di­de­lė, o jie yra er­kių trans­por­te­riai.

Pa­sak M. Žy­gu­tie­nės, net jei­gu vie­na ša­lis ir im­tų­si che­mi­nių prie­mo­nių nai­kin­ti er­kes, o kai­my­ni­nės ša­lys – ne, tai efek­to ne­duo­tų.

„Eu­ro­po­je nė vie­na ša­lis gy­vū­nų po­pu­lia­ci­jos ne­re­gu­liuo­ja che­mi­niais pre­pa­ra­tais, nes tai nee­fek­ty­vu ir bran­gu, – sa­ko spe­cia­lis­tė. – Gy­vū­nai er­kes iš­ne­šio­ja po įvai­rias te­ri­to­ri­jas, o er­kių bio­lo­gi­ja ro­do, kad tik da­lis er­kių bū­na vir­šu­ti­nė­je aug­me­ni­jos da­ly­je, ki­ta da­lis pa­si­mai­ti­nu­sios tū­no po miš­ko pa­klo­te, ten virš­kin­da­mos krau­ją ar­ba be­si­ner­da­mos į ki­tą vys­ty­mo­si sta­di­ją. Po tam tik­ro lai­ko jos iš­len­da į ap­do­ro­tą nu­purkš­tą te­ri­to­ri­ją ir vėl yra ak­ty­vios.“

Spe­cia­lis­tės tei­gi­mu, no­rint su­ma­žin­ti er­kių po­pu­lia­ci­ją tam tik­ro­je te­ri­to­ri­jo­je, rei­kia ne­leis­ti žo­lei užaug­ti aukš­čiau nei 10 cen­ti­met­rų, ir šie­nau­ti nuo pat anks­ty­vo pa­va­sa­rio.

Er­kėms pui­ki vie­ta per­žie­mo­ti – la­pų, ša­kų, šie­no krū­vos, to­dėl ne­rei­kė­tų jų pa­lik­ti.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Suau­gu­sių­jų in­fek­ci­nių li­gų sky­riaus gy­dy­to­ja Zi­nai­da Ko­va­lio­va sa­ko, kad nuo er­ki­nio en­ce­fa­li­to ga­li ap­sau­go­ti skie­pai, o ne­no­rin­tiems ar dėl fi­nan­si­nių ga­li­my­bių ne­ga­lin­tiems pa­si­skie­py­ti be­lie­ka pa­si­kliau­ti imu­ni­te­tu.

Suau­gu­sių­jų in­fek­ci­nių li­gų sky­riu­je šio­mis die­no­mis ga­na ra­mu. Pras­ti orai gy­ven­to­jus at­bai­do nuo lais­va­lai­kio gam­to­je.

Lie­tu­vo­je ser­ga­mu­mas er­ki­niu pla­ti­na­mo­mis li­go­mis yra vie­nas di­džiau­sių Eu­ro­po­je.

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.

Dienos populiariausi

Regbio stadione iškils tribūnos ir pastatas (20)

2017 m. liepos 18 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas