(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pirmas puslapis

Vairuotojas žmogiškumo stotelės nepravažiavo

2017 m. liepos 12 d.
Rita ŽADEIKYTĖ

Il­ga­me­tis UAB „Bus­tu­ras“ au­to­bu­so vai­ruo­to­jas Vi­das Alek­sand­ra šian­dien tu­rė­jo su­si­keis­ti su ko­le­ga pa­mai­no­mis, kad ga­lė­tų su­tar­tu lai­ku bū­ti Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je. Mies­to me­ras pa­dė­kos jam už pa­gal­bą neį­ga­liai mer­gi­nai, ku­rią vai­ruo­to­jas ant ran­kų įne­šė į au­to­bu­są. Ki­taip ji bū­tų li­ku­si sto­vė­ti gat­vė­je.

Ga­ri­ne pir­ti­mi virs­tan­čia­me 23 me­tų se­nu­mo au­to­bu­se su vai­ruo­to­ju Vi­du kal­bė­jo­mės apie žmo­giš­ką at­jau­tą, gel­to­nų da­žų kai­ną ir tai, ką reiš­kia au­to­bu­sui 10 cen­ti­met­rų ša­li­gat­vio.

rita@skrastas.lt

Ne gy­vy­bės, o žmo­giš­ku­mo klau­si­mas

Tik su­sto­jęs ne­di­de­lei per­trau­kė­lei ga­lu­ti­nė­je sto­te­lė­je Vi­das per­skam­bi­na.

„Aš juk ne gy­vy­bę iš­gel­bė­jau gais­re ar skęs­tant. Tik įkė­liau į au­to­bu­są. Koks čia žyg­dar­bis? Tai la­bai pa­pras­tas žmo­giš­kas poel­gis. Ar ga­lė­jau pa­lik­ti sto­vė­ti sun­kiai ju­dan­čią mer­gi­ną sto­te­lė­je ir nu­va­žiuo­ti?“ – ste­bi­si Vi­das, kai no­ri­me su­si­tik­ti.

29 mies­to marš­ru­to au­to­bu­sas įsu­ka į Ga­my­bos gat­vės žie­dą. 1994 me­tų se­nas mies­to „šar­vuo­tis“ ga­li bū­ti net vy­res­nis už mer­gi­ną, ku­riai pa­dė­jo Vi­das. Pa­ma­tęs, kaip aki­mis ma­tuo­ja­me aukš­tį iki pir­mo laip­te­lio, sa­ko, kad mer­gi­nai, ju­dan­čiai tik su vaikš­ty­ne, įlip­ti į to­kį au­to­bu­są bū­tų bu­vę ab­so­liu­čiai neį­ma­no­ma.

Nors Vi­das be­veik vi­sus 29-ojo marš­ru­to ke­lei­vius ži­no, kur kas įlips ir kur iš­lips, jau­ną neį­ga­lią mer­gi­ną ve­žė pir­mą kar­tą, tie­sa, mies­te ją ma­tęs ne kar­tą. Į se­nus au­to­bu­sus neį­ga­lie­siems tie­siog neį­ma­no­ma pa­tiems įlip­ti, to­dėl jie ir ven­gia jais va­žiuo­ti.

Dar va­žiuo­da­mas į Dai­nų sto­te­lę Vi­das ma­tė, kaip mer­gi­na sku­ba per pe­rė­ją, ša­li­gat­viu, paaiš­kė­jo, kad – į jo vai­ruo­ja­mą au­to­bu­są.

„Ma­tau, kad jo­kių šan­sų jai į to­kį aukš­tį įlip­ti. Vaikš­ty­nės pa­leis­ti ne­ga­li. Įkė­liau ją, vaikš­ty­nę įkė­lė ke­lei­viai – mor­mo­nų mal­di­nin­kai. Pak­lau­siau, kur va­žiuo­ja, nes aiš­ku, kad ji pa­ti neiš­lips ir vaikš­ty­nės neiš­si­kels. Prie au­to­bu­sų sto­ties at­si­svei­ki­no­me“, – pa­sa­ko­jo Vi­das.

Po šio įvy­kio jam ne­tru­kus pa­skam­bi­no iš Sa­vi­val­dy­bės ir pa­kvie­tė į su­si­ti­ki­mą.

10 cen­ti­met­rų ša­li­gat­vio

Vi­das juo­kia­si, kad pa­žin­ti au­to­bu­so vai­ruo­to­jo kas­die­ny­bę ga­li­ma tik bent kar­tą per­va­žia­vus mies­tą au­to­bu­su. Va­žiuo­ja­me.

Kol kas esu vie­nin­te­lė ke­lei­vė. Iš 90 cen­tų vai­ruo­to­jui te­rei­kia „at­mes­ti“ 10 cen­tų grą­žą.

„Vie­nas ma­lo­nu­mas to­kia su­ma. Įdo­miau bū­na, kai rei­kia iš de­šim­ties eu­rų ku­piū­ros at­mes­ti grą­žą už 40 cen­tų bi­lie­tą“, – sa­ko Vi­das.

Jis siū­lo ste­bė­ti, ko­dėl au­to­bu­sų vai­ruo­to­jus ke­lei­viai ba­ra per to­li su­sto­jus nuo ša­li­gat­vio. Su­ka į „trum­pą­ją“ au­to­bu­sų sto­te­lę. Au­to­bu­sas vi­sai ne­ran­gus: vai­rą rei­kia su­suk­ti taip, kad au­to­bu­so prie­kis „už­lip­tų“ virš ša­li­gat­vio gal net pus­met­rį ir tik iš­tie­si­nus vai­rą „pri­si­švar­tuo­ja­ma“ ar­ti ša­li­gat­vio. Ke­lei­viui ta­da leng­viau įlip­ti.

„O da­bar įsi­vaiz­duo­ki­me, kad sto­vi ke­lei­viai prie pat ša­li­gat­vio kraš­to, nes juk rei­kia bū­ti­nai pir­mam įlip­ti į au­to­bu­są. Vai­ruo­to­jas ne­no­ri tu­rė­ti rei­ka­lų su pro­ku­ro­rais, to­dėl au­to­bu­so kraš­tas ne­ga­li kliu­dy­ti nė 10 cen­ti­met­rų ša­li­gat­vio. O tai reiš­kia, kad au­to­bu­sas su­stos to­liau nuo ša­li­gat­vio ir ta­da pa­si­girs pa­si­pik­ti­ni­mai“, – pa­sa­ko­ja Vi­das ir iliust­ruo­ja tai net ke­lio­se sto­te­lė­se, kur yra ke­lei­vių ir kur jų nė­ra ar­ba jei sto­vi ne prie pat ša­li­gat­vio kraš­to, o ato­kiau.

Vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą Vi­das tu­ri nuo 1973-iųjų, dar nė pil­nai aš­tuo­nio­li­kos ne­bu­vo su­lau­kęs. Mies­to Au­to­bu­sų par­ke „ba­ran­ką“ su­ka nuo 2002-ųjų. Tik­ras šiau­lie­tis, pa­tiks­li­na – „šim­ši­nis“.

Ir jo šei­ma li­ko Šiau­liuo­se, sū­nus – IT spe­cia­lis­tas, dir­ba vie­no­je Šiau­lių įmo­nė­je, duk­ra – po­li­ci­jos pa­rei­gū­nė, tei­sės ma­gist­rė. Kai va­žiuo­ja­me pro Pu­rie­nų gat­vė­je esan­tį Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sią­jį po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą, Vi­das juo­kia­si, kad la­bai ne­no­rė­tų čia pa­tek­ti dėl ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mo. Mat duk­ra Vi­dui pa­sa­kiu­si, jei­gu jis dėl pa­žei­di­mų pa­teks „į jos ka­bi­ne­tą Pu­rie­no­se, pa­si­gai­lė­ji­mo ne­lauk – baus la­bai griež­tai!“

Šyp­se­nos kai­na

Su­kant san­kry­žo­je į de­ši­nę Vi­das kils­te­li an­ta­kius: leng­va­sis au­to­mo­bi­lis į san­kry­žą įsi­ver­žęs taip, kad au­to­bu­so vai­ruo­to­jas tu­ri tap­ti ju­ve­ly­ru ir skai­čiuo­ti mi­li­met­rus: ar pa­vyks įsi­suk­ti san­kry­žo­je, neužk­liu­džius leng­vo­jo, ar ne.

Iš Vi­do pa­sa­ko­ji­mų spren­džia­me, kad mies­te be rei­ka­lo iš­leis­ta pi­ni­gų da­žams, ku­riais nu­brai­žy­ti „gel­to­nie­ji tink­le­liai“, reiš­kian­tys, kad čia ne­ga­li­ma su­sto­ti, sto­vė­ti. Vi­das sa­ko re­tai su­tin­kąs vai­ruo­to­jų, ku­rie jų pai­so. Daž­niau – be­si­žval­gan­čių ir gal­vą krai­pan­čių, ką gi reiš­kia tos gel­to­nos li­ni­jos, ant ku­rių jis sto­vi su sa­vo au­to­mo­bi­liu.

Au­to­bu­sų sto­te­lė ties Kaš­to­nų alė­ja. Vi­das paaiš­ki­na, ko­dėl iš au­to­bu­so ne­re­tai pa­si­girs­ta ke­lei­vių pa­sta­bų, kad su­sto­ja ne per vi­du­rį sto­te­lės, o kiek pa­va­žiuo­ja į prie­kį. Jei­gu su­sto­tų taip, kaip pri­klau­sy­tų pa­gal tai­syk­les, ke­lei­viai po kiek­vie­no, net ir men­ku­čio lie­taus, per vi­du­ri­nes du­ris lip­tų į ba­lą – am­ži­ną ba­lą Auš­ros alė­jo­je.

„Kar­tais ne­leng­va bū­ti man­da­giam ir vi­siems šyp­so­tis“, – įvei­kęs am­ži­ną­ją ba­lą sa­ko Vi­das, au­to­bu­są su­stab­dęs taip, kad ke­lei­viams ne­rei­kė­tų po ją brai­dy­ti.

Nu­va­žia­vo­me su Vi­du vos ke­lis ki­lo­met­rus iš 196 jo per vie­nos die­nos rei­są mies­te.

„Pa­si­da­li­jau net au­to­bu­so ši­lu­ma“, – juo­kia­si ir mo­ja iš ga­ri­ne pir­ti­mi vir­tu­sio au­to­bu­so ge­ra­da­ris. Apie 23 me­tų se­nu­mo au­to­bu­se vei­kian­tį kon­di­cio­nie­rių ne­ver­ta nė kal­bė­ti, net ne­be vi­si lan­gai at­si­da­ro.

Žliau­giant pra­kai­tui, su­pant ne pa­tiems pra­ban­giau­siems kva­pams nuo su­kai­tu­sių kū­nų, la­bai ge­rai įsi­me­ni, ko­dėl vai­ruo­to­jams ver­ta pa­dė­ko­ti už ke­lio­nę, pa­si­svei­kin­ti ry­tą va­žiuo­jant į dar­bą.

Vi­das šyp­so­si, jog per di­džią­sias me­tų šven­tes kar­tais pa­si­tai­ko ke­lei­vių, ku­rie ne­ma­no, kad au­to­bu­sus vai­ruo­ja ro­bo­tai.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Il­ga­me­tis UAB „Bus­tu­ras“ au­to­bu­so vai­ruo­to­jas Vi­das Alek­sand­ra ro­do, kad neį­ga­liai mer­gi­nai įlip­ti aukš­tai esan­čiais laip­tais ne­bu­vo įma­no­ma. To­dėl vai­ruo­to­jas mer­gi­ną pa­kė­lė ant ran­kų ir įne­šė į au­to­bu­są.

UAB „Bus­tu­ras“ au­to­bu­so vai­ruo­to­jas Vi­das Alek­sand­ra sa­ko, jog žmo­giš­ki san­ty­kiai nė­ra did­vy­riš­ku­mas. Tai tu­ri bū­ti kas­die­ny­bė.

Dienos populiariausi

Regbio stadione iškils tribūnos ir pastatas (20)

2017 m. liepos 18 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (25)

Jonas, 2017-07-13 23:35
Įrašas yra kur praneša stotelių pavadinimus,ten galėtų ir įterpti, auklėti jaunimą...Vairuotojui nereikėtų vargintis...

Kaimyne, 2017-07-13 21:48
Pagarba

dainius,n.akmene, 2017-07-13 16:23
šaunuolis vairuotojas.

Eugenija, 2017-07-13 15:28
pirmiausia reikėtų suprasti, kad vairuotojas autobuse tik vienas,- o keleivių per dieną jis perveža šimtus.Ir kokių keleivių!Visi pastebi ir išgirsta vairuotojo pasakytą pastabą ar žvilgsnį, tuoj prasideda pretenzijų reiškimas, o kokie mes patys esam ?Dabar, kaip ir visais laikais, jaunimas būtinai nori sėdėti ir, užleisti vietos vyresniam, tikrai neskuba.Nu ir tegul pasėdi, ateis ir jų laikas stovėti.Bet pasidarė madinga atsisėsti ir užsiimti vietą savo rankinėms, arba sėdėti prie krašto ir nematyti , kad stovi visas pulkas.Ir taip daro kažkodėl orios ponios.Gal galėtų autobusuose, bent jau tuose kuriuose yra veikiantys ekranai su reklamom, prabėgti eilutė su priminimais apie kultūringą važiavimą autobusu.Sveikatą saugoti primena, tai nekenktų truputis kultūros.Važinėju autobusais kasdien, ir galiu pasakyti, kad Šiaulų miesto autobusų vairuotojai tikrai puikūs.Ačiū jiems.

Eugenija, 2017-07-13 15:28
pirmiausia reikėtų suprasti, kad vairuotojas autobuse tik vienas,- o keleivių per dieną jis perveža šimtus.Ir kokių keleivių!Visi pastebi ir išgirsta vairuotojo pasakytą pastabą ar žvilgsnį, tuoj prasideda pretenzijų reiškimas, o kokie mes patys esam ?Dabar, kaip ir visais laikais, jaunimas būtinai nori sėdėti ir, užleisti vietos vyresniam, tikrai neskuba.Nu ir tegul pasėdi, ateis ir jų laikas stovėti.Bet pasidarė madinga atsisėsti ir užsiimti vietą savo rankinėms, arba sėdėti prie krašto ir nematyti , kad stovi visas pulkas.Ir taip daro kažkodėl orios ponios.Gal galėtų autobusuose, bent jau tuose kuriuose yra veikiantys ekranai su reklamom, prabėgti eilutė su priminimais apie kultūringą važiavimą autobusu.Sveikatą saugoti primena, tai nekenktų truputis kultūros.Važinėju autobusais kasdien, ir galiu pasakyti, kad Šiaulų miesto autobusų vairuotojai tikrai puikūs.Ačiū jiems.

Eugenija, 2017-07-13 15:28
pirmiausia reikėtų suprasti, kad vairuotojas autobuse tik vienas,- o keleivių per dieną jis perveža šimtus.Ir kokių keleivių!Visi pastebi ir išgirsta vairuotojo pasakytą pastabą ar žvilgsnį, tuoj prasideda pretenzijų reiškimas, o kokie mes patys esam ?Dabar, kaip ir visais laikais, jaunimas būtinai nori sėdėti ir, užleisti vietos vyresniam, tikrai neskuba.Nu ir tegul pasėdi, ateis ir jų laikas stovėti.Bet pasidarė madinga atsisėsti ir užsiimti vietą savo rankinėms, arba sėdėti prie krašto ir nematyti , kad stovi visas pulkas.Ir taip daro kažkodėl orios ponios.Gal galėtų autobusuose, bent jau tuose kuriuose yra veikiantys ekranai su reklamom, prabėgti eilutė su priminimais apie kultūringą važiavimą autobusu.Sveikatą saugoti primena, tai nekenktų truputis kultūros.Važinėju autobusais kasdien, ir galiu pasakyti, kad Šiaulų miesto autobusų vairuotojai tikrai puikūs.Ačiū jiems.

Jonas, 2017-07-13 15:03
Šaunuolis vairuotojas.Dar gerai būtų,kad vairuotojai laikas nuo laiko patartų jaunesniems ir mokiniams užleisti sėdimas vietas vyresniems ir seneliams.Mokykloje matyt nemoko arba užmiršta gal mokytojai autoriteto neturi arba tėvų auklėjimo įtaka???.Išsidrebia koks pamplys per 2 sėdimas vietas, kuprinė vienoje pusėje pats šalia, išmanus mobiliakas-debiliakas rankoje ir aplinką nereguoja... Anksčiau supratimo buvo daugiau,bet laikai keičiasi...

merui, 2017-07-13 10:04
o kur premja?

DANUTE G, 2017-07-13 08:56
ZINAU TA VYRA, SAUNUS ZMOGUS.IR ACIU MERUi, KAD PASTEBI IR PAPRASTUS SIAULIECIUS.

Regina, 2017-07-13 07:24
Šaunuolis, sėkmės darbe!

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 25

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 25
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas