(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Sportas

NATO kariai ietis surėmė stadione

2017 m. liepos 18 d.
Laima AGANAUSKIENĖ

Pra­ty­bo­se „Tob­ruq le­ga­cy 2017“ da­ly­vau­jan­tys NA­TO ša­lių ka­riai šeš­ta­die­nį ko­vo­jo Rad­vi­liš­kio Lie­tu­vos Są­jū­džio sta­dio­ne. Čia ka­riš­kiai var­žė­si drau­giš­ko­se var­žy­bo­se.

alaima@skrastas.lt

Pert­rau­ką pra­ty­bo­se tu­rė­ję NA­TO ša­lių ka­riai šeš­ta­die­nį iš pat ry­to su­va­žia­vo į Rad­vi­liš­kį. Čia jie ga­lė­jo iš­mė­gin­ti jė­gas žais­da­mi krep­ši­nį, fut­bo­lą ir soft­bo­lą.

Sta­dio­ne var­žė­si Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos, Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų, Len­ki­jos, Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos pa­da­li­nių ka­riai. Soft­bo­lo var­žy­bo­se jiems iš­šū­kį me­tė Rad­vi­liš­kio beis­bo­lo ko­man­da „Bė­giai“, tre­ni­ruo­ja­ma Ro­ma­no Pas­ko­či­mo.

Krep­ši­nio rung­ty­je be kon­ku­ren­ci­jos nu­ga­lė­jo Rad­vi­liš­ky­je dis­lo­kuo­to Ka­ri­nių oro pa­jė­gų (KOP) Oro gy­ny­bos ba­ta­lio­no ko­man­da.

Fut­bo­lo var­žy­bo­se ko­va bu­vo at­kak­les­nė. Ka­riams te­ko var­žy­tis ir ant sta­dio­no žo­lės, ir dirb­ti­nės dan­gos aikš­te­lė­je. Pas­ta­ro­ji ne vie­nam pa­ki­šo ko­ją tik­rą­ja to žo­džio pra­sme – ka­riai sli­di­nė­jo ant ge­ro­kai nu­si­try­nu­sios dan­gos pa­vir­šiaus. Kai ku­riems pri­rei­kė ir me­di­kų pa­gal­bos.

Fut­bo­lo tur­ny­rą lai­mė­jo Len­ki­jos ka­rių ko­man­da.

Rad­vi­liš­kio beis­bo­lo klu­bo „Bė­giai“ žai­dė­jų ka­riams mes­tą iš­šū­kį priė­mė lat­viai, bri­tai ir ame­ri­kie­čiai, ta­čiau už­sie­nie­čių ka­rių ko­man­doms ne­pa­vy­ko įveik­ti rad­vi­liš­kie­čių ir jie ta­po tur­ny­ro nu­ga­lė­to­jais.

„Beis­bo­las yra pui­kus spor­tas, ku­ris ne tik lei­džia iš­si­krau­ti fi­ziš­kai ir emo­ciš­kai, bet ir, re­gis, to­kias to­li­mas kul­tū­ras, ku­rias ski­ria van­de­ny­nai, tur­ny­ro me­tu taip suar­ti­na, kad ne­be­si­no­ri skir­tis“ – ap­do­va­no­ji­mo me­tu tur­ny­ro da­ly­viams sa­kė KOP vy­riau­sias pus­ka­ri­nin­kis ser­žan­tas ma­jo­ras Al­vy­das Ta­mo­šiū­nas.

Tur­ny­ro nu­ga­lė­to­jai bu­vo ap­do­va­no­ti at­mi­ni­mo do­va­nė­lė­mis.

Au­to­rės nuo­tr.

Ro­ma­no Pas­ko­či­mo (sto­vi kai­rė­je) tre­ni­ruo­ja­ma Rad­vi­liš­kio beis­bo­lo ko­man­da nu­ga­lė­jo NA­TO ka­rius.

Fut­bo­lą ka­riams te­ko žais­ti ir ant žo­lės, ir ant dirb­ti­nės dan­gos.

Pas­ly­du­siems ka­riams te­ko kvies­ti ir me­di­kus.

NA­TO ka­riai Rad­vi­liš­ky­je var­žė­si mies­to sta­dio­ne.

Dienos populiariausi

Vyšnių festivalis sumažėjo, bet įvairovė išliko

2017 m. liepos 18 d.
lankomiausias

Vokiečių kareivio kapą kuršėniškis mena beveik 70 metų (1)

2017 m. liepos 18 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas