(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Sportas

Silpnas vėjas – buriuotojams proga pademonstruoti meistriškumą

2017 m. liepos 18 d.

Šeš­ta­die­nį ir sek­ma­die­nį Šiau­liuo­se vy­ko tarp­tau­ti­nė Rė­ky­vos re­ga­ta Ole­go Tru­cha­no tau­rei lai­mė­ti. Re­ga­ta ren­gia­ma nuo 2002 me­tų ke­liau­to­jui, bu­riuo­to­jui, fo­tog­ra­fui, gam­to­sau­gi­nin­kui O. Tru­cha­nui at­min­ti.

Šį kar­tą re­ga­to­je da­ly­va­vo Lie­tu­vos bu­riuo­to­jai iš Elekt­rė­nų, Plun­gės, Ma­ri­jam­po­lės ir Šiau­lių. Iš pla­nuo­tų še­šių plau­ki­mų įvy­ko pen­ki: du šeš­ta­die­nį ir trys sek­ma­die­nį.

Pa­sak ren­gi­nio vie­nos iš or­ga­ni­za­to­rių, bu­ria­vi­mo tre­ne­rės Iru­tės Žič­ku­vie­nės, pir­mą­ją var­žy­bų die­ną pū­tė ga­na silp­nas ne­pas­to­vios kryp­ties vė­jas, kiek stip­res­nis pū­tė sek­ma­die­nį, to­dėl ir vi­si su­pla­nuo­ti plau­ki­mai įvy­ko.

„Pu­čiant silp­nam vė­jui pa­si­reiš­kia bu­riuo­to­jų pro­fe­sio­na­lu­mas. Tai ga­li­my­bė pa­de­monst­ruo­ti val­dy­mo tech­ni­ką“, – sa­ko tre­ne­rė.

„Op­ti­mist“ U-15 kla­sė­je var­žė­si 10 da­ly­vių. Pri­zi­nin­kų pa­ky­lą užė­mė šiau­lie­čiai. Pir­mą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Rim­vy­das Ma­žu­na­vi­čius, ant­rą­ją – nu­ga­lė­to­jo se­suo Rū­ta Ma­žu­na­vi­čiū­tė, tre­čią­ją – Gre­ta Ka­li­naus­kai­tė.

„Op­ti­mist“ U-11 kla­sė­je run­gė­si 7 da­ly­viai. Ge­riau­siai se­kė­si Do­mui Gu­daus­kui iš Plun­gės, ant­rą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo ma­ri­jam­po­lie­tis Au­gus­tas Ža­liaus­kas, tre­čią­ją – šiau­lie­tė Faus­ta Pers­kau­dai­tė.

Itin gau­si bu­vo krei­se­ri­nių jach­tų kla­sė – var­žė­si 22 ko­man­dos. Čia ne­trū­ko nei spor­ti­nio azar­to, nei aist­rų, o kon­ku­ren­ci­nė ko­va vi­rė iki pat re­zul­ta­tų pa­skel­bi­mo. Itin at­kak­li ko­va vy­ko tarp jach­tos „Ro­za­mun­dos“ (Šiau­lių Rė­ky­vos van­dens klu­bas) ir „Ryk­lio“ (Šiau­lių spor­to mo­kyk­la „At­ža­ly­nas").

Nu­ga­lė­jo „Ro­za­mun­dos“ įgu­la: vai­ri­nin­kė Ais­tė Stul­gy­tė, na­riai Do­na­tas Ba­gu­čians­kas ir Dan­gis Gel­ži­nis.

„Ryk­lio“ ko­man­da (vai­ri­nin­kė Jo­vi­lė Ged­mon­tai­tė, na­rės Ie­va ir Auš­ri­nė Ta­mo­šiū­nai­tės) – ant­ra.

Tre­čią­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Rė­ky­vos van­dens klu­bo jach­ta „Sa­vi“ (vai­ri­nin­kas Sau­lius Sce­ras, na­riai Ri­čar­das Ste­pon­kus ir Min­dau­gas Žio­gas).

Ka­ta­ma­ra­nų kla­sė­je da­ly­va­vo tik vie­na įgu­la iš Elekt­rė­nų, mat tą pa­tį sa­vait­ga­lį dau­ge­lis ka­ta­ma­ra­nų da­ly­va­vo Du­sios re­ga­to­je.

I. Žič­ku­vie­nė sa­ko, kad Rė­ky­vos re­ga­ta yra ne tik var­žy­bos, bet ir pui­ki šven­tė mies­to ir bu­riuo­to­jų bend­ruo­me­nėms, pro­ga pa­bū­ti kar­tu, pa­si­gro­žė­ti eže­rą skro­džian­čio­mis jach­to­mis. Pa­sak tre­ne­rės, tai ir šei­mų šven­tė, mat vie­nam iš šei­mos pra­dė­jus bu­riuo­ti, ne­tru­kus prie jo pri­si­jun­gia ir ki­ti. Vai­kus į bu­ria­vi­mą įtrau­kia tė­vai, tė­vus – vai­kai.

Bu­riuo­to­jų se­zo­nas įsi­bė­gė­ja. Mė­ne­sio pa­bai­go­je du šiau­lie­čiai bu­riuo­to­jai Lie­tu­vai at­sto­vaus Eu­ro­pos čem­pio­na­te.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.

Jach­tos ne tik var­žė­si, bet ir pa­puo­šė sa­vait­ga­lį Rė­ky­vo­je vy­ku­sią Van­dens šven­tę.

Jau­niau­si tarp­tau­ti­nės Rė­ky­vos re­ga­tos O. Tru­cha­no tau­rei lai­mė­ti da­ly­viai var­žė­si „Op­ti­mist“ jach­tų kla­sė­je.

Dienos populiariausi

Regbio stadione iškils tribūnos ir pastatas (20)

2017 m. liepos 18 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas