(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Sportas

Kelią į pergales skinasi ir neįgalus kanojininkas

2017 m. liepos 13 d.

Skuo­do ra­jo­no ant­ro­sio­se Me­ro tau­rės bai­da­rių ir ka­no­jų irk­la­vi­mo var­žy­bo­se kar­tu su Klai­pė­dos, Ši­lu­tės, Plun­gės ir Skuo­do bai­da­rių ir ka­no­jų irk­luo­to­jais da­ly­va­vo 24 ka­no­ji­nin­kai ir 7 bai­da­ri­nin­kai iš Šiau­lių spor­to mo­kyk­los „At­ža­ly­nas“, tre­ne­rių Ar­tū­ro Na­vic­ko, Pet­ro Kai­rio ir Ri­man­to Ber­no­to auk­lė­ti­niai. Tarp jų – ir pir­ma­sis neį­ga­lus ka­no­ji­nin­kas.

Šiau­lie­čiai vai­kai, jau­nu­čiai ir jau­niai trium­fa­vo net pen­kio­se rung­ty­se.

Jau­nių gru­pė­je irk­luo­da­mas vien­vie­tę ka­no­ją 200 met­rų nu­ga­lė­jo Vy­tas Po­vi­lai­tis, o ant­rą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Po­vi­las Ra­mo­nas. Rung­ty­je var­žė­si 19 da­ly­vių.

Jau­nu­čių gru­pė­je vien­vie­čių ka­no­jų 200 m rung­ty­je (17 da­ly­vių) ne­pra­len­kia­mas bu­vo Ig­nas Se­ra­fi­nas, o tarp vai­kų to­je pa­čio­je rung­ty­je (18 da­ly­vių) – Sau­lius Dik­šas.

Pui­kiai pa­si­ro­dė ir mer­gi­nos ka­no­ji­nin­kės. Šiau­lie­tės užė­mė vi­są pri­zi­nin­kių pa­ky­lą. Vien­vie­čių ka­no­jų 200 m rung­ty­je, ku­rio­je var­žė­si 9 da­ly­vės, nu­ga­lė­to­ja ta­po Gab­rie­lė Ka­va­liaus­kai­tė, ant­rą­ją vie­tą pel­nė Ne­rin­ga Nor­ku­tė, tre­čią­ją – Ne­da Ma­ciū­tė.

Bai­da­ri­nin­kai lai­mė­jo dvi pri­zi­nes vie­tas. Vai­kų gru­pė­je vien­vie­te bai­da­re 200 met­rų grei­čiau­siai įvei­kė Ed­var­das Ruz­gys (16 da­ly­vių), o Mar­ty­nas Kat­kus bu­vo tre­čias jau­nu­čių gru­pė­je (10 da­ly­vių).

Jau ne­be pir­mo­se ša­lies var­žy­bo­se da­ly­va­vo ir pir­ma­sis neį­ga­lus ka­no­ji­nin­kas šiau­lie­tis Jus­ti­nas Ka­zu­lis.

„Jam dar tik spor­ti­nės kar­je­ros pra­džia, tad ti­kė­tis sėk­mės sun­ko­ka, juo­lab kad neį­ga­liam ka­no­ji­nin­kui Lie­tu­vo­je kon­ku­ren­ci­ją su­da­ro fi­zi­nio to­bu­lu­mo sie­kian­tys spor­ti­nin­kai. Nors Skuo­do ra­jo­no var­žy­bo­se lai­kas pa­ro­dė, kad ir tarp fi­ziš­kai svei­kų vai­kų at­le­tiš­kai su­dė­tas Jus­ti­nas ne­tu­rė­tų bū­ti pa­sku­ti­nis, jam pa­ki­šo ko­ją in­ven­to­rius. Šiau­lių irk­la­vi­mo ba­zė­je ga­min­tai spe­cia­liai ka­no­jai dar to­li iki to­bu­lu­mo. Var­žy­bo­se pa­si­ma­to trū­ku­mai. Ti­ki­mės ir sva­jo­ja­me, kad išau­gus Jus­ti­no pa­jė­gu­mui, vyks­tant į Eu­ro­pos ir pa­sau­lio čem­pio­na­tus gar­sin­ti Lie­tu­vos, kaž­ko­kiu bū­du įsi­gy­si­me spe­cia­lią, jo ne­ga­liai pri­tai­ky­tą ka­no­ją. Ka­dan­gi jis pir­mas neį­ga­lus ka­no­ji­nin­kas, jo­kio in­ven­to­riaus ne tik Šiau­liuo­se, bet ir Lie­tu­vo­je iš anks­čiau tie­siog nė­ra“, – pa­sa­ko­jo tre­ne­ris A. Na­vic­kas.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Vyšnių festivalis sumažėjo, bet įvairovė išliko

2017 m. liepos 18 d.
lankomiausias

Dienos receptas

2017 m. liepos 18 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas