(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Į direktoriaus pavaduotojus – naujas „darbiečių“ kandidatas

2017 m. liepos 18 d.

Dar­bo par­ti­ja į Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jus siū­lo 38-erių Ma­ri­jaus Ve­lič­kos kan­di­da­tū­rą.

M. Ve­lič­ka yra tei­si­nin­kas, už­sii­ma ad­vo­ka­to pra­kti­ka, gy­ve­na Kau­ne. Yra dir­bęs kraš­to ap­sau­gos vi­ce­mi­nist­ru.

Me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas va­kar ži­niask­lai­dą in­for­ma­vo apie Dar­bo par­ti­jos pa­siū­ly­mą. Pa­da­li­jo ir kan­di­da­to CV, ku­ria­me M. Ve­lič­ka ra­šo pa­gei­dau­jąs užim­ti di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo, at­sa­kin­go už stra­te­gi­nės plėt­ros, eko­no­mi­kos, mies­to ūkio ir ur­ba­nis­ti­kos sri­tis, po­stą.

Dėl pre­ten­den­to tin­ka­mu­mo ei­ti Sa­vi­val­dy­bė­je pa­rei­gas yra pa­pra­šy­ta Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos pa­žy­mos.

Tai jau ant­ra „dar­bie­čių“ siū­lo­ma kan­di­da­tū­ra į Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jus. Bir­že­lio mė­ne­sį „dar­bie­čių“ pa­rink­tas ne­par­ti­nis kan­di­da­tas ga­my­bi­nin­kas iki mies­to Ta­ry­bos ne­nuė­jo, po su­si­ti­ki­mų frak­ci­jo­se pa­ts pa­si­trau­kė.

M. Ve­lič­ka du kar­tus da­ly­va­vo Sei­mo rin­ki­muo­se kaip Dar­bo par­ti­jos kan­di­da­tas. 2012 me­tais kan­di­da­ta­vo Dai­nų vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je, 2016 me­tais – Kelmės–Šiaulių. Bet į Sei­mą ne­bu­vo iš­rink­tas.

Šiuo me­tu M. Ve­lič­ka yra ne­par­ti­nis, šių me­tų sau­sį iš­sto­jo iš Dar­bo par­ti­jos. Ne­pai­sant to „dar­bie­čiai“ į pa­rei­gas siū­lo jį kaip sa­vo at­sto­vą.

Mies­to Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius ga­li tu­rė­ti du pa­va­duo­to­jus. Abu šie po­stai lais­vi nuo ge­gu­žės mė­ne­sio, kai iš jų at­si­sta­ty­di­no li­be­ra­lė Gied­rė Men­do­za Her­re­ra ir kon­ser­va­to­rius Mar­ty­nas Šiur­kus.

„Šiau­lių kraš­tas“ ra­šė, jog sa­vo kan­di­da­tą dar yra pa­siū­lę so­cial­de­mok­ra­tai. Praė­ju­sią sa­vai­tę me­rui jie pa­tei­kė sa­vo par­ti­jos na­rio Gin­tau­to Sit­ni­ko kan­di­da­tū­rą.

Mies­to Ta­ry­ba ski­ria di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jus slap­tu bal­sa­vi­mu. Ar­ti­miau­sias Ta­ry­bos po­sė­dis vyks lie­pos 27 die­ną.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Regbio stadione iškils tribūnos ir pastatas (20)

2017 m. liepos 18 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas