(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Regbio stadione iškils tribūnos ir pastatas

2017 m. liepos 18 d.
Rūta JANKUVIENĖ
Spausdinti Komentarai (20) daugiausiai komentuotas

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je va­kar pa­si­ra­šy­ta ran­gos su­tar­tis su kon­kur­są lai­mė­ju­sia UAB „Li­me­ga“ dėl sta­ti­nių sta­ty­bos reg­bio sta­dio­ne Gar­di­no gat­vė­je. Spor­to ba­zė įren­gi­nė­ja­ma ir jau­nie­siems reg­bi­nin­kams ug­dy­ti, ir reg­bio klu­bų ko­man­doms žais­ti.

ruta@skrastas.lt

Pas­ta­tys dar šie­met

Su­tar­tį pa­si­ra­šė Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis ir UAB „Li­me­ga“ di­rek­to­rius Vy­tau­tas Vil­kas. Dar­bų ver­tė be­veik 860 tūks­tan­čių eu­rų (su PVM). Lė­šos ski­ria­mos iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to.

Pie­ti­nia­me ra­jo­ne, Gar­di­no gat­vė­je, spor­to mo­kyk­los „Kle­vas“ reg­bio sta­dio­ne dan­ga at­nau­jin­ta prieš po­rą me­tų. Da­bar bus sta­to­mas ad­mi­nist­ra­ci­nis pa­sta­tas su deng­to­mis tri­bū­no­mis.

Iš­kils 560 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to pa­sta­tas su tre­ni­ruo­čių ir kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­mis, pa­gal­bi­nė­mis pa­tal­po­mis. Tri­bū­no­se bus įreng­ta 470 vie­tų žiū­ro­vams.

Dar­bus sta­ty­bi­nin­kai įsi­pa­rei­go­jo baig­ti iki šių me­tų gruo­džio 20 die­nos.

„Ter­mi­nai trum­pi, bet nuo­tai­kos op­ti­mis­ti­nės, ti­ki­mės šal­nos ne­sut­ruk­dys dar­bų, – sa­kė bend­ro­vės „Li­me­ga“ va­do­vas V. Vil­kas. – Ne vie­ną Sa­vi­val­dy­bės ob­jek­to pro­jek­tą esa­me įgy­ven­di­nę ir da­bar ti­ki­mės ge­ro bend­ra­dar­bia­vi­mo.“

Šį mė­ne­sį sta­ty­bos dar ne­pra­si­dės, nes pir­miau­sia ren­gia­mas dar­bo pro­jek­tas.

Ran­gos kon­kur­se da­ly­va­vo 9 ran­go­vai. UAB „Li­me­ga“ kon­kur­są lai­mė­jo pa­siū­liu­si ma­žiau­sią kai­ną.

Nau­jos fi­nan­sa­vi­mo idė­jos

Skai­čiuo­ja­ma, jog mies­te yra 1 000 reg­bi­nin­kų. Iš jų 300 – jau­nų­jų reg­bi­nin­kų spor­to mo­kyk­lo­je „Kle­vas“ ir po 300 – reg­bio klu­buo­se „Vai­ras- Kal­vis“ ir „BaltR­rex-Šiau­liai“. Bet ge­rų są­ly­gų spor­ti­nin­kai ne­tu­ri.

Zok­niuo­se reg­bio sta­dio­ne spor­ti­nin­kams nė­ra tin­ka­mų są­ly­gų nei per­si­reng­ti, nei nu­si­praus­ti po var­žy­bų.

„Kle­vo“ spor­to mo­kyk­los sta­dio­nu ga­lės nau­do­tis ir reg­bio klu­bų ko­man­dos. Klu­bų ko­man­dos mo­kė­tų mo­kes­tį – po 45 cen­tus už va­lan­dą.

Me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas už­si­mi­nė, jog gal­vo­ja­ma „keis­ti finan­sa­vi­mo bū­dą“, jun­giant spor­to mo­kyk­los ir spor­to klu­bų pa­stan­gas.

Sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­to di­rek­to­rė As­ta Le­saus­kie­nė tiks­li­no, jog idė­ja ke­lia­ma ne tik dėl reg­bio, bet ir ki­tų spor­to ša­kų. Svars­to­ma spor­to klu­bams skir­ti ne­for­ma­laus ug­dy­mo krep­še­lį už jau­nų­jų spor­ti­nin­kų ug­dy­mą. Juo­ba kad spor­to mo­kyk­lo­se ir klu­buo­se dir­ba tie pa­tys tre­ne­riai.

Jei­gu klu­bai pri­siim­tų jau­nų­jų spor­ti­nin­kų ug­dy­mo funk­ci­ją, spor­to mo­kyk­loms lik­tų ad­mi­nist­ra­vi­mas ir spor­to ba­zių prie­žiū­ra.

Ir­man­tas Ku­kuls­kis, Lie­tu­vos reg­bio fe­de­ra­ci­jos ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius, dė­ko­jo Sa­vi­val­dy­bei už pa­stan­gas stip­rin­ti reg­bio ba­zę. Jis pa­ti­ki­no, jog tai – im­pul­sas Šiau­liams iš­lai­ky­ti reg­bio sos­ti­nės var­dą ir siek­ti ge­res­nių re­zul­ta­tų, o reg­bio mė­gė­jams – pa­ma­ty­ti aukš­to ly­gio var­žy­bas.

Šiau­liai pre­ten­duo­ja ki­tais me­tais su­reng­ti vy­rų ir mo­te­rų reg­bio-7 Eu­ro­pos čem­pio­na­to at­ran­ki­nes var­žy­bas.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis (kai­rė­je) ir UAB „Li­me­ga“ va­do­vas Vy­tau­tas Vil­kas ran­kų pa­spau­di­mu su­tvir­ti­na pa­si­ra­šy­tą be­veik 860 tūks­tan­čių ver­tės ran­gos su­tar­tį. Da­ly­va­vo ce­re­mo­ni­jo­je ir me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas.

Dienos populiariausi

Regbio stadione iškils tribūnos ir pastatas (20)

2017 m. liepos 18 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (20)

Meri-enė, 2017-07-19 23:28
nu va, ir vėl atrašė :)

Zakariniams, 2017-07-19 17:45
Nutaret pulti mero seima? Jums tai rinkeju tasku nepriduos.

Meri, 2017-07-19 09:38
o editukė ištikimai gina vyrelį - atrašinėja į kiekvieną niuktelėjimą

futbolistas, 2017-07-19 08:41
45 cen­tus už va­lan­dą? Really? Tai futbolo komandos taip pat gal Gytarių stadioną už tokią kainą gaus?

Gediminas, 2017-07-19 07:52
Smagu, kad jaunasis meras už jaunimą.O zakariniams laikas pasitraukt

to to, 2017-07-19 07:00
štai ir tikrasis dabartinio mero rinkėjas prabilo , nei kultūros, nei proto, tik chamiškumas.

To prie ko cia meras, 2017-07-19 00:22
Pri to ir meras, kad jaunimas rupi. O tu vatnike viniok meskeres, tau musu mieste nevieta. Gavai savo aklumo pazyma ir drosk, kol dar tavo akluma neisviesinom, parzite tu, priviso jusu kaip uteliu ir vark su jumis dabar

Danguole, 2017-07-19 00:18
Pagaliau kazkas susiprotejo, kad reikia pasirupint sportuojanciu jaunimu, o tai buvusi valdzia tik apie lovi ir sukosi, kaip sau kisenes prisikraut, kaip savo atzalas i geras biudzetines vieteles itaisyt.Kiek dar kentesim nuo tu zakariniu, jie kaip ant mieliu dauginas .

Prie ko čia meras?, 2017-07-18 19:03
Ačiū gerb. Vylkui už regbio stadiono pastatą ir tribūnas.

Tomas, 2017-07-18 15:45
Labai ilgai laukėm. Ačiū.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 20

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 20
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas