(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Vandens šventėje – šeimų pramogos

2017 m. liepos 18 d.

Šeš­ta­die­nį Rė­ky­vo­je vy­ko Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro or­ga­ni­zuo­tas tra­di­ci­nis va­sa­ros ren­gi­nys – Van­dens šven­tė. Šie­met ji švęs­ta blai­viai – ren­gi­ny­je ne­bu­vo pre­kiau­ja­ma al­ko­ho­liu.

Or­ga­ni­za­to­riai ak­cen­ta­vo, kad šie­me­ti­nis ren­gi­nys skir­tas šei­moms. Ir jų prie eže­ro sau­lė­tą ir šil­tą die­ną tik­rai ne­trū­ko. Vie­ni įsi­kū­rė ar­čiau van­dens, kad vai­kai ga­lė­tų taš­ky­tis, ki­ti ieš­ko­jo pa­vė­sio ir rin­ko­si ar­čiau sce­nos, ku­rio­je kon­cer­ta­vo šiau­lie­tė Ga­bi­ja Pet­raus­kai­tė, kre­tin­giš­kė Gab­rie­lė Kal­niš­ky­tė su gru­pė­mis, na­cio­na­li­nės „Eu­ro­vi­zi­jos“ at­ran­kos šių me­tų da­ly­vis šiau­lie­tis Eval­das Vai­ka­sas ir gru­pė „Krei­zi“ taip pat iš Šiau­lių.

Šven­tės da­ly­vių dė­me­sį trau­kė jach­tų pa­ra­das ir tarp­tau­ti­nė Rė­ky­vos re­ga­ta Ole­go Tru­cha­no tau­rei lai­mė­ti. Prieš pra­si­de­dant var­žy­boms trum­pai apie re­ga­tą ir O. Tru­cha­ną su­si­rin­ku­sie­siems pa­sa­ko­jo tei­si­nin­kas, ke­liau­to­jas, fo­tog­ra­fas Jo­nas Nek­ra­šius, kny­gos „Ole­gas Tru­cha­nas – Lie­tu­vos ir Aust­ra­li­jos le­gen­da“ au­to­rius.

Vie­na sma­giau­sių pra­mo­gų ne tik vai­kams, bet ir suau­gu­siems bu­vo di­džiu­lių mui­lo bur­bu­lų pū­ti­mas. Ma­žuo­sius kvie­tė vė­jo ma­lū­nė­lių ga­my­bos dirb­tu­vė­lės, ne vie­nas pa­si­puo­šė pie­ši­niais ant vei­do, o at­pa­lai­duo­jan­čią eb­ru (pie­ši­mo ant van­dens) ma­gi­ją iš­ban­dė ir suau­gu­sie­ji.

Vy­ko įvai­rūs spor­ti­niai už­siė­mi­mai ne tik ant kran­to, bet ir van­de­ny­je. Jus­tė Dam­bins­kai­tė ve­dė ae­ro­bi­kos ir zum­bos tre­ni­ruo­tę ant smė­lio. Iš pra­džių tik vai­kai drą­siai įsi­jun­gė, bet ne­tru­kus Lo­ty­nų Ame­ri­kos rit­mai iš­ju­di­no ir suau­gu­siuo­sius.

Pro­fe­sio­na­lūs plau­ki­kai į van­de­nį pa­kvie­tė no­rin­čiuo­sius iš­mok­ti plauk­ti. Da­li­jo­si ne tik teo­ri­nė­mis ži­nio­mis, bet ir ve­dė tre­ni­ruo­tę.

No­rin­tie­ji ga­lė­jo pa­si­mė­gau­ti pir­ties ma­lo­nu­mais. Pak­ran­tė­je sto­vė­jo dvi au­to­mo­bi­liuo­se įreng­tos pir­tys. Kur­šė­niš­kis Lie­tu­vos pir­ties-SPA fe­de­ra­ci­jos va­do­vas Vla­das Jo­ku­baus­kas pa­de­monst­ra­vo at­pa­lai­duo­ja­mą­jį ho­lis­ti­nį sau­są va­no­ji­mą.

Šven­tė­je ne­bu­vo pre­kiau­ja­ma al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais. Pa­kal­bin­ti šven­tės da­ly­viai sa­kė jų net ne­pa­si­ge­dę, ta­čiau bu­vo ir ki­taip ma­nan­čių­jų.

„Kas čia? Nai­siai-2? Ga­lė­jo bent šaš­ly­kais pre­kiau­ti“, – pik­ti­no­si jū­rei­viš­ka ke­pu­rai­te pa­si­puo­šęs vy­riš­kis. Ne­pa­ti­ko vy­riš­kiui ir kon­cer­ti­nė pro­gra­ma – trū­ko dau­giau „links­mos“ mu­zi­kos.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.

Bur­bu­lia­to­rius bu­vo vie­na sma­giau­sių at­rak­ci­jų vai­kams.

Iš­ban­dy­ti pie­ši­mą ant van­dens (eb­ru) ma­gė­jo ne tik vai­kams, bet ir suau­gu­sie­siems.

At­rak­ci­jų šven­tės da­ly­viams siū­lė ir ug­nia­ge­siai. Pum­puo­ti van­de­nį iš eže­ro, pa­si­ro­do, nė­ra pa­ts leng­viau­sias dar­bas.

Vei­du­kų pie­ši­mas – ma­žų­jų pra­mo­ga.

Van­dens šven­tė­je bu­vo ga­li­ma pa­si­kai­tin­ti mo­bi­lio­je pir­te­lė­je.

Pir­ties meist­ras Vla­das Jo­ku­baus­kas sce­no­je pa­de­monst­ra­vo ho­lis­ti­nį sau­są va­no­ji­mą.

Zum­bos tre­ni­ruo­tė, skam­bant nuo­tai­kin­giems Lo­ty­nų Ame­ri­kos rit­mams, grei­tai pri­vi­lio­jo no­rin­čius ne tik pa­spor­tuo­ti, bet ir pa­si­šok­ti.

Dienos populiariausi

Regbio stadione iškils tribūnos ir pastatas (20)

2017 m. liepos 18 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (3)

Izaura, 2017-07-18 22:10
Zumbą šokom. Emigracijoj darbe pravers.

Tikrai, 2017-07-18 21:24
seniai Rekyvoje nebuvo tokios pakazuchos...

Na ir, 2017-07-18 11:49
Ne svente, bet snipstas. Toli nueisim su Pizium ir teta Greta.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 3. Iš viso: 3

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 3
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas