(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Žmonių gerumas stipresnis už ugnį

2017 m. liepos 15 d.
Kiek dau­giau nei prieš mė­ne­sį šiau­lie­čiai Eg­lė ir Ar­tū­ras Gruo­džiai bei trys jų duk­re­lės su­grį­žo na­mo – į tą pa­čią Šiau­lių „Vai­vo­rykš­tės“ so­dų bend­ri­ją, tą pa­čią gat­ve­lę ir ne­tgi tą pa­tį skly­pą. Vis­kas taip pat. Tik gy­ve­na­ma­sis šei­mos na­mas da­bar nau­jas.Se­ną­jį na­mą per­nai rugp­jū­čio 26-ąją nuo že­mės pa­vir­šiaus nu­šla­vė ug­nis.Po­nia Eg­lė ap­ro­do da­žais te­bek­ve­pian­tį na­mą: štai sep­tyn­me­tės ir vie­nuo­li­ka­me­tės duk­rų kam­ba­rys, čia – vy­riau­sio­s, de­ši­niau – vo­nios kam­ba­rys, su­tuok­ti­nių mie­ga­ma­sis.
Mo­der­niai įreng­tas...

Gyventojai prašo gelbėti nuo Sosnovskio barščių ir seniūno sklypą (8)

2017 m. liepos 15 d.
Po to, kai su „Šiau­lių kraš­to“ pa­gal­ba ope­ra­ty­viai bu­vo nu­šie­nau­ta Kur­šė­nų au­to­bu­sų sto­tis, vals­ty­bi­nės že­mės plo­tas prie Ven­tos, kur­šė­niš­kiai ir to­liau mi­na re­dak­ci­jos slenks­tį dėl ap­žė­lu­sių, ne­tvar­ko­mų mies­to vie­tų.Į „Šiau­lių kraš­to“ Kur­šė­nų re­dak­ci­ją užė­ju­si kur­šė­nie­tė Re­gi­na sa­kė pa­var­gu­si ko­vo­ti – pa­čia­me Kur­šė­nų mies­to cent­re, prie bu­vu­sio „Te­le­ko­mo“ pa­sta­to, iš­kirs­ti krū­mai su­krau­ti į kups­tą jau spė­jo su­džiū­ti, bet nie­kas neiš­ve­ža.
„Ža­ba­rų ir šiukš­lių kups­tas dar au­gi­na­mas – ant vir­šaus pri­pil­ta nu­pjau­tos...

Politinis turgelis (5)

2017 m. liepos 15 d.


Sei­me ir vie­šo­je erd­vė­je ver­da dis­ku­si­jos – suirs ar ne­suirs val­dan­čio­ji „vals­tie­čių ža­lių­jų“ ir so­cial­de­mok­ra­tų koa­li­ci­ja? Šiau­liuo­se jo­kios val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos se­niai ne­bė­ra, o ty­lu. Bet ir čia, kaip vir­šū­nė­se, vyks­ta po­li­ti­nis tur­gus.
Sei­me į val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją pleiš­tą įva­rė kon­ser­va­to­riai, su­de­rė­ję su „vals­tie­čiais ža­liai­siais“, jog bal­suos už miš­kų urė­di­jų re­for­mą, jei­gu bus grą­žin­ta PVM leng­va­ta šil­dy­mui.
So­cial­de­mok­ra­tai pa­si­pik­ti­no...

Gyventi klausant širdies (1)

2017 m. liepos 15 d.
Šiau­lių van­den­len­čių par­ko „FoxS­pot“ va­do­vė Ir­ma Ga­jaus­kai­tė sa­ve ap­do­va­no­tų už drą­są pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę. Klau­sy­da­ma šir­dies, šiau­lie­tė pa­li­ko ge­rai ap­mo­ka­mą me­di­ci­nos fi­zi­kės dar­bą On­ko­lo­gi­jos kli­ni­ko­je ir vi­sa esy­be nė­rė į mėgs­ta­mą veik­lą – kur­ti vie­tą, kur žmo­nės plauk­tų iš vi­sos Lie­tu­vos.Tre­čia­die­nio po­pie­tė. Va­sa­ra, at­ro­do, įsi­tai­sė ant Talk­šos eže­ro pa­kran­tės sėd­mai­šių. Sau­lės ato­kai­to­je šil­do ato­sto­gų nuo­tai­ka.
„Lea­ve not­hing but punts, ta­ke not­hing but pic­tu­res...

Elnių kviesliai baubė Vyšnių festivalyje

2017 m. liepos 15 d.
Va­kar Ža­ga­rė­je (Joniškio r.) ai­dė­jo el­nių ko­vų bal­sai. Prie dva­ro rū­mų vy­ko ant­ra­sis at­vi­ras Lie­tu­vos el­nių kvies­lių čem­pio­na­tas, ku­ria­me run­gė­si da­ly­viai iš Slo­va­ki­jos, Len­ki­jos, Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos. Ge­riau­siai ra­guo­tų miš­ko gra­žuo­lių bal­są pa­mėg­džio­jo me­džio­to­jas iš Len­ki­jos Jan Skrze­tus­ki.Šios var­žy­tu­vės – pra­si­dė­ju­sio Vyš­nių fes­ti­va­lio pro­gra­mos da­lis.

Į at­vi­rą­jį Lie­tu­vos el­nių kvies­lių čem­pio­na­tą, skir­tą Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos 25-me­čiui, iš anks­to...

Daugiau kompensacijų – daugiau valdininkų (6)

2017 m. liepos 14 d.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je dau­gi­na­ma eta­tų iki 252. Mo­ty­vas – trūks­ta dar­buo­to­jų ap­tar­nau­ti tuos mies­tie­čius, ku­rie pra­šo kom­pen­sa­ci­jų. Jų ant­plū­džio lau­kia­ma dėl nuo bir­že­lio pa­nai­kin­tos PVM leng­va­tos šil­dy­mui, karš­tam van­de­niui. Kom­pen­sa­ci­jų jau pa­pra­šė 700 šiau­lie­čių – 200 dau­giau nei per­nai bir­že­lį.
Bir­že­lio pa­bai­go­je mies­to Ta­ry­ba pa­di­di­no di­džiau­sią leis­ti­ną pa­rei­gy­bių skai­čių Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je. Eta­tų dau­gė­ja iki 252. Iki šiol bu­vo 247.
At­si­ran­da 5...

Komentarai, nuomonėsDaugiauSei­me ir vie­šo­je erd­vė­je ver­da dis­ku­si­jos – suirs ar ne­suirs val­dan­čio­ji „vals­tie­čių ža­lių­jų“ ir...

Po­li­to­lo­gas Kęs­tu­tis Gir­nius tei­gia, kad ar­tė­jan­tys Pre­zi­den­to rin­ki­mai bus įdo­mes­ni, nei anks­čiau.
„Į...

Kal­bė­da­mi apie at­ly­gi­ni­mus, ne­dar­bą, in­ves­ti­ci­jas ar užim­tu­mą daž­niau­siai ban­do­me įsi­vaiz­duo­ti...

Ka­dai­se, praė­ju­sios eko­no­mi­nės kri­zės lai­kais vei­kė to­kia Sau­lė­ly­džio ko­mi­si­ja prie Vy­riau­sy­bės. Jos tiks­las...

Politikų tribūnaDaugiau


Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me, Vy­riau­sy­bė­je, vi­suo­me­nė­je, tarp li­tua­nis­tų, is­to­ri­kų ir šiaip tau­tiš­kai...

Eu­ro­pos Par­la­men­to Tei­sės rei­ka­lų ko­mi­te­tas po il­gai tru­ku­sių svars­ty­mų nu­ta­rė siū­ly­ti, o Eu­ro­pos Par­la­men­to...

Pas­ta­ruo­ju me­tu ten­ka pa­ste­bė­ti, kad ir eu­ro­par­la­men­ta­rai Briu­se­ly­je, ir Sei­mo na­riai Lie­tu­vo­je vis...

Pas­ta­rų­jų sa­vai­čių įvy­kiai Eu­ro­pos po­li­ti­kos pa­dan­gė­je at­ne­šė ne tik vė­sų orą ir snie­gą, bet ir nau­jų įžval­gų apie rin­ki­mus...

Renginiai ir šventėsDaugiau

Šven­tę pra­dė­jo sve­čių tei­sė­mis da­ly­va­vu­si šau­ni Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro šo­kių gru­pė P.M., va­do­vau­ja­ma...

Šeš­ta­die­nį prie Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros cent­ro šur­mu­lia­vęs „Kny­gų ker­mo­šius“ lan­ky­to­jus vi­lio­jo ne tik kny­go­mis, bet ir...

imestamp]" border="0" alt="" />

Egzaminų rezultatai – fenomenai ir paradoksai

Įvykiai, aktualijos
2017 m. liepos 15 d.
Šiau­lių moks­lei­viai iš­lai­kė mies­to ly­gio fe­no­me­ną – dau­ge­lio šiau­lie­čių eg­za­mi­nų re­zul­ta­tai ir šie­met ge­ro­kai aukš­tes­ni už ša­lies vi­dur­kį. O Šiau­lių ra­jo­no moks­lei­viai eg­za­mi­nus iš­lai­kė šiek tiek pra­sčiau už ša­lies vi­dur­kį. Ra­jo­ne fik­suo­ja­mas pa­ra­dok­sas: dau­giau­siai neiš­lai­kiu­sių­jų lie­tu­vių kal­bos eg­za­mi­no mo­kė­si be­ne pres­ti­žiš­kiau­sio­je ra­jo­no mo­kyk­lo­je – Kur­šė­nų Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jo­je.„Šiau­lių mo­kyk­lų abi­tu­rien­tai, pa­sta­rai­siais me­tais jau ta­po įpras­ta, vals­ty­bi­nius...

Paplūdimio tinklinio aikštelė atidaryta Lieporiuose (3)

Budintis reporteris
2017 m. liepos 15 d.
Nau­jo­ji aikš­te­lė įreng­ta se­no­sios kaž­ka­da as­fal­tuo­tos aikš­te­lės vie­to­je, ku­ri jau bu­vo ava­ri­nės būk­lės.
Pap­lū­di­mio tink­li­nio aikš­te­lė da­bar ati­tin­ka tarp­tau­ti­nius stan­dar­tus, ja ga­lės nau­do­tis vi­si mik­ro­ra­jo­no gy­ven­to­jai.
Aikš­te­lė įreng­ta ap­tver­ta­me gim­na­zi­jos aikš­ty­ne, te­ri­to­ri­ja ste­bi­ma vaiz­do ka­me­ro­mis.
Įren­gi­mo dar­bams Šiau­lių mies­to Savi­val­dy­bė sky­rė 5 000 eu­rų.
Gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Si­gi­ta Ma­li­naus­kie­nė sa­kė, kad pa­plū­di­mio tink­li­nis...

Išnykusius kaimus primins koplytstulpis

Krašto žinios
2017 m. liepos 15 d.
Penk­ta­die­nį Moc­kai­čiuo­se su­reng­to­je tra­di­ci­nė­je šven­tė­je „Po lie­po­mis“ pa­šven­tin­tas iš­ny­ku­sius kai­mus įam­ži­nęs kop­lyts­tul­pis. Tik pa­va­di­ni­muo­se li­kę Ežė­nai, Už­miš­kiai, Ža­lik­nys, Pusd­va­ris, Pa­gi­rys, Lie­py­nų ir Pe­lė­diš­kės vien­sė­džiai. Kop­lyts­tul­pį iš ąžuo­lo iš­dro­žė Moc­kai­čių drau­gas iš Rad­vi­liš­kio – tau­to­dai­li­nin­kas Eu­ge­ni­jus Ar­bu­šaus­kas.Šven­tė­je ne­trū­ko ge­ros liau­diš­kos mu­zi­kos, įvai­rių ap­do­va­no­ji­mų.
Į Moc­kai­čius sau­lė­tą ir šil­tą šios va­sa­ros penk­ta­die­nio va­ka­rą rin­ko­si vie­ti­niai...

Abiturientai: žinios įvertintos, laukia tolimesnis kelias

Krašto žinios
2017 m. liepos 15 d.
Ra­jo­ne įsi­bė­gė­ja bran­dos ates­ta­tų įtei­ki­mo šven­tės. Šian­dien šį svar­bų do­ku­men­tą gaus Liz­dei­kos gim­na­zi­jos gim­na­zis­tai. Iš vi­so ates­ta­tus tu­rė­tų gau­ti 322 abi­tu­rien­tai. Ke­tu­ri iš jų džiaug­sis aukš­čiau­siu ži­nių įver­ti­ni­mu – šim­tu­kais.Šian­dien Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros cent­re vyk­sian­čio­je bran­dos ates­ta­tų įtei­ki­mo Liz­dei­kos gim­na­zis­tams šven­tė­je dvi moks­lei­vės ypač džiaug­sis pa­si­bai­gu­sia eg­za­mi­nų se­si­ja. Abi jos pa­te­ko tarp ke­tu­rių ra­jo­no šim­tu­ki­nin­kų.
100 pro­cen­tų įver­ti­ni­mus ga­vo...

Atestatas rankose, kur toliau? (4)

Pirmas puslapis
2017 m. liepos 14 d.
Šią sa­vai­tę abi­tu­rien­tai šven­čia bran­dos ates­ta­tų įtei­ki­mą. Va­kar slėp­da­mie­si po skė­čiais ir šo­ki­nė­da­mi per ba­las į Šiau­lių kon­cer­tų sa­lę „Sau­lė“ sku­bė­jo Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tai, mo­ky­to­jai, moks­lei­vių ar­ti­mie­ji, drau­gai. Bai­gian­tie­ji gim­na­zi­ją – ku­pi­ni vil­čių: vie­ni ti­ki­si sėk­min­gai įsto­ti į no­ri­mas spe­cia­ly­bes čia, Lie­tu­vo­je, ki­ti lai­mę ban­dys už­sie­ny­je.
Šiau­lių Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­ją šie­met bai­gė 175 abi­tu­rien­tai. De­vy­ni iš jų ga­vo ates­ta­tus su...

Universitete dingo paveikslas: grąžinkite, jei rasite „pamestą“ (18)

Pirmas puslapis
2017 m. liepos 14 d.
Šiau­lių uni­ver­si­te­to rek­to­ra­tui kraus­tan­tis į bu­vu­sio Hu­ma­ni­ta­ri­nio fa­kul­te­to pa­tal­pas, din­go gar­bios me­ce­na­tės a. a. Eleo­no­ros Eg­lės Prės­kie­nie­nės do­va­no­tas vie­no ži­no­miau­sių Šiau­lių ta­py­to­jų – Bo­na­ven­tū­ro Šal­čio pa­veiks­las. Va­gys­tė? Ko­dėl ne­si­kreip­ta į po­li­ci­ją? Dro­bė pa­vog­ta, o pa­veiks­lo rė­mai at­si­ran­da už­ra­kin­ta­me fa­kul­te­to rū­sy­je. Ką sle­pia ši aka­de­mi­nės bend­ruo­me­nės ir pa­veiks­lo din­gi­mo is­to­ri­ja?Ku­rį lai­ką ant Šiau­lių uni­ver­si­te­to So­cia­li­nių...

Aukcionas sustabdytas, proveržis atidėtas (8)

Įvykiai, aktualijos
2017 m. liepos 14 d.
Šiau­lių oro uos­te su­stab­dy­tas skly­pų nuo­mos auk­cio­nas, nors į jį atė­jo dvi vers­lo bend­ro­vės. Da­ly­viai ne­pa­tei­kė vi­sų rei­kia­mų do­ku­men­tų, neį­var­di­jo, nė ko­kia veik­la už­siims. Auk­cio­nas bus skel­bia­mas iš nau­jo.
„Ge­ras ži­nias ti­kė­jau­si pra­neš­ti, bet jų nė­ra“, – sa­kė va­kar spau­dos kon­fe­ren­ci­ją dėl skly­pų nuo­mos auk­cio­no su­ren­gęs Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis.
Jis in­for­ma­vo, jog bu­vo su­lauk­ta dvie­jų da­ly­vių – į at­ski­rus skly­pus pre­ten­da­vo...

Stiprinamas dėmesys dviračių vairuotojams

Teisėtvarka
2017 m. liepos 14 d.
Drau­giš­kų rei­dų me­tu ke­lių eis­mo tai­syk­les pa­žei­džian­tys ir nuo dvi­ra­čio ne­nu­li­pę per pės­čių­jų pe­rė­ję va­žiuo­jan­tys dvi­ra­ti­nin­kai bus per­spė­ti. Pa­rei­gū­nai jiems tik pri­mins, ko­dėl taip elg­tis pa­vo­jin­ga, nors už to­kį pa­žei­di­mą Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­sas nu­ma­to ir pi­ni­gi­nes nuo­bau­das.
Ke­lių eis­mo tai­syk­lė­se nu­ro­do­ma, kad va­žiuo­ti dvi­ra­čiu pe­rė­jo­se drau­džia­ma. Dvi­ra­ti­nin­kams ne­nu­li­pus nuo sa­vo trans­por­to prie­mo­nės ke­lią kirs­ti lei­džia­ma tik...

Kovos menas – nuo mažų dienų

Sportas
2017 m. liepos 14 d.
Stu­di­ja­vęs ke­lias pro­fe­si­jas – ar­chi­tek­tū­rą, so­cia­li­nę pe­da­go­gi­ką, teo­lo­gi­ją – jis ap­si­spren­dė sa­vo gy­ve­ni­mą pir­miau­sia skir­ti ko­vos me­nams. Šian­dien jis sa­vo ži­nias per­duo­da pa­tiems ma­žiau­siems – mies­to dar­že­li­nu­kams. „Dau­ge­lis ma­no su­tik­tų ko­vos me­nų meist­rų tre­ni­ra­vo­si jau nuo ket­ve­rių me­tų, – sa­ko Ais­tis, – to­dėl man at­ro­do svar­bu pra­dė­ti kuo anks­čiau“.
Dar­že­liuo­se į bū­re­lį atei­da­vo ir drą­ses­ni, jud­res­ni tri­me­čiai, bet nuo ket­ve­rių me­tų jau ga­li tre­ni­ruo­tis...

Prasidėjo Pakruojo centro rekonstrukcija

Krašto žinios
2017 m. liepos 14 d.
Praė­ju­sią sa­vai­tę ke­li­nin­kai pra­dė­jo Pak­ruo­jo Kęs­tu­čio gat­vės re­konst­ruk­ci­jos dar­bus. Lie­pos pa­bai­go­je ar­ba rugp­jū­čio pra­džio­je dar­bi­nin­kai im­sis ir Vie­ny­bės aikš­tės – ne­se­niai pa­si­ra­šy­ta jos re­konst­ruk­ci­jos ran­gos dar­bų su­tar­tis.Nuo praė­ju­sios sa­vai­tės ke­li­nin­kų tech­ni­ka ir dar­bi­nin­kai ar­do se­ną Kęs­tu­čio gat­vės as­fal­tą, ša­li­gat­vio ply­te­les. Abi­pus gat­vės iki pat san­kry­žos su Prof. S. Ušins­ko gat­ve nu­pjau­ti me­džiai.
Pra­si­dė­ję dar­bai su­lau­kė vi­suo­me­nės...

Egzaminų maratonas baigėsi

Krašto žinios
2017 m. liepos 14 d.
Va­kar ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė­je pa­gerb­ti ge­riau­si ra­jo­no abi­tu­rien­tai. Šią sa­vai­tę paaiš­kė­jo ir pa­sku­ti­nių ke­tu­rių da­ly­kų vals­ty­bi­nių eg­za­mi­nų re­zul­ta­tai.Pa­gerb­ti ke­tu­ri ra­jo­no abi­tu­rien­tai, ga­vę šim­tą ba­lų už vals­ty­bi­nius eg­za­mi­nus. Ap­do­va­no­ti ir jų mo­ky­to­jai.
Už pui­kų mo­ky­mą­si pa­dė­ka įteik­ta šie­met Žei­me­lio gim­na­zi­ją bai­gu­siam Jus­tui Ka­za­ke­vi­čiui. Šim­tu­ku bu­vo įver­tin­tos jo ang­lų kal­bos ži­nios. Šią kal­bą vai­ki­nui dės­tė mo­ky­to­ja Da­lia Pet­rai­tie­nė.
Ap­do­va­no­ta ir šią...

Dienos populiariausi


Sportas

Keturi kampai

Al­ma ir Sau­lius Grons­kiai į ty­kią tar­si užu­tė­kis so­dy­bą Jo­niš­ky­je at­si­kraus­tė prieš tris­de­šimt me­tų. Jo­je anuo­met gy­ve­no...

Centas prie cento

Val­pai­nių bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Da­lia Za­ka­rie­nė su vy­ru Arū­nu Za­ka­ru tu­ri ne­ma­žą ūkį, lai­ko 12 pie­ni­nių kar­vių ban­dą. D...

Atolankos

Vi­ta Mor­kū­nie­nė
Šiau­lių uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius gra­fi­kas Vai­do­tas Ja­nu­lis pa­sa­ko­ja grau­džiai juo­kin­gą...

imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Šiau­lių van­den­len­čių par­ko „FoxS­pot“ va­do­vė Ir­ma Ga­jaus­kai­tė sa­ve ap­do­va­no­tų už drą­są pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę...

Va­kar Ža­ga­rė­je (Joniškio r.) ai­dė­jo el­nių ko­vų bal­sai. Prie dva­ro rū­mų vy­ko ant­ra­sis at­vi­ras Lie­tu­vos el­nių kvies­lių...

Ne­se­na ke­lio­nė Pie­tų Mo­ra­vi­jos vy­no ke­liais su­tei­kė nau­jų ir ne­ti­kė­tų įspū­džių ir ži­nių, ku­rio­mis drau­giš­kai da­li­jo­si gi­dai...

Do­na­tas Jo­kū­bai­tis – gi­das, turintis teat­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą. Per­nai jis šiau­lie­tiš­kai pra­kal­bo An­ta­no Glus­ki­no...

Visi straipsniai