(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Renginiai ir šventės

Vaikų teatrų šventė „Po kauke“ Gruzdžiuose

2017 m. birželio 8 d.
Šven­tę pra­dė­jo sve­čių tei­sė­mis da­ly­va­vu­si šau­ni Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro šo­kių gru­pė P.M., va­do­vau­ja­ma Gi­ta­nos Ra­ma­naus­kai­tės.
Ge­rą nuo­tai­ką gau­siai su­si­rin­ku­siems žiū­ro­vams do­va­no­jo fes­ti­va­lio šei­mi­nin­kai Gruz­džių gim­na­zi­jos įvai­rių po­rei­kių vai­kų dra­mos bū­re­lis, pa­ro­dęs Olf­re­do Prais­le­rio spek­tak­lį „Ra­ga­niu­kė“ (va­do­vė Lio­nė Šu­fins­kie­nė, ir spec. Pe­da­go­gė Rai­mon­da Vai­tie­kū­nai­tė), bei gar­bės sve­čiai gar­sus vi­so­je Lie­tu­vo­je Gruz­džių kul­tū­ros cent­ro šei­mos lė­lių teat­ras...

„Kny­gų ker­mo­šius“ siū­lė ne tik kny­gų

2017 m. birželio 6 d.
Šeš­ta­die­nį prie Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros cent­ro šur­mu­lia­vęs „Kny­gų ker­mo­šius“ lan­ky­to­jus vi­lio­jo ne tik kny­go­mis, bet ir įvai­rio­mis at­rak­ci­jo­mis bei ska­nu­my­nais.Kny­gų ker­mo­šiaus šei­mi­nin­kai – ra­jo­no bib­lio­te­kų, bend­ruo­me­nių, kul­tū­ros įstai­gų dar­buo­to­jai – šven­tę kny­gų mė­gė­jams su­ren­gė ant­rą kar­tą.
Ir šie­met „ker­mo­ši­nin­kai“ su­si­bū­rė į imp­ro­vi­zuo­tus kie­me­lius ir kiek­vie­nas skir­tin­gai juo­se kvie­tė pa­si­sve­čiuo­ti lan­ky­to­jus.
Grin­kiš­kie­čių kie­me­lis al­sa­vo kai­miš­ka dva­sia. Ja­me se­no­vi­ne...

Giesmių festivalis Žagarėje

2017 m. birželio 6 d.
Šeš­ta­die­nį Se­no­sios Ža­ga­rės (Joniškio rajonas) baž­ny­čios skliau­tais skli­do re­li­gi­nės mu­zi­kos gar­sai. Šio­je šven­to­vė­je vy­ko tra­di­ci­nis res­pub­li­ki­nis fes­ti­va­lis „Skren­du gies­mės spar­nais“.
Gies­mių fes­ti­va­lį pra­dė­da­ma jo or­ga­ni­za­to­rė, re­ži­sie­rė, Ža­ga­rės kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė Ai­da Vi­soc­kie­nė ci­ta­vo šven­tą­jį Au­gus­ti­ną, ku­ris sa­kė, kad gie­dan­tis žmo­gus mel­džia­si dvi­gu­bai. Ji ra­gi­no tą po­pie­tę pa­mirš­ti ne­lai­mes, skaus­mus ir „kil­ti vai­vo­rykš­čių til­tais aukš­tyn“ ar­čiau die­vo...

„Ki­no ka­ra­va­nas“ vyks­ta į Šiau­lių pie­ti­nį: fil­mą pri­sta­tys ra­šy­to­jas R. Kmi­ta

2017 m. birželio 6 d.
2017 me­tų se­zo­ną pra­dė­ju­sio „Ki­no ka­ra­va­no“ pir­muo­siuo­se sean­suo­se ap­si­lan­kė ke­li šim­tai žmo­nių. Ir tai tik pra­džia – nuo bir­že­lio iki spa­lio lau­kia dau­giau nei pus­šim­tis įdo­mių ne­mo­ka­mų sean­sų. Vie­nas jų įvyks bir­že­lio 9 d. Šiau­lių pie­ti­nia­me ra­jo­ne. Pa­si­rink­ti šią lo­ka­ci­ją ro­dy­ti fil­mą apie gar­siau­sią pa­sau­lio ro­ken­ro­lo gru­pę „The Rol­ling Sto­nes“ pa­ska­ti­no iš Šiau­lių ki­lu­sio ra­šy­to­jo Ri­man­to Kmi­tos kny­ga „Pie­ti­nia kro­ni­kos“.2016 m. pa­va­sa­rį gy­ve­ni­me vis­ko ma­tę ro­ke­riai...

Kelmės šventėje užteko peno ir sielai, ir kūnui

2017 m. gegužės 30 d.
Šeš­ta­die­nį Kel­mė­je šur­mu­lia­vo, ai­dė­jo, ma­lo­niais kva­pais vi­lio­jo XXXVII tra­di­ci­nė liau­dies me­no šven­tė.Po­pu­lia­rus ren­gi­nys, šie­met su­reng­tas mies­to cent­re, su­trau­kė daug mies­tie­čių ir sve­čių, at­vy­ko sep­ty­nių už­sie­nio ša­lių de­le­ga­ci­jos.
Nuo pat šeš­ta­die­nio ry­to Kel­mės cent­ras pa­ma­žu pra­dė­jo pil­dy­tis pre­kiau­to­jais, pir­kė­jais ir smal­sau­to­jais. Mu­gė­je bu­vo ga­li­ma ras­ti dau­gy­bę da­ly­kų – nuo na­mi­nės duo­nos ir py­ra­gų, sū­rių, iki pin­tų so­dų, dro­ži­nių, pa­puo­ša­lų, ran­kų dar­bo spal­vo­tų, kve­pian­čių...

Dienos populiariausi

Politinis turgelis

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias

Egzaminų rezultatai – fenomenai ir paradoksai

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas