(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Renginiai ir šventės

Vaikų teatrų šventė „Po kauke“ Gruzdžiuose

2017 m. birželio 8 d.
Zenonas Gestautas

Jau ta­po gra­žia tra­di­ci­ja or­ga­ni­zuo­ti Šiaulių ra­jo­no vai­kų teat­rų šven­tę „Po kau­ke“. Šiais me­tais, vi­sus jau­nuo­sius teat­ro my­lė­to­jus pa­kvie­tė sve­tin­gai ir šven­tiš­kai pa­si­puo­šęs Gruz­džių kul­tū­ros cent­ras, kur teat­ra­liš­kų de­ko­ra­ci­jų fo­ne jau nuo įė­ji­mo vi­sus svei­ki­no gro­jan­ti inst­ru­men­ti­nė gru­pė va­do­vau­ja­ma Ma­riaus Ta­ra­se­vi­čiaus.

Šven­tę pra­dė­jo sve­čių tei­sė­mis da­ly­va­vu­si šau­ni Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro šo­kių gru­pė P.M., va­do­vau­ja­ma Gi­ta­nos Ra­ma­naus­kai­tės.

Ge­rą nuo­tai­ką gau­siai su­si­rin­ku­siems žiū­ro­vams do­va­no­jo fes­ti­va­lio šei­mi­nin­kai Gruz­džių gim­na­zi­jos įvai­rių po­rei­kių vai­kų dra­mos bū­re­lis, pa­ro­dęs Olf­re­do Prais­le­rio spek­tak­lį „Ra­ga­niu­kė“ (va­do­vė Lio­nė Šu­fins­kie­nė, ir spec. Pe­da­go­gė Rai­mon­da Vai­tie­kū­nai­tė), bei gar­bės sve­čiai gar­sus vi­so­je Lie­tu­vo­je Gruz­džių kul­tū­ros cent­ro šei­mos lė­lių teat­ras pa­ro­dęs įtai­gią ir nuo­šir­džią bei žiū­ro­vų pa­lai­ky­mo il­gais plo­ji­mais lie­tu­vių liau­dies pa­sa­ką „Ban­de­lė“ (re­ži­sie­rė Jur­gi­ta Ja­siš­ky­tė).

Kaip vi­sa­da ge­rų emo­ci­jų puokš­tę do­va­no­jo Kur­šė­nų Pa­ven­čių mo­kyk­los teat­ro gru­pės „Lė­liu­kai“ jau­nie­ji ak­to­riu­kai puikiai su­vai­di­nę spek­tak­lį „Nie­ke­lio is­to­ri­ja“ pa­gal A. Ja­covs­ka­ją (va­do­vė Ra­sa Poš­kie­nė).

Ma­žie­ji žiū­ro­vai bu­vo su­ža­vė­ti šio ko­lek­ty­vo ge­ros vai­dy­bos, ir lė­lių val­dy­mo tech­ni­kos, bei iš­mo­nin­gos sce­nog­ra­fi­jos.

Vo­ve­riš­kių mo­kyk­los dra­mos ra­te­lis „Imp­ro­vi­za­ci­ja“ pa­gal Au­re­li­jos Umb­ra­sie­nės pa­sa­ką „Kot­ry­nos ba­tu­kai“ pa­ro­dė gra­žų sce­ni­nį vaiz­de­lį (va­do­vė Jū­ra­tė Ter­me­nie­nė).

Pert­rau­kė­lių me­tu šven­tės ve­dė­jas Kris­ti­jo­nas Mic­ke­vi­čius už­da­vi­nė­jo žiū­ro­vams įvai­rius klau­si­mus teat­ro te­ma, at­sa­ki­nė­jan­tie­ji bu­vo ap­do­va­no­ja­mi įvai­rio­mis kny­go­mis.

Šven­tės me­tu vi­si ­da­ly­va­vo­me ir Vai­kų gy­ni­mo die­nai skir­to­je ak­ci­jo­je „Tai­kos glė­bys“, ap­si­ka­bin­da­mi vie­nas ki­tą, ir tuo pa­ro­dy­da­mi kad vi­siems, ir vai­kams bei suau­gu­siems, šian­dien rū­pi mū­sų vi­sų atei­tis, jiems ne vis vien, ko­kia­me pa­sau­ly­je gy­vens.

Nus­kam­bė­jus pa­sku­ti­nėms fes­ti­va­lio aki­mir­koms vi­si ko­lek­ty­vai bu­vo ap­do­va­no­ti ren­gė­jų do­va­no­mis, ir, ži­no­ma, bend­ra vi­sų fo­tog­ra­fi­ja at­si­svei­ki­nant iki ki­to fes­ti­va­lio sve­tin­guo­se Gruz­džiuo­se.

Šven­tė­je da­ly­va­vo Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos švie­ti­mo sky­riaus vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tė Al­ma Si­rie­nė, ir kul­tū­ros cent­ro at­sto­vas Ze­no­nas Ges­tau­tas.

Fo­jė bu­vo eks­po­nuojama ir di­de­lio su­si­do­mė­ji­mo su­lau­kė in­ter­je­ri­nių lė­lių – kny­gų per­so­na­žų eks­po­zi­ci­ja ku­rių au­to­rės Dai­va Stan­kie­nė, Li­na Ne­ver­daus­kie­nė, Lion­gi­na Šu­fins­kie­nė, Mar­ty­na Šu­fins­kai­tė, Jur­gi­ta Ja­siš­ky­tė, Vi­da Gri­ga­liū­nie­nė, Vi­ta Ba­ra­naus­kie­nė.

Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro atstovas

Teatrų šventė - graži tradicija.

Dienos populiariausi

Politinis turgelis

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias

Egzaminų rezultatai – fenomenai ir paradoksai

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas