(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Renginiai ir šventės

„Kny­gų ker­mo­šius“ siū­lė ne tik kny­gų

2017 m. birželio 6 d.
Laima AGANAUSKIENĖ

Šeš­ta­die­nį prie Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros cent­ro šur­mu­lia­vęs „Kny­gų ker­mo­šius“ lan­ky­to­jus vi­lio­jo ne tik kny­go­mis, bet ir įvai­rio­mis at­rak­ci­jo­mis bei ska­nu­my­nais.

alaima@skrastas.lt

Kny­gų ker­mo­šiaus šei­mi­nin­kai – ra­jo­no bib­lio­te­kų, bend­ruo­me­nių, kul­tū­ros įstai­gų dar­buo­to­jai – šven­tę kny­gų mė­gė­jams su­ren­gė ant­rą kar­tą.

Ir šie­met „ker­mo­ši­nin­kai“ su­si­bū­rė į imp­ro­vi­zuo­tus kie­me­lius ir kiek­vie­nas skir­tin­gai juo­se kvie­tė pa­si­sve­čiuo­ti lan­ky­to­jus.

Grin­kiš­kie­čių kie­me­lis al­sa­vo kai­miš­ka dva­sia. Ja­me se­no­vi­ne svies­t­mu­še bu­vo mu­ša­mas svies­tas, kva­pais vi­lio­jo kai­miš­kos duo­nos, sū­rio ir ban­de­lių kva­pas, ra­so­jo gi­ros ąso­tis, o ša­lia bu­vo įsi­tai­sę ir ama­ti­nin­kai – ver­pė­ja, me­di­nių krės­lų ga­min­to­jas.

Grin­kiš­kių šei­my­na kai­miš­kų gė­ry­bių ir gro­žy­bių – kiau­ši­nių, sū­rio, megz­tų ko­ji­nių ir rie­ši­nių – siū­lė ir nu­si­pirk­ti.

Šiau­lė­niš­kiai kvie­tė įšok­ti į me­di­nes klum­pes ir taip pa­si­puo­šus nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti, o bai­so­ga­lie­čiai ant žo­lės dė­lio­jo po­pie­ri­nius trau­ki­nio va­go­nus, ku­riuo­se – su­ra­šy­ti rad­vi­liš­kie­čių lin­kė­ji­mai mies­tui.

Dau­gė­lai­tiš­kiai kar­tu su Šniū­rai­čių ir Ku­tiš­kių bib­lio­te­ki­nin­kais siū­lė pa­ra­šy­ti lin­kė­ji­mą paukš­čio plunks­na. Šį­kart tam bu­vo pa­reng­tos gand­ro plunks­nos. Ir nors ne vi­siems ra­šy­ba pa­vy­ko sklan­džiai, at­rak­ci­ja ma­si­no rad­vi­liš­kie­čius iš­mė­gin­ti se­no­vi­nį ra­šy­mo bū­dą. Juo­lab, kad čia pat lau­kė ir at­ly­gis – ga­ba­lė­lis sal­daus "Skruz­dė­ly­no" ar sal­di taš­kuo­to­ji mus­mi­rė.

Sa­vo dar­bus de­monst­ra­vo ir ra­jo­no tau­to­dai­li­nin­kai.

Na, o tie, ku­rie į "ker­mo­šių" atė­jo tik kny­gų, ir­gi ne­li­ko it mu­sę kan­dę – jiems pi­ges­nių nei kny­gy­nuo­se kny­gų siū­lė kny­gų lei­dė­jai ir au­to­riai. Bu­vo ga­li­ma įsi­gy­ti ir se­nų kny­gų. Rad­vi­liš­kio vie­šo­ji bib­lio­te­ka pre­kia­vo sa­vo iš­leis­tais žur­na­lais, kny­go­mis.

Vai­kiš­kų kny­ge­lių „Vai­ke­liui iš ma­no šir­de­lės“ siū­lė jų au­to­rė Ri­ta Jap­ke­vi­čie­nė, ku­ri no­rin­tiems kar­tu su kny­ge­le do­va­no­jo ir au­tog­ra­fą.

"Kny­gų ker­mo­šiu­je", ma­žo­sios kny­gų mu­gės pa­la­pi­nė­je, bu­vo pri­sta­ty­ta ir žur­na­lis­tės In­gos Liut­ke­vi­čie­nės kny­ga „15 me­tų su Ga­li­na Dau­gu­vie­ty­te. Kas li­ko nu­ty­lė­ta?“.

Na, o kad ne­bū­tų liūd­na, vi­sus su­si­rin­ku­siuo­sius mu­zi­ka ir dai­no­mis links­mi­no vie­tos mu­zi­kan­tai ir dai­ni­nin­kai.

Rad­vi­liš­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Vio­le­ta Šu­kai­tie­nė sa­kė, jog ant­rą kar­tą or­ga­ni­zuo­to­je šven­tė­je rad­vi­liš­kie­čius no­rė­ta pa­trauk­liai su­pa­žin­din­ti su bib­lio­te­kos fi­lia­lų dar­bais.

Au­to­rės nuo­tr.

Vie­na iš "ker­mo­šiaus" at­rak­ci­jų – lin­kė­ji­mų ra­šy­mas gand­ro plunks­na.

Grin­kiš­kie­čiai ker­mo­šiaus da­ly­vius su­pa­žin­di­no su ku­li­na­ri­niu pa­vel­du.

Rad­vi­liš­kio kraš­to li­te­ra­tų klu­bo „Jon­va­ba­lis“ na­rė Ri­ta Jap­ke­vi­čie­nė (kai­rė­je) siū­lė įsi­gy­ti pa­čios pa­ra­šy­tą kny­ge­lę vai­kams „Vai­ke­liui iš ma­no šir­de­lės“.

Tau­to­dai­li­nin­kas Eu­ge­ni­jus Ar­bu­šaus­kas bu­vo ge­ra­no­riš­kas ir šiau­lė­niš­kių kie­me­ly­je kvie­tė bet ku­rį įšok­ti į jo iš­drož­tas klum­pes fo­to­se­si­jai.

Dienos populiariausi

Komentarai (6)

Pastaba, 2017-07-16 21:50
Nu ne vien kultūros centro ir bibliotekos darbuotojos...dar ir amatininkai dalyvavo.

nu, 2017-07-08 13:54
Kur prasikami kuluros pinigai. Slaba ziureti. Pacios groja, pacios soka.

pritariu, 2017-06-08 15:29
Marazmas ir tiek

Pritariu, 2017-06-08 11:11
Atmeskite kulturos centro ir bibliotekos darbuotojus ir nieko nelieka. Ne taip tokios sventes turi vykti

Puiku, 2017-06-08 09:12
Labai graži šventė!!!

..., 2017-06-07 10:17
Dėl pliusiuko... Tik dėl pliusiuko balaganas, o ne knygų kermošius.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 6. Iš viso: 6

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 6
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas