(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Akmenės rajone

Japonijos ambasadorių sudomino ne tik dinozaurai

2017 m. liepos 5 d.
Vytautas RUŠKYS

Va­kar Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je lan­kė­si Ja­po­ni­jos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Toyoei Shi­gee­da.

vytautas@skrastas.lt

Ja­po­ni­jos dip­lo­ma­tas po­kal­by­je su Sa­vi­val­dy­bės va­do­vais pa­brė­žė Ja­po­ni­jos pa­stan­gas la­biau plė­to­ti eko­no­mi­nius ir kul­tū­ri­nius ry­šius su Lie­tu­va.

„Ta­čiau pro­ble­ma, kad vals­ty­bėms ne­pa­kan­ka in­for­ma­ci­jos, o aš no­riu ją skleis­ti, – sa­kė T. Shi­gee­da. – Bet vien bū­da­mi Vil­niu­je, mes ne­ga­li­me pa­tir­ti, ko­kia įvai­ri jū­sų ša­lis, to­dėl ke­liau­ju“.

Pa­sak am­ba­sa­do­riaus, Ja­po­ni­jo­je nė­ra in­for­ma­ci­jos apie Lie­tu­vos kraš­tus, o tik apie Vil­nių, Kau­ną, Klai­pė­dą, Tra­kus, Šiau­lius ir Kry­žių kal­ną.

Šias vie­tas vis daž­niau lan­ko Ja­po­ni­jos tu­ris­tai – kas­met po dvi­de­šimt tūks­tan­čių, Ja­po­ni­jos am­ba­sa­da už­si­mo­jo šį skai­čių pa­di­din­ti de­šim­čia kar­tų. „Nors nei tu­riz­mo kom­pa­ni­jos, nei avia­kom­pa­ni­jos to­kių su­ma­ny­mų ne­plė­to­ja“, – ap­gai­les­ta­vo am­ba­sa­do­rius.

Jis la­biau­siai su­si­do­mė­jo fak­tu, kad Ak­me­nės ra­jo­ne ap­tik­ta gy­vū­no lie­ka­nų iš di­no­zau­ro lai­kų ir jos eks­po­nuo­ja­mos kraš­to mu­zie­ju­je. Ja­po­ni­jo­je taip pat yra tuo be­si­do­min­čių.

„Rei­kė­tų už­megz­ti ry­šius su tais en­tu­zias­tais, – siū­lė T.Shi­gee­da. – Ja­po­ni­jos tu­ris­tus do­mi­na ša­lys, ku­rio­se jie nė­ra bu­vę, o kai su­ži­no­tų apie nau­jas di­no­zau­rų ra­dim­vie­tes – bū­tų svar­bus pre­teks­tas ap­si­lan­ky­ti“.

Pa­sak am­ba­sa­do­riaus, di­džiau­sią įspū­dį Ja­po­ni­jos tu­ris­tams pa­da­ro Lie­tu­vos žmo­nių drau­giš­ku­mas, sve­tin­gu­mas. Ir ap­gai­les­ta­vo, kad pa­čio­je Lie­tu­vo­je dar ne­sup­ran­ta­ma, jog svar­biau­sias tu­riz­mo fak­to­rius ne gam­ta, kul­tū­ra, o žmo­nės.

Am­ba­sa­do­rius T. Shi­gee­da klau­sė, ar daug Ak­me­nės ra­jo­no žmo­nės ži­no apie Ja­po­ni­ją. Me­ras V. Mit­ro­fa­no­vas pa­brė­žė, kad ja­po­nų na­cio­na­li­nės spor­to ša­kos kio­ku­šin ka­ra­tė ak­me­niš­kius tre­ni­ruo­ja aukš­čiau­sio Lie­tu­vo­je meist­riš­ku­mo tre­ne­ris, ke­li jo ge­riau­si auk­lė­ti­niai čem­pio­na­tuo­se Ja­po­ni­jo­je pel­nė gar­bin­gus ap­do­va­no­ji­mus.

Ja­po­ni­jos am­ba­sa­do­riui bu­vo įdo­mu su­ži­no­ti apie ra­jo­no plėt­ros stra­te­gi­ją, vie­ti­nių par­ti­jų įta­ką jai. Me­ras V. Mit­rofa­no­vas gy­rė­si, kad Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je nė­ra opo­zi­ci­jos – vie­nin­te­lė­je ša­ly­je, ir tai tu­rė­tų bū­ti pa­vyz­dys, sie­kia­my­bė ki­toms sa­vi­val­dy­bėms. Am­ba­sa­do­rius į tai rea­ga­vo pa­juo­kau­da­mas.

Ja­po­ni­jos am­ba­sa­do­rius su­ži­no­jęs, kad šie­met iš už­sie­nio vals­ty­bių dip­lo­ma­tų čia lan­kė­si tik Ru­si­jos to­kio ran­go pa­rei­gū­nas, tuo pa­si­do­mė­jo de­ta­liau. Dar tei­ra­vo­si, ar tik­rai ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės va­do­vų ini­cia­ty­va už­megz­ti bend­ra­dar­bia­vi­mo ry­šiai su Uk­rai­nos Ma­riu­po­lio sa­vi­val­dy­be, ar tam ne­nau­do­ja­mos Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šos.

Au­to­riaus nuo­tr.

Ja­po­ni­jos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Toyoei Shi­gee­da ant pirš­tų su­skai­čia­vo, kiek Lie­tu­vos mies­tų te­do­mi­na ja­po­nų tu­ris­tus.

Ak­me­nės ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Mit­ro­fa­no­vas įtei­kė do­va­nų Ja­po­ni­jos am­ba­sa­do­riui Lie­tu­vo­je Toyoei Shi­gee­da.

Dienos populiariausi

Komentarai (1)

Pensininke, 2017-07-05 14:46
Vietoje planuojamo daugiafunkcinio skvero ir pontoninio tilto per esancia bala projekto tarp S.Neries ir Respublikos gatviu geriau uzsodinti SAKURU soda.
Geda rajonui, kai yra trys prudai, o vasara zmonems nera tvarkingos vietos sauleje paguleti . Pravaziavimai pro daugiabucius duobeti, miestelio pakrasciai apzele, o ka bekalbeti apie nenupjauta zole LUOKAVOS piliakalnio ant kurio reikes rytoj himna giedoti.
Gerai , kad sis piliakalnis neieina i simtuka nuo kuriu bus giedamas himnas.
Vargsr del proto ar del...

Rodomi komentarai nuo 1 iki 1. Iš viso: 1

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 1
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas