(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

"Tautinė giesmė" skambėjo ant Pagryžuvio piliakalnio

2017 m. liepos 15 d.

Net ir il­gai lauk­ta sau­lu­tė nu­švi­to, ir dan­gus iš­si­gied­ri­jo, kai Lie­pos 6-ąją , Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo die­ną, pa­gry­žu­viš­kiai sen­jo­rai, bend­ruo­me­nės na­riai, jau­ni­mas, sve­čiai su­kle­gė­jo­me ant Pag­ry­žu­vio pi­lia­kal­nio, su­si­kaup­ti, pa­mąs­ty­ti apie mei­lę tė­vy­nei, tam ma­žam ža­liam že­mės lo­pi­nė­liui, že­mė­la­py­je.

Atė­jo pa­gerb­ti Lie­tu­vos vals­ty­bės at­vy­kę sve­čiai me­di­kai iš Kau­no pas gi­mi­nes, vai­kai – net iš Ame­ri­kos. Sve­čių bū­ta la­bai bal­sin­gų, ir pa­gry­žu­viš­kiai su di­de­liu pa­ki­li­mu gie­do­jo. Į dan­gų nuo pi­lia­kal­nio ki­lo nuo­sta­būs žo­džiai ir jaus­mai.

Su­gie­do­ję him­ną, ne­no­rė­jo­me skirs­ty­tis, to­dėl dar pa­dai­na­vo­me liau­dies dai­nų apie Lie­tu­vą, pa­bend­ra­vo­me, pa­kvė­pa­vo­me ty­ru tė­viš­kės oru. Ir nuo­tai­ka pa­ge­rė­jo, ir no­rė­jo­si dar dai­nuo­ti, dai­nuo­ti.

Dai­ni­nin­kės ir jau­ni­mas pa­si­puo­šė tau­ti­niais kos­tiu­mais, ku­rie šven­tę pa­gra­ži­no iš­kil­min­gu­mu, jaus­min­gu­mu. Li­ko­me dė­kin­gi Pag­ry­žu­vio kul­tū­ros na­mų ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rei Al­do­nai An­ci­ke­vi­čie­nei už gra­žų ren­gi­nį, už jaus­min­gai su­reng­tą šven­tę. Lie­tu­va, mes my­li­me ta­ve !

Zi­na Šium­be­re­vi­čie­nė,

Pag­ry­žu­vio bend­ruo­me­nės na­rė

Zi­nos Šium­be­re­vi­čie­nės nuo­tr.

Pag­ry­žu­viš­kiai ir sve­čiai "Tau­ti­nę gies­mę" gie­do­jo ant Pag­ry­žu­vio pi­lia­kal­nio.

Dienos populiariausi

Politinis turgelis

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias

Egzaminų rezultatai – fenomenai ir paradoksai

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas