(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Kelmiškiai imtynininkai iškovojo du sidabro medalius

2017 m. liepos 15 d.

Lie­pos 7-9 die­no­mis Bal­ta­ru­si­jos mies­te Bres­te vy­ko X-osios Bal­ti­jos jū­ros ša­lių jau­nių žai­dy­nės, ku­rio­se sėk­min­gai pa­si­ro­dė Lie­tu­vos lais­vų­jų im­ty­nių jau­nių (iki 18 me­tų) rink­ti­nė. Lie­tu­vos lais­vų­jų im­ty­nių ko­man­dą su­da­rė aš­tuo­ni spor­ti­nin­kai, tarp ku­rių bu­vo ir du kel­miš­kiai. Abu jie iš­ko­vo­jo si­dab­ro me­da­lius.

Svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 85 ki­log­ra­mų Vi­lius Mi­ka­laus­kas fi­na­le nu­si­lei­do Bal­ta­ru­si­jos spor­ti­nin­kui. Svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 69 ki­log­ra­mų ant­ras li­ko bu­vęs kel­miš­kis Ug­nius Si­ma­naus­kis, ku­ris da­bar mo­ko­si ir tre­ni­ruo­ja­si Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jo­je. Ug­nius to­liau tę­sia pa­si­ruo­ši­mą Eu­ro­pos jau­nių čem­pio­na­tui, ku­ris vyks lie­pos pa­bai­go­je Sa­ra­je­ve (Bos­ni­ja ir Her­ce­go­vi­na).

Lie­tu­vos rink­ti­nė dar iš­ko­vo­jo ke­tu­ris si­dab­ro ir du bron­zos me­da­lius.

Vi­si Lie­tu­vos lais­vų­jų im­ty­nių jau­nių rink­ti­nės na­riai ir kan­di­da­tai į rink­ti­nę kar­tu su Bal­ta­ru­si­jos lais­vų­jų im­ty­nių jau­nių rink­ti­ne nuo bir­že­lio 26 die­nos iki lie­pos 5 die­nos tre­ni­ra­vo­si mo­ko­mo­jo­je tre­ni­ruo­čių sto­vyk­lo­je Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jo­je. Tre­ni­ruo­tes ve­dė Lie­tu­vos lais­vų­jų im­ty­nių jau­nių rink­ti­nės tre­ne­ris Re­na­tas Di­jo­kas ir Bal­ta­ru­si­jos tre­ne­ris Gen­rik Mant­se­vič.

Sto­vyk­lo­je da­ly­va­vo Kel­mės im­ty­ni­nin­kai Pau­lius Leš­čaus­kas, Ro­lan­das Dums­kis, Va­ka­ris Nor­kuc­kis ir Vi­lius Mi­ka­laus­kas. Kel­miš­kiai bu­vo vie­ni jau­niau­sių sto­vyk­los da­ly­vių ir la­biau pa­ty­rę tre­ni­ruo­čių par­tne­riai nuo­lat eg­za­mi­nuo­da­vo jau­nes­nius kel­miš­kius. Ta­čiau kiek­vie­no­je tre­ni­ruo­tė­je jau­nes­nie­ji ban­dė nu­ga­lė­ti už sa­ve la­biau pa­ty­ru­sius ir vy­res­nius im­ty­ni­nin­kus. Tai, pa­sak kel­miš­kių tre­ne­rių, la­bai svei­kin­ti­na, nes tik to­kiu cha­rak­te­riu ga­li­ma pa­siek­ti di­de­lių per­ga­lių atei­ty­je.

„Kel­mės kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Politinis turgelis

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias

Egzaminų rezultatai – fenomenai ir paradoksai

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas