(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Tytuvėnuose rekonstruota centrinė aikštė

2017 m. liepos 13 d.

Vals­ty­bės (Lie­tu­vos ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo) die­ną Ty­tu­vė­nuo­se iš­kil­min­gai ati­da­ry­ta re­konst­ruo­ta cent­ri­nė mies­to aikš­tė – baig­tas pro­jek­to „Ty­tu­vė­nų mies­to cent­ri­nės aikš­tės ir ša­lia esan­čios rek­rea­ci­nės te­ri­to­ri­jos su­tvar­ky­mo ir pri­tai­ky­mo vi­suo­me­nės po­rei­kiams“ I eta­pas.

Ty­tu­vė­nų Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos An­ge­lų ka­ra­lie­nės baž­ny­čio­je ta pro­ga au­ko­tos šv. mi­šios, aikš­tę pa­šven­ti­no Ty­tu­vė­nų pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Ri­man­tas Ža­roms­kis.

Ty­tu­vė­nų aikš­tės re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tą ren­gė UAB „Ene­ro“ ar­chi­tek­tė Ire­na Sa­ka­laus­kai­tė, sta­ty­bos dar­bus at­li­ko UAB „Li­me­ga“ (di­rek­to­rius Vy­tau­tas Vil­kas). Sta­ty­bos pro­jek­tui va­do­va­vo Rai­mon­das Stu­pu­ras, o sta­ty­bos tech­ni­nei prie­žiū­rai – UAB „Šil­tas na­mas“ sta­ty­bos tech­ni­nis prie­žiū­ros va­do­vas Sil­ve­ri­jus Ne­var­daus­kas.

Ty­tu­vė­nų mies­to cent­ri­nės aikš­tės ir ša­lia esan­čios te­ri­to­ri­jos su­tvar­ky­mo są­ma­ti­nė ver­tė sie­kė 440 tūks­tan­čių eu­rų.

At­lik­ti dar­bai – aki­vaiz­dūs: pa­sta­ty­ti nau­ji suo­le­liai, šiukš­li­nės, aikš­tės te­ri­to­ri­ja iš­klo­ta ply­te­lė­mis, mo­der­niai ap­švies­ta, pri­tai­ky­ta žmo­nėms, turintiems ne­ga­lią, at­lik­ti lie­taus van­dens su­rin­ki­mo tink­lų iš aikš­tės ir Mai­ro­nio gat­vės sta­ty­bos dar­bai, ap­švies­ta ir da­lis Mai­ro­nio ir Ši­lu­vos gat­vių ir pės­čių­jų pe­rė­jų. Aikš­tei ir vi­sam Ty­tu­vė­nų cent­rui dar dau­giau jau­ku­mo, ža­lu­mos su­tei­kia pa­so­din­ti nau­ji me­de­liai, įvai­rios gė­lės. In­for­ma­ci­jos ga­li­ma ras­ti nau­ja­me in­for­ma­ci­nia­me sten­de.

Per ofi­cia­lų šven­tės ati­da­ry­mą kal­bė­jęs ra­jo­no me­ras Vac­lo­vas And­ru­lis, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ire­na Si­ru­sie­nė, Ty­tu­vė­nų mies­to se­niū­nas Ro­mas Čer­kaus­kas džiau­gė­si, jog Ty­tu­vė­nai kas me­tai tam­pa vis gra­žes­ni, pa­to­ges­ni vie­ti­niams, pa­trauk­les­ni sve­čiams.

Aikš­tės ati­da­ry­mo šven­tė su­ta­po su Vals­ty­bės (Lie­tu­vos ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo) die­na. Kon­cer­ti­nę pro­gra­mą at­li­ko Kau­no Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to Mu­zi­kos aka­de­mi­jos so­lis­tai Gab­rie­lė Kuz­mic­kai­tė ir Mar­ty­nas Žu­kaus­kas, vė­liau kar­tu su su ty­tu­vė­niš­kiais ir sve­čiais 21 va­lan­dą su­gie­do­ję "Tau­tiš­ką gies­mę".

Ty­tu­vė­nų cent­re atei­ty­je nu­ma­to­ma iš­va­ly­ti tven­ki­nį, įreng­ti dvi­ra­čių ir pės­čių­jų ta­kus su til­te­liais, vi­sa tai pri­de­rin­ti prie Ty­tu­vė­nų baž­ny­čios ir vie­nuo­ly­no an­samb­lio ar­chi­tek­tū­ros.

„Kraš­to ži­nių“ inf.

Da­lios KAR­PA­VI­ČIE­NĖS nuo­tr.

Re­konst­ruo­to­je Ty­tu­vė­nų cent­ri­nė­je aikš­tė­je sto­vi pa­mink­las dai­li­nin­kei So­fi­jai Ro­me­rie­nei.

Po re­konst­ruk­ci­jos Ty­tu­vė­nų cent­ri­nė aikš­tė ta­po erd­vi, pri­tai­ky­ta ir neį­ga­lie­siems.

Dienos populiariausi

Komentarai (2)

Maironio, 2017-07-18 22:18
paminklo dovanotojas pats atvykes parinko vieta,kur turi stoveti jo dovanojamas Tytuvenams paminklas,ir i kuria puse jis turi ziureti su pasakytais jo zodziais - tegul lydi jo palaiminantis zvilgsnis i visas keturias puses per Tytuvenus vykstancius zmones.- tai ir dovanojimo akte irasyta.Jis taip pat labai demesingai rinko ir baznycios kiemelyje pastatytam genocido aukoms skirto paminklo vieta,pasiulytoji netiko,todel derejosi del dabartines vietos ir tik tada sutiko dovanoti paminkla.Gal reiketu pagarbos tokiems zmonems,kurie be jokio atlyginimo papuosia Tytuvenus,ir bent jau pasikelti dokumentus.

Zaza, 2017-07-14 07:21
Valio, pagaliau sutvarkėme centrinę miestelio aikštę! Na, šiaip čia visada buvo miestelio svarbiausias, kaip ir priklauso centrinei aikštei, ekonominis, socialinis, bendruomenės ir aplinkinių kaimelių centras-turgus, toli gražu ne paminklų , statulėlių ,gėlių vieta. Manau, miestelio ir rajono valdžiai nepakako drąsos ir ekonominio mąstymo, laikmečio nuojautos, stimuliuoti tytuvėniškių verslumą pagaliau darbo vietų kūrimą ir perkelti miestelio turgų iš pelkės atgal į istorinę vietą,(gal tik ūkininkų turgų). Taip, taip, taip jau girdžiu- ne tam tūkstančius išleidom, o galima paklausti kam -turėti kosmodromą a lia Šiluvos, kurio vardan buvo išgriauta dalis senamiesčio? Kokiem visuomenės poreikiams ši aikštė tarnaus? Žinoma, procesijoms į Šiluvą rinktis. Kartą metuose, o kam dar? Bet, ačiū ir už tai.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 2. Iš viso: 2

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 2
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas