(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Kaip Lietuva tvarko nuotekas: Kelmėje teks plėsti nuotekų valyklą

2017 m. liepos 8 d.

Kel­mės mies­te 86 pro­cen­tai gy­ven­to­jų nau­do­ja­si cent­ra­li­zuo­ta nuo­te­kų ša­li­ni­mo sis­te­ma. Ta­čiau į kai ku­riuos gy­ve­na­muo­sius kvar­ta­lus nuo­te­kų tink­lai dar nea­tė­jo. Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos rei­ka­la­vi­mu, 98 pro­cen­tai gy­ven­to­jų pri­va­lės tvar­ky­ti nuo­te­kas cent­ra­li­zuo­to­se sis­te­mo­se. UAB „Kel­mės van­duo“ da­ly­va­vo ne vie­na­me ge­ria­mo­jo van­dens ir nuo­te­kų ša­li­ni­mo inf­rast­ruk­tū­ros plėt­ros pro­jek­te. De­ja, pa­sta­ruo­ju me­tu nė­ra ga­li­my­bės plės­ti nuo­te­kų ša­li­ni­mo tink­lų dėl per ma­žo ga­lin­gu­mo nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­nių. Rei­kia lė­šų nau­jiems įren­gi­niams sta­ty­ti.

Cent­ra­li­zuo­ta sis­te­ma – di­de­lis pa­to­gu­mas

Kel­miš­kė Kor­ne­li­ja gy­ve­na in­di­vi­dua­lia­me na­me. Ta­čiau jos gat­vė­je dar ne­nu­ties­ti nuo­te­kų tink­lai. Mo­ters šei­ma nuo­te­kas kau­pia va­di­na­mo­joje nuo­te­kų duo­bė­je. Ka­dan­gi duo­bės iš­siur­bi­mas kai­nuo­ja per 20 eu­rų, vie­ta duo­bė­je tau­po­ma. Šei­ma daž­niau­siai nau­do­ja­si lau­ko tua­le­tu. Tik per šal­čius nau­do­ja vi­daus tua­le­tą. Pa­na­šiai el­gia­si ir po­nios Kor­ne­li­jos kai­my­nai. Jų gat­vė­je ir vi­sa­me kvar­ta­le lau­ko tua­le­tai – dar ne at­gy­ve­na. Kor­ne­li­ja tu­ri me­no dirb­tu­ves mies­to cent­re, tu­ri ir dar vie­ną nuo­mo­ja­mą na­mą. Gat­vė­se, kur yra šie pa­sta­tai, įreng­ti nuo­te­kų tink­lai. Mo­te­ris sa­ko, jog tai di­de­lis pa­to­gu­mas. Ga­li­ma ne­tau­pant nau­do­tis du­šu, tua­le­tu ir ki­tais pa­to­gu­mais. Kai­na už van­de­nį ir nuo­te­kų tvar­ky­mą priei­na­ma – 2,17 eu­ro už ku­bi­nį met­rą.

Ta­me pa­čia­me Dva­ro gat­vės mik­ro­ra­jo­ne gy­ve­nan­ti Onu­tė tvir­ti­na ne­tu­rin­ti nei du­šo, nei vi­daus tua­le­to. Iki jos na­mų nea­tė­jo tink­lai. Lau­ko tua­le­to duo­bę iš­trau­kia po­rą kar­tų per me­tus – pa­va­sa­rį ir ru­de­nį.

Tuo tar­pu Ru­du­pio gat­vės gy­ven­to­jai džiau­gia­si ne­per­se­niau­siai nu­ties­tais van­den­tie­kio ir nuo­te­kų tink­lais. Ne­rei­kia bai­min­tis, kad duo­bė vie­ną die­ną per­si­pil­dys ir bėgs per vir­šų. Ir ne­rei­kia bran­giai mo­kė­ti už duo­bės iš­siur­bi­mą.

Teks plės­ti va­lyk­lą

Ge­ria­mo­jo van­dens ir nuo­te­kų ša­li­ni­mo pa­slau­gą Kel­mės ra­jo­ne tei­kia UAB „Kel­mės van­duo“. Jos di­rek­to­rius Bro­nius Pa­liu­lis in­for­ma­vo, jog Kel­mės mies­te 80 pro­cen­tų gy­ven­to­jų nau­do­ja­si cent­ra­li­zuo­tai tie­kia­mu van­de­niu ir 86 pro­cen­tai cent­ra­li­zuo­ta nuo­te­kų ša­li­ni­mo sis­te­ma. Ke­li pro­cen­tai kel­miš­kių sa­vo so­dy­bo­se tu­ri in­di­vi­dua­lius va­ly­mo įren­gi­nius, apie 10 pro­cen­tų dar nau­do­ja­si va­di­na­mosiomid iš­sė­mi­mo duo­bė­mis. Mi­nė­ta įmo­nė tei­kia tų duo­bių iš­siur­bi­mo pa­slau­gą ir tu­ri 4 to­kią pa­slau­gą ga­lin­čius su­teik­ti au­to­mo­bi­lius. Už vie­ną 3,75 ku­bi­nio met­ro tal­pos au­to­mo­bi­lio at­vy­ki­mą ir duo­bės iš­siur­bi­mą klien­tas mo­ka 19 eu­rų. Ta­čiau są­ži­nin­gai iš­sė­mi­mo duo­bes pri­žiū­rin­tys gy­ven­to­jai kar­tais pa­slau­gą per­ka po du kar­tus per mė­ne­sį. Tai­gi, nuo­te­kų tvar­ky­mas kai­nuo­ja ga­na bran­giai, to­dėl vis dau­giau gy­ven­to­jų jun­gia­si prie cent­ra­li­zuo­tos sis­te­mos, jei­gu tik yra ga­li­my­bė.

B. Pa­liu­lis pa­sa­ko­ja, jog vyk­dant pa­sku­ti­niuo­sius van­den­tie­kio ir nuo­te­kų tink­lų plėt­ros pro­jek­tus dau­ge­ly­je gat­vių gy­ven­to­jai prie cent­ra­li­zuo­tų tink­lų pri­si­jun­gė šim­tu pro­cen­tų. Kel­miš­kiai su­vo­kia, jog cent­ra­li­zuo­tas nuo­te­kų tvar­ky­mas yra drau­giš­kes­nis ap­lin­kai ir pa­to­ges­nis bū­das jiems pa­tiems.

To­dėl dau­ge­lis Dva­ro ir dar ke­lių kvar­ta­lų gy­ven­to­jų lau­kia, kol nuo­te­kų tink­lai bus at­ves­ti ir iki jų gy­ve­na­mų­jų na­mų.

Pas­ta­ruo­ju me­tu plėt­rą truk­do per ma­žas Kel­mės mies­to nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­nių ga­lin­gu­mas. Rei­kė­tų sta­ty­ti nau­jus, ge­ro­kai ga­lin­ges­nius įren­gi­nius, po to prie cent­ra­li­zuo­tų tink­lų pri­jung­ti li­ku­sią mies­to da­lį. Pla­nuo­ja­ma siek­ti lė­šų šiam pro­jek­tui įgy­ven­di­nti.

Už ne­pri­si­jun­gi­mą gre­sia bau­dos

Ta­čiau, pa­sak B. Pa­liu­lio, dar pa­si­tai­ko, jog vy­res­nio am­žiaus žmo­nės ne­no­ri mo­kė­ti nei už ge­ria­mą­jį van­de­nį, nei už nuo­te­kas. Van­dens ne­mo­ka­mai jie pa­si­se­mia iš šu­li­nio, o lau­ko tua­le­tą iš­va­lo pa­tys.

Bend­ro­vės tink­la­py­je gy­ven­to­jai in­for­muo­ja­ma, jog pa­gal Ge­ria­mo­jo van­dens ir nuo­te­kų tvar­ky­mo įa­ta­ty­mą, ven­gian­tiems pri­si­jung­ti bus tai­ko­mos fi­nan­si­nės san­kci­jos. Tai da­ro­ma tam, kad kuo ma­žiau terš­tu­me ap­lin­ką.

Pa­sak ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų, šian­dien nuo­te­kos che­miš­kai yra už­terš­tos dar la­biau nei anks­čiau dėl bui­ty­je nau­do­ja­mos che­mi­jos – įvai­rių skal­bik­lių, de­zin­fe­ka­vi­mo prie­mo­nių, ba­lik­lių. Dėl di­des­nės šių me­džia­gų kon­cent­ra­ci­jos, už­že­lia ir už­dumb­lė­ja van­dens tel­ki­niai, su­ma­žė­ja de­guo­nies kie­kis van­de­ny­je, to­dėl ima dus­ti žu­vys. Neiš­va­ly­to­se nuo­te­ko­se gau­su fos­fo­ro ir azo­to, ku­ris ska­ti­na van­dens tel­ki­nių žy­dė­ji­mą.

Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės su­da­ry­tos ko­mi­si­jos ne­re­tai tik­ri­na, kaip tvar­ko­mos nuo­te­kos mies­to in­di­vi­dua­lio­se so­dy­bo­se. Už nuo­te­kų iš­lei­di­mą į ap­lin­ką, kai pa­žei­džia­mi tai nu­ma­tan­tys do­ku­men­tai, ten­ka su­mo­kė­ti bau­dą nuo 60 eu­rų iki 3000 eu­rų.

Griež­tins įsta­ty­mą

Dėl ne­tin­ka­mo Mies­tų nuo­te­kų di­rek­ty­vos įgy­ven­di­ni­mo Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja prieš Lie­tu­vą yra pra­dė­ju­si pa­žei­di­mo pro­ce­dū­rą. Ji pra­dė­ta dėl to, kad Kė­dai­nių ag­lo­me­ra­ci­jos nuo­te­kos nė­ra iš­va­lo­mos iki nu­sta­ty­tų rei­ka­la­vi­mų. Be to, ne­pa­siek­ta, jog 58-io­se ag­lo­me­ra­ci­jo­se, tarp jų ir Kel­mė­je, ne ma­žiau kaip 98 pro­cen­tai nuo­te­kų bū­tų tvar­ko­ma cent­ra­li­zuo­tai. Pa­si­ro­do, kad ir 2 pro­cen­tai in­di­vi­dua­liai tvar­ko­mų nuo­te­kų nea­ti­tin­ka joms ke­lia­mų rei­ka­la­vi­mų.

Bir­že­lį Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tai bu­vo su­si­ti­kę su Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos at­sto­vais ir jiems pri­sta­tė veiks­mų pla­ną, kaip ke­ti­na­ma spręs­ti su­si­da­riu­sią si­tua­ci­ją. Ar­ti­miau­siu me­tu bus pra­dė­ta Kė­dai­nių nuo­te­kų va­lyk­los re­konst­ruk­ci­ja. Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja ren­gia Ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas. Vie­nas iš es­mi­nių po­ky­čių – te­ri­to­ri­jo­se, kur gy­ve­na dau­giau kaip 2 tūks­tan­čiai žmo­nių, pri­va­lės veik­ti cent­ra­li­zuo­tos nuo­te­kų su­rin­ki­mo sis­te­mos, prie ku­rių per 9 mė­ne­sius pri­va­lo­ma tvar­ka tu­rės pri­si­jung­ti vi­si ap­lin­ki­niai gy­ven­to­jai. Taip pat bus ieš­ko­ma bū­dų, kaip gy­ven­to­jams su­pap­ras­tin­ti ir at­pi­gin­ti pri­si­jun­gi­mo kaš­tus.

Tuo tar­pu in­di­vi­dua­liai tvar­ky­ti nuo­te­kas bus ga­li­ma tik išim­ti­niais at­ve­jais, pa­vyz­džiui, kai ties­ti cent­ra­li­zuo­tus tink­lus neap­si­mo­ka fi­nan­siš­kai. In­di­vi­dua­liai nuo­te­kas tvar­kan­tys gy­ven­to­jai pri­va­lės nau­do­ti tik san­da­rius kau­pi­mo re­zer­vua­rus, iš ku­rių nuo­te­kos bus iš­ve­ža­mos ir iš­va­lo­mos ag­lo­me­ra­ci­jos va­ly­mo įren­gi­niuo­se. Nau­jai įren­gia­mi in­di­vi­dua­lūs nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­niai iš nuo­te­kų pa­pil­do­mai ša­lins azo­to ir fos­fo­ro jun­gi­nius, ku­rie ken­kia gė­lo van­dens ir jū­rų ap­lin­kai.

Iki 2019 me­tų Lie­tu­vo­je ke­ti­na­ma su­kur­ti ir in­di­vi­dua­lių nuo­te­kų tvar­ky­mo re­gist­rą, ku­ria­me bū­tų kau­pia­ma ir sau­go­ma in­for­ma­ci­ja apie to­kių nuo­te­kų tvar­ky­mo vie­tą, nau­do­ja­mus įren­gi­nius ir bū­dus.

Lie­tu­vai neį­vyk­džius Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos rei­ka­la­vi­mų, ši pri­va­lės kreip­tis į Eu­ro­pos Tei­sin­gu­mo teis­mą.

R. Musneckienės nuo­tr.

Užs. Nr. 356041

Dienos populiariausi

Politinis turgelis

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias

Egzaminų rezultatai – fenomenai ir paradoksai

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas