(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Kaimo bendruomenės nori gyventi saugiai

2017 m. liepos 8 d.

Tel­šių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kel­mės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai ne tik ima­si ini­cia­ty­vos or­ga­ni­zuo­ti su­si­ti­ki­mus se­niū­ni­jo­se, bet ir ska­ti­na pa­čias bend­ruo­me­nes įsi­trauk­ti į sau­gios ap­lin­kos for­ma­vi­mą.

Kel­mės ra­jo­nas pa­si­žy­mi gau­siu bend­ruo­me­nių skai­čiu­mi, ra­jo­ne jų yra net 45. Per su­si­ti­ki­mus su bend­ruo­me­nių na­riais bend­ruo­me­nės pa­rei­gū­nė Vil­ma An­ci­ke­vi­čie­nė aiš­ki­na, kad bend­ruo­me­nių or­ga­ni­zuo­ja­mi ren­gi­niai tu­ri apim­ti ne tik ak­ty­vius as­me­nis, bet įtrauk­ti ir pa­žei­džia­mų gru­pių na­rius.

Bir­že­lio 28 die­ną bend­ruo­me­nės pa­rei­gū­nė kar­tu su Ty­tu­vė­nų apy­lin­kės se­niū­ni­jos se­niū­nu Val­du Iva­naus­ku lan­kė­si Moc­kai­čių kai­mo bend­ruo­me­nė­je. Bend­ruo­me­nės na­riams pa­rei­gū­nė dar kar­tą pri­mi­nė apie sau­gios kai­my­nys­tės nau­dą bei svar­bą, ak­cen­ta­vo, kad sau­giai žmo­gus jau­sis tik ta­da, kai ne­bus abe­jin­gas ir pa­ts ak­ty­viai įsi­jungs į ko­vą su nu­si­kals­ta­mu­mu. Su­si­ti­ki­mo me­tu bu­vo pa­si­ra­šy­ta „Sau­gios kai­my­nys­tės“ bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis ir įteik­tas sten­das, in­for­muo­jan­tis apie vie­nin­gą ir vie­ni ki­tų sau­gu­mų be­si­rū­pi­nan­čią bend­ruo­me­nę.

Moc­kai­čių kai­mo bend­ruo­me­nės na­riai pri­žiū­ri ir ste­bi kai­my­nų na­mus, tur­tą, fik­suo­ja įtar­ti­nus as­me­nis, sve­ti­mus žmo­nes sa­vo kai­my­nys­tė­je, ne­ma­ty­tus au­to­mo­bi­lius, pa­sta­ty­tus prie kai­my­no na­mų, apie ku­riuos in­for­muo­ja po­li­ci­ją. „Sau­gu­mo jaus­mas ga­li ap­lan­ky­ti tik ta­da, kai pa­ts žmo­gus su­pras, jog bū­ti­na pra­dė­ti nuo sa­vęs ir sa­vo gy­ve­na­mo­sios ap­lin­kos, ži­no­ma, bend­ra­dar­biau­jant ir su po­li­ci­ja“, – įsi­ti­ki­nu­si bend­ruo­me­nės pa­rei­gū­nė.

Auš­ra Bla­že­vi­čie­nė,

Tel­šių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ko­mu­ni­ka­ci­jos gru­pės vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė

Dienos populiariausi

Politinis turgelis

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias

Egzaminų rezultatai – fenomenai ir paradoksai

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas