(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Jaunieji policijos rėmėjai laiką turiningai leido Tytuvėnuose

2017 m. liepos 8 d.

Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nia­me par­ke lan­kė­si Ak­me­nės, Ma­žei­kių bei Kel­mės ra­jo­no Jau­nie­ji po­li­ci­jos rė­mė­jai, bend­ruo­me­nės pa­rei­gū­nės bei Kel­mės jau­ni­mo cent­rą lan­kan­tys moks­lei­viai.

Bu­vo ap­žiū­rė­tas Ty­tu­vė­nų re­gio­ninio par­ko di­rek­ci­jos mu­zie­jus, ku­ria­me bu­vo ga­li­ma pa­si­klau­sy­ti paukš­čių gar­sų, da­ly­vau­ti mįs­lių kon­kur­se. Sve­čiai dvi­ra­čiais nu­vy­ko ir į Miš­ko mu­zie­jų, ku­ria­me pa­ma­tė gy­vū­nų ir paukš­čių iš­kam­šų, iš­gir­do įdo­mų pa­sa­ko­ji­mą.

Tą die­ną jau­ni­mas ne tik tu­rė­jo ga­li­my­bę su­si­pa­žin­ti su Ty­tu­vė­nų mies­te­liu, bet ir ap­lan­ky­ti Ty­tu­vė­nų an­samb­lį, kop­ly­čią, Gi­liaus eže­rą, „ka­ban­čias pel­kes“, ap­žval­gos bokš­tą, Brid­vai­šio pi­lia­kal­nį ir eže­rą, Šv. Jur­gio kal­ne­lį.

Po tris va­lan­das tru­ku­sios edu­ka­ci­nės eks­kur­si­jos prie Ty­tu­vė­nų ši­lo su­ka­rin­tas spor­ti­nes var­žy­bas su­ren­gė Ge­ne­ro­lo Po­vi­lo Ple­cha­vi­čiaus 6-osios rink­ti­nės 5-osios ko­pos šau­liai.

„Šio su­si­ti­ki­mo tiks­las – mo­ky­ti jau­ni­mą bend­ra­vi­mo, drau­giš­ku­mo, to­le­ran­ci­jos, sa­va­no­rys­tės bei iš­mok­ti pa­dė­ti vie­ni ki­tiems“, – tei­gė Tel­šių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kel­mės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to bend­ruo­me­nės pa­rei­gū­nė Vil­ma An­ci­ke­vi­čie­nė.

„Kel­mės kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Politinis turgelis

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias

Egzaminų rezultatai – fenomenai ir paradoksai

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas