(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Šiaulių rajone

Politikos mokslų studentas ragina netylėti

2017 m. liepos 13 d.
Aistė GADLIAUSKAITĖ

Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to stu­den­tas kur­šė­niš­kis Ka­ro­lis Rė­vu­tas, at­vy­kęs į Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę tar­tis dėl pra­kti­kos, pa­te­ko į Ta­ry­bos po­sė­dį. Po­sė­džio me­tu stu­den­tas pa­reiš­kė nuo­mo­nę dėl vie­šo­jo trans­por­to ir su­lau­kė po­li­ti­kų reak­ci­jos.

„Rei­kia ro­dy­ti dau­giau ini­cia­ty­vos, kal­bė­ti apie pro­ble­mas“, – įsi­ti­ki­nęs bū­si­ma­sis po­li­ti­kas.

ais­te.g@skrastas.lt

– Ko­dėl nu­spren­dei pa­si­sa­ky­ti Ta­ry­bos po­sė­dy­je?

– Ja­me bu­vo spren­džia­mas klau­si­mas dėl au­to­bu­sų bi­lie­tų kai­nų. No­rė­jau pa­si­nau­do­ti pro­ga ir pri­min­ti, kad bu­vo stip­riai su­ma­žin­tas sek­ma­die­niais iš Kur­šė­nų į Šiau­lius vyks­tan­čių mik­roau­to­bu­sų skai­čius. Dėl to ki­lo žmo­nių ne­pa­si­ten­ki­ni­mas. Pa­vyz­džiui, stu­den­tai, no­rin­tys va­žiuo­ti trau­ki­niu į Vil­nių, tu­rė­tų ma­žiau­siai va­lan­dą lauk­ti at­vyks­tant ar­ti­miau­siam trau­ki­niui, ka­dan­gi au­to­bu­sų ir trau­ki­nių tvar­ka­raš­tis nė­ra su­de­rin­tas.

– Kaip rea­ga­vo Ta­ry­bos na­riai į ta­vo nuo­mo­nę?

– Vie­ni pri­ta­rė ir link­čio­jo, ki­ti ne­su­ti­ko. Vie­nas iš Ta­ry­bos na­rių, priė­jo prie ma­nęs ir sa­kė, kad sa­vo lai­kais trans­por­to lauk­da­vo ke­lias va­lan­das. Ta­da man ki­lo klau­si­mas, ko­kiais lai­kais mo­kė­si jis ir ko­kiais mes? Juk vis­kas tu­rė­tų ei­ti ge­ryn.

Ne­ma­žai pa­si­pik­ti­ni­mo ko­men­ta­rų ga­li­ma ras­ti „Fa­ce­book“ su­kur­to­je gru­pė­je. Su­ju­di­mas la­bai pa­di­dė­jo iš­stū­mus ve­žė­jus, ku­rie tu­rė­jo vie­ną ar du mik­roau­to­bu­sus. Bet svar­biau­sia, kad pa­si­pik­ti­ni­mas ne­lik­tų tik in­ter­ne­to ko­men­ta­rų ly­gio. Rei­kė­tų im­tis dar­bo ir ban­dy­ti spręs­ti pro­ble­mą.

No­rė­čiau, kad pa­tiems kur­šė­niš­kiams ir ki­tiems Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jams aiš­kiau bū­tų, kas vyks­ta, kaip vyks­ta, ko­kie yra prii­ma­mi spren­di­mai.

– Ar daug jau­nų žmo­nių do­mi­si, kas vyks­ta po­li­ti­ko­je?

– Ne­ma­žai. Jau­ni­mui įdo­mu, kas vyks­ta Lie­tu­vo­je. Su­si­ti­kę su me­di­ci­nos ar pro­gra­ma­vi­mo stu­den­tais daž­nai ap­ta­ria­me po­li­ti­nius įvy­kius, dis­ku­tuo­ja­me.

– Ar jau­ni­mas ga­li da­ry­ti įta­ką po­ky­čiams?

– Vie­nas iš bū­dų ga­lė­tų bū­ti bend­ra­vi­mas su gi­mi­nai­čiais. Pa­vyz­džiui, jei se­ne­liai ma­žiau do­mi­si po­li­ti­ka, jiems ga­li­ma pa­pa­sa­ko­ti, kas vyks­ta, ta­čiau tai ne­tu­rė­tų bū­ti vien­kar­ti­nis pa­pa­sa­ko­ji­mas prieš rin­ki­mus, dis­ku­si­ja tu­rė­tų vyk­ti nuo­lat.

Aš sa­vo nuo­mo­nės ne­per­šu, tik sten­giuo­si pa­ro­dy­ti fak­tus, su­teik­ti in­for­ma­ci­jos.

Bet jei jau­nas (ir ne tik) žmo­gus no­ri ką nors pa­keis­ti, tu­ri ras­ti bend­ra­min­čių ir tu­rė­ti sva­rių ar­gu­men­tų. Idea­liau­sia bū­tų, kad prieš že­riant kri­ti­ką žmo­nės pa­gal­vo­tų, kaip vis­ką bū­tų ga­li­ma pa­ge­rin­ti.

– Bū­dų pa­keis­ti si­tua­ci­ją, ku­ri ne­ten­ki­na, yra, bet vi­suo­me­nė vis tiek daž­nai jau­čia ne­pa­si­ten­ki­ni­mą. Ko­dėl?

– Prob­le­ma sly­pi ir vi­suo­me­nė­je, ir po­li­ti­kuo­se. Dau­gu­ma žmo­nių ne­si­sten­gia do­mė­tis, įsi­gi­lin­ti į įvy­kius. Daž­niau­siai bur­no­ja tie, ku­rie neap­sisp­ren­džia už ką bal­suo­ti ar­ba neį­si­gi­li­na į pro­gra­mas.

Per rin­ki­mus rei­kė­tų in­ves­tuo­ti dau­giau lai­ko į paieš­ką, ku­ri pro­gra­ma rin­kė­jui bū­tų ar­ti­miau­sia.

Po­li­ti­kų pro­ble­ma – tei­si­nio iš­pru­si­mo sto­ka. Pa­vyz­džiui, į Sei­mą su­si­ren­ka iš­rink­ti tau­tos at­sto­vai, ta­čiau jie ga­li bū­ti su po­li­ti­ka ne­su­si­ju­sių spe­cia­ly­bių spe­cia­lis­tai. Ta­da jiems, no­rint įsi­trauk­ti į veik­lą, ten­ka ne­ma­žai gi­lin­tis į in­for­ma­ci­ją.

– Ką tu­rė­tų da­ry­ti gy­ven­to­jai, no­rin­tys pa­keis­ti jiems ne­pa­lan­kius spren­di­mus?

– Rei­kia ro­dy­ti dau­giau ini­cia­ty­vos, kal­bė­ti apie pro­ble­mas.

Ne­su pa­ste­bė­jęs, kad Šiau­liuo­se bū­tų ren­gia­mos dis­ku­si­jos ne­for­ma­lio­je ap­lin­ko­je. Gal­būt pa­šne­ko­vas at­si­sa­kys at­vyk­ti į dis­ku­si­ją, bet ta­da rei­kia jį pa­ska­tin­ti.

Jei kal­bė­tu­me apie pa­si­kei­tu­sius au­to­bu­sų marš­ru­tus Šiau­liai-Kur­šė­nai-Šiau­liai, tai pro­ble­ma ga­lė­tų bū­ti iš­spręs­ta, tik neat­si­ran­da dau­giau kal­ban­čių­jų apie jos ak­tua­lu­mą ir taip vis­kas nu­si­me­ta į stal­čių.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

VU TSPMI stu­den­tas Ka­ro­lis Rė­vu­tas ma­no, kad pro­ble­mas iš­spręs­ti įma­no­ma, ta­čiau rei­kia ne tik apie jas kal­bė­ti, bet ir siū­ly­ti va­rian­tus, kaip iš­spręs­ti.

Dienos populiariausi

Politinis turgelis

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias

Egzaminų rezultatai – fenomenai ir paradoksai

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas