(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Šiaulių rajone

Gyventojų problema – lauko tualetai, valdžios – pinigai

2017 m. liepos 11 d.

Praė­ju­sią sa­vai­tę Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je lan­kę­si Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai klau­sė­si ra­jo­no gy­ven­to­jų prie­kaiš­tų dėl to, kad me­tų me­tais yra mai­ti­na­mi pa­ža­dais tu­rė­ti cent­ra­li­zuo­tą van­dens tie­ki­mą ir nuo­te­kų tink­lus. Žmo­nių pro­ble­mos – lau­ko tua­le­tai XXI am­žiu­je, ter­šia­ma gam­ta, val­džios – per ma­žai pi­ni­gų.

Ma­ža su­ma ir van­dens įmo­nių stam­bi­ni­mas

Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je lan­kė­si Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos de­le­ga­ci­ja – vi­ce­mi­nist­ras Min­dau­gas Gu­das, Van­de­nų po­li­ti­kos sky­riaus ve­dė­jas Ir­man­tas Va­lū­nas, šio sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Vik­to­ri­ja Vaš­ke­vi­čie­nė.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gi­pol­das Kark­le­lis pri­pa­ži­no, jog min­tis pa­si­kvies­ti Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vus ki­lo, nes pro­ble­mos van­dent­var­kos sri­ty­je yra su­dė­tin­gos ir gy­ven­to­jai pa­grįs­tai ke­lia klau­si­mus dėl van­den­tie­kio ir nuo­te­kų tink­lų gy­ven­vie­tė­se.

„Mū­sų sa­vi­val­dy­bė yra spe­ci­fi­nė – tu­ri­me daug prie­mies­ti­nių gy­ven­vie­čių, ku­rios ri­bo­ja­si su Šiau­lių mies­tu. Tu­ri­me ir du van­dens tie­kė­jus – vie­šą­jį UAB „Kur­šė­nų van­de­nys“ ir ki­tą – UAB „Šiau­lių van­de­nys“. Dėl to at­si­ran­da su­dė­tin­gas ra­jo­no te­ri­to­ri­jų ap­tar­na­vi­mo pro­ce­sas“, – su­si­ti­ki­me su vi­ce­mi­nist­ru sa­kė G. Kark­le­lis.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus tei­gi­mu, da­bar­ti­nia­me ES fi­nan­sa­vi­mo pe­rio­de, ku­ris baig­sis 2020 me­tais, per re­gio­nų plėt­ros pro­gra­mas yra nu­ma­ty­ta skir­ti tik 2,8 mi­li­jo­no eu­rų van­dent­var­kai, o tai esan­ti ne­di­de­lė su­ma.

Ap­lin­kos vi­ce­mi­nist­ras M. Gu­das sa­kė, jog yra trys už­si­brėž­tos už­duo­tys, ku­rias spren­džia mi­nis­te­ri­ja.

„Pa­gal mū­sų na­cio­na­li­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus tu­ri­me pa­siek­ti upių, eže­rų ir Bal­ti­jos jū­ros ge­rą būk­lę. ES pra­dė­ta pa­žei­di­mų pro­ce­dū­ra dėl ne­pa­kan­ka­mo na­mų ūkių pri­si­jun­gi­mo prie nau­jų cent­ri­nių va­ly­mo įren­gi­nių ir van­den­tie­kio, tad čia tu­ri­me rū­pin­tis, kad bū­tų nu­ties­tos vi­sos tra­sos ir gy­ven­to­jai ga­lė­tų pri­si­jung­ti bei nau­do­tis to­mis tra­so­mis. Dar la­bai svar­bus klau­si­mas yra van­dens tie­ki­mo įmo­nių su­stam­bi­ni­mas ir op­ti­mi­za­vi­mas“ – sa­kė vi­ce­mi­nist­ras.

Gy­ven­to­jai lau­kia jau de­šimt­me­tį

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos na­rys Arū­nas Grub­liaus­kis mi­nis­te­ri­jos pa­rei­gū­nams įtei­kė dvi by­las, ku­rias pra­dė­jo kaup­ti dar 2006 me­tais. Gin­kū­niš­kiai 2007 me­tais bu­vo ga­vę tuo­me­ti­nio Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus raš­tą, kad vals­ty­bė įsi­pa­rei­go­ja ir už­tik­ri­na, jog iki 2014 me­tų 95 pro­cen­tai gy­ven­to­jų bus ap­rū­pin­ti van­den­tie­kio ir ka­na­li­za­ci­jos tink­lais, ta­čiau val­džios kei­čia­si, o pro­ble­mos ne­spren­džia­mos.

Dis­ku­si­jo­je ak­ty­viai da­ly­va­vo gy­ven­vie­čių at­sto­vai, jie ti­kė­jo­si gau­ti iš­sa­mius at­sa­ky­mus, ta­čiau ne­su­lau­kė.

G. Kark­le­lis api­bū­di­no su­si­ti­ki­mą tik kaip nuo­mo­nių iš­sa­ky­mą.

„Pa­dis­ku­ta­vo­me. Vie­nas iš mū­sų siū­ly­mų bu­vo, kad Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja kar­tu su Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja pa­svars­ty­tų ap­ri­bo­ji­mų sa­vi­val­dy­bėms sko­lin­tis lė­šas nuė­mi­mą kai ku­rioms pro­gra­moms vyk­dy­ti. Pra­šė­me mi­nis­te­ri­jos pa­gal­vo­ti apie spe­cia­lių pro­gra­mų at­si­ra­di­mą, nes van­den­tie­kio ne­tu­rė­ji­mas yra ne tik ūki­nė pro­ble­ma, bet ir so­cia­li­nė, gam­to­sau­gi­nė pro­ble­ma“ – sa­kė G. Kark­le­lis.

Su Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vais su­tar­ta su­si­tik­ti spa­lio mė­ne­sį pa­kal­bė­ti apie tai, kaip iš­sa­ky­ti pa­siū­ly­mai bus spren­džia­mi.

Ir bui­ties rū­pes­čiai, ir ter­šia­ma gam­ta

„Šiau­lių kraš­tas“ ne kar­tą ra­šė apie ra­jo­no gy­ven­to­jų bė­das dėl van­dens ir nuo­te­kų. Ra­šė­me, kad Kur­šė­nų pa­šo­nė­je esan­čio Drą­su­čių kai­mo žmo­nės pik­ti­na­si val­di­nin­kų, gal 10-me­tį ža­dan­čių kai­me įreng­ti cent­ra­li­zuo­tą nuo­te­kų sis­te­mą, ne­veik­lu­mu ("Drą­su­čiams ci­vi­li­za­ci­ja ir van­duo – tik ant po­pie­riaus“, 2017 06 17).

„Šiau­lių kraš­to“ pa­šne­ko­vai bė­do­jo, kad nuo­te­kų iš­ve­ži­mas iš lau­ko tua­le­tų bran­gus ir nee­ko­lo­giš­kas. o jei­gu aiš­kiai žmo­nėms bū­tų pa­sa­ky­ta, ar iš vi­so ka­da nors bus cent­ra­li­zuo­ti nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­niai, svars­ty­tų apie vie­ti­nių nuo­te­kų va­ly­mo sta­ti­nių įren­gi­mą, nes pa­bo­do XXI am­žiu­je laks­ty­ti į lau­ko tua­le­tus.

„Šiau­lių kraš­to“, Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės inf.

Zig­mo RI­PINS­KIO nuo­tr.

Šiau­lių ra­jo­no Ta­ry­bos na­rys Arū­nas Grub­liaus­kis Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vams įtei­kė nuo 2006 me­tų kaup­tus do­ku­men­tus Gin­kū­nų gy­ven­to­jams, ku­riuo­se vals­ty­bė įsi­pa­rei­go­jo, jog iki 2014 me­tų 95 pro­cen­tai gy­ven­to­jų bus ap­rū­pin­ti van­den­tie­kio ir ka­na­li­za­ci­jos tink­lais.

Dis­ku­si­jo­je dėl van­dent­var­kos pro­ble­mų ak­ty­viai da­ly­va­vo ra­jo­no gy­ven­to­jai. Kla­bė­jo ir Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ras Ge­gu­žių se­niū­nai­ti­jos se­niū­na­tis Al­gi­man­tas Sė­jū­nas.

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vų vi­zi­tas dėl van­dent­var­kos pro­ble­mų – tik ap­si­kei­ti­mas nuo­mo­nė­mis. Gy­ven­to­jai vėl ne­ga­vo aiš­kaus at­sa­ky­mo, ka­da ci­vi­li­za­ci­ja ateis į jų na­mus.

Dienos populiariausi

Politinis turgelis

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias

Egzaminų rezultatai – fenomenai ir paradoksai

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas