(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Šiaulių rajone

Ikimokyklinukus ketinama įkurdinti moduliniame pastate

2017 m. liepos 4 d.
Rita ŽADEIKYTĖ

Šiau­lių ra­jo­no ta­ry­ba pri­ta­rė, kad Aukš­tel­kės mo­kyk­lo­je, ku­ri ta­po mo­kyk­la-dau­gia­funk­ciu cent­ru, bus įsteig­ta nau­ja iki­mo­kyk­li­nu­kų gru­pė. Ka­dan­gi vie­tos mo­kyk­los pa­sta­te neuž­ten­ka, nau­jai gru­pei ke­ti­na­ma įreng­ti pa­tal­pas mo­du­li­nia­me prie­sta­te. Tam rei­kia ir pa­pil­do­mų pi­ni­gų.

rita@skrastas.lt

Ei­lė­je – 21 vai­kas

Mo­kyk­la pa­pra­šė Ta­ry­bos įsteig­ti nau­ją iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pę, nes ei­lė­je į iki­mo­kyk­li­nio-prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pes įre­gist­ruo­tas 21 vai­kas, iš ku­rių 13 jau no­rė­tų pra­dė­ti lan­ky­ti įstai­gą nuo rug­sė­jo 1 die­nos. Iš šių try­li­kos vai­kų 9 vai­kai – 2 me­tų, 6 vai­kai – 3 me­tų ir 1 vai­kas – 4 me­tų.

Šiuo me­tu mo­kyk­lo­je ug­do­ma 20 iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kų (8 vai­kai – 4 me­tų, 7 vai­kai – 5 me­tų ir 5 vai­kai – 6 me­tų) bei 11 prieš­mo­kyk­li­nio am­žiaus – še­še­rių – sep­ty­ne­rių me­tų vai­kai.

Mo­kyk­la tvir­ti­na, kad nuo rug­sė­jo 1-osios su­da­ry­tų dvi miš­rias iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pes: 5–6 me­tų ir 2–4 me­tų vai­kams.

Pa­gal ga­lio­jan­čias hi­gie­nos nor­mas į mo­kyk­lą tilp­tų ne vi­si vai­kai – 8 tė­vų pra­šy­mų ug­dy­mo įstai­ga ne­ten­kin­tų.

Rei­kia pi­ni­gų ir pa­tal­pų

Įs­tei­giant nau­ją gru­pę rei­kės ir pa­pil­do­mų eta­tų bei pa­tal­pų. Nau­jai gru­pei įsteig­ti nuo rug­sė­jo 1 die­nos pra­šo­ma 2017 me­tams skir­ti 5 702,43 eu­ro 0,98 eta­to iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo auk­lė­to­jo ir 1 eta­to auk­lė­to­jo pa­dė­jė­jo fi­nan­suo­ti. Taip pat rei­kia 4 177 eu­rų įran­gai ir pre­kėms įsi­gy­ti.

Kad Aukš­tel­kės mo­kyk­lo­je ga­lė­tų bū­ti ug­do­ma dau­giau vai­kų, dar rei­kia ir pa­pil­do­mų pa­tal­pų. Tei­gia­ma, kad esa­ma­me pa­sta­te jų neuž­tek­tų, to­dėl ke­ti­na­ma nuo­mo­ti mo­du­li­nį pa­sta­tą.

To­kius pa­sta­tus ge­gu­žės vi­du­ry­je Sa­vi­val­dy­bės va­do­vai pa­ma­tė Lat­vi­jo­je, kur lan­kė­si mo­du­li­nių pa­tal­pų nuo­mos fir­mos „Cra­mo Adap­teo“ kvie­ti­mu. Pa­vyz­džiui, Lat­vi­jos Pliav­niek­kal­nio mo­kyk­lo­je 2010 me­tais prie esa­mo mo­kyk­los pa­sta­to pa­sta­čius mo­du­lius bu­vo įreng­tos pa­tal­pos dviem kla­sėms.

Aps­kai­čiuo­ta, kad nau­jai gru­pei steig­ti Aukš­tel­kės mo­kyk­lai rei­ka­lin­ga 70–80 kvad­ra­ti­nių met­rų pa­tal­pa (3-4 mo­du­liai, atsižvelgiamt į 1 mo­du­lio plo­tą). Vie­no kvad­ra­ti­nio met­ro nuo­mos kai­na 1 mė­ne­siui svy­ruo­ja nuo 11 iki 14 eu­rų be PVM. Iš vi­so nuo­mai už 80 kvad­ra­ti­nių met­ro plo­to mo­du­li­nį pa­sta­tą rei­kė­tų apie 1 355 eu­rų vie­nam mė­ne­siui ar­ba me­tams – 16 262 eu­rų iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų.

Mo­du­li­nio pa­sta­to se­zo­no šil­dy­mas elekt­ra kai­nuo­tų apie 1 700 – 3 200 eu­rų.

Dienos populiariausi

Politinis turgelis

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias

Egzaminų rezultatai – fenomenai ir paradoksai

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas