(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

Direktorių atleido prieš kolektyvo valią

2017 m. liepos 5 d.
Loreta RIPSKYTĖ

Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­ba nu­spren­dė prieš ko­lek­ty­vo va­lią at­leis­ti iš pa­rei­gų Kriu­kų pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rių Vy­tau­tą Balt­ra­mai­tį. Iš vi­so at­leis­ti net pen­ki di­rek­to­riai.

loretar@skrastas.lt

Dėl di­rek­to­riaus krei­pė­si mo­kyk­los ko­lek­ty­vas

Po­sė­dy­je nu­tar­ta nuo 2017 me­tų bir­že­lio 30 die­nos ša­lių su­si­ta­ri­mu pa­gal pa­čių pa­teik­tus pra­šy­mus at­leis­ti: Jo­niš­kio Ma­to Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­rę Svet­la­ną Plak­sij, Gas­čiū­nų pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rių Sta­sį Rim­džių, Min­dau­gių pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rių Iden­tą Ado­mai­tį, Jo­niš­kio švie­ti­mo cent­ro di­rek­to­rę Ro­mu­tę Gri­ga­liū­nie­nę, Kriu­kų pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rių Vy­tau­tą Balt­ra­mai­tį.

Dėl pa­sta­ro­jo ki­lo dis­ku­si­ja. Nors V. Balt­ra­mai­tis, kaip ir ki­ti va­do­vai, pra­šy­mą išei­ti iš dar­bo bu­vo pa­tei­kęs sa­vo no­ru, ta­čiau ra­jo­no me­rą Ge­di­mi­ną Če­pu­lį bir­že­lio 14 die­ną pa­sie­kė Kriu­kų pa­grin­di­nės mo­kyk­los Ta­ry­bos ir pa­lai­kan­čių dar­buo­to­jų pra­šy­mas su pa­ra­šais di­rek­to­rių pa­lik­ti pa­rei­go­se, nes tuo pa­čiu me­tu iš dar­bo išei­na pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui Jo­vi­ta Ber­tu­lie­nė. Dėl to ga­li nu­ken­tė­ti ug­dy­mo pro­ce­sas, įstai­gos val­dy­mo ko­ky­bė.

Iki Ta­ry­bos po­sė­džio paaiš­kė­jo, kad kon­kur­są į di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos vie­tą šio­je mo­kyk­lo­je lai­mė­jo lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros mo­ky­to­ja Li­gi­ta Eit­ke­vi­čie­nė.

Jai bu­vo su­teik­ta ga­li­my­bė per po­sė­dį mo­kyk­los bend­ruo­me­nės var­du pa­si­sa­ky­ti.

„Vos ne cir­kas, kad tu­rė­jo­me at­si­vež­ti ko­lek­ty­vą. Man at­ro­do, kad pa­lik­ti pa­ri­bio mo­kyk­lą be va­do­vo ką tik „iš­kep­tai“ pa­va­duo­to­jai neat­sa­kin­ga. Kiek gir­dė­jo­me, vie­nin­te­lis di­rek­to­riaus at­lei­di­mo ar­gu­men­tas – am­žius“, – sa­kė Li­gi­ta Eit­ke­vi­čie­nė.

Ta­ry­bos na­rys Ro­mas Ka­rūž­na ta­da nu­si­ste­bė­jo, kad taip kal­bė­ju­si pe­da­go­gė ry­žo­si kan­di­da­tuo­ti į pa­va­duo­to­jas. Juk to­se pa­rei­go­se dir­ban­tis žmo­gus ir tu­ri pa­va­duo­ti di­rek­to­rių, nors da­bar ji tei­gia ne­pa­jėg­sian­ti to pa­da­ry­ti.

At­su­ko rin­kė­jams nu­ga­ras

Opo­zi­ci­jos at­sto­vei Ni­jo­lei Va­luc­kie­nei ki­lo klau­si­mas, ar ne­pa­žei­džia­mos ly­gios ga­li­my­bės, jei­gu V. Balt­ra­mai­tis at­lei­džia­mas ar­gu­men­tuo­jant į jo pen­si­nį am­žių. Klau­si­mą ji ad­re­sa­vo Eti­kos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kei Ri­tai Sa­mie­nei. Pir­mi­nin­kė at­sa­kė, kad šiuo at­ve­ju am­žius ak­tua­lus ir ki­tiems at­lei­džia­miems va­do­vams. Jei tai bū­tų tik vie­no di­rek­to­riaus at­ve­ju, ta­da ga­li­ma bū­tų kal­bė­ti apie pa­žei­di­mus.

Ga­liau­siai bal­suo­jant 15 iš 24 da­ly­va­vu­sių Ta­ry­bos na­rių nu­spren­dė, kad Kriu­kų pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rius pa­lik­tų sa­vo po­stą.

Opo­zi­ci­jos at­sto­vė Ri­man­tė Mi­siū­nie­nė „Kra­šo ži­nioms“ tei­gė, kad toks spren­di­mas reiš­kia val­dan­čio­sios Li­be­ra­lų są­jū­džio ir so­cial­de­mok­ra­tų koa­li­ci­jos rin­kė­jams at­suk­tą nu­ga­rą, juk ne­rea­guo­ta į žmo­nių raš­tiš­ką pra­šy­mą di­rek­to­rių pa­lik­ti. Nė už vie­ną ki­tą di­rek­to­rių ko­lek­ty­vai ne­sto­jo mū­ru ir raš­tų val­džiai ne­siun­tė.

Vy­tau­tas Balt­ra­mai­tis Kriu­kų pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­riu­mi dir­bo nuo 2008-ųjų me­tų, grį­žęs į šią ug­dy­mo įstai­gą po per­trau­kos.

Au­to­rės nuo­tr.

Nors ko­lek­ty­vas raš­tu pra­šė dar pa­lik­ti dirb­ti Kriu­kų pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rių Vy­tau­tą Balt­ra­mai­tį, ra­jo­no Ta­ry­ba jį at­lei­do.

Dienos populiariausi

Politinis turgelis

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias

Egzaminų rezultatai – fenomenai ir paradoksai

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas