(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

Jaunimo sąskrydis Plikiškiuose

2017 m. liepos 5 d.
(Parengė Loreta RIPSKYTĖ)

Sa­vait­ga­lį Jo­niš­kio ra­jo­no jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų na­riai da­ly­va­vo są­skry­dy­je, su­reng­ta­me Pli­kiš­kių mo­kyk­lo­je-dau­gia­funk­cia­me cent­re.

Į Pli­kiš­kius su­va­žia­vo jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų – Lie­tu­vos moks­lei­vių są­jun­gos, „In­te­ract“, Šau­lių są­jun­gos, „Spal­vo­to vei­do“, ak­ty­vaus lais­va­lai­kio jau­ni­mo klu­bo „Stop“, „Jau­ni­mo im­pe­ri­jos“, Krikš­čio­niš­ko­jo jau­ni­mo blai­vy­bės są­jun­gos „Žings­nis“, Spor­to cent­ro šo­kė­jų, „Sau­lės“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los Die­nos užim­tu­mo cent­ro, pro­jek­to „At­rask sa­ve“ da­ly­viai ir Pli­kiš­kių – at­sto­vai.

Per dvi die­nas jau­nuo­lių lau­kė žai­di­mai, pra­mo­gos, kū­ry­bi­niai pa­si­ro­dy­mai, nak­ti­nė fo­to­se­si­ja, mankš­ta su Jo­niš­kio spor­to cent­ro šo­kė­jo­mis. Taip pat vy­ko pa­skai­tos. Su­reng­tas su­si­ti­ki­mas ir eks­pe­di­ci­ja su Lie­tu­vos or­ni­to­lo­gų drau­gi­jos pro­jek­tų koor­di­na­to­riu­mi, Lie­tu­vos ne­for­ma­laus švie­ti­mo cent­ro me­to­di­nin­ku ir edu­ka­ci­jų „Pa­žin­ki­me paukš­čius drau­ge“ va­do­vu Ge­di­mi­nu Pet­ku­mi, VšĮ „Min­čių ta­kas“ di­rek­to­re psi­cho­lo­ge In­ga Sa­mai­tie­ne ir Jau­ni­mo ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų eks­per­tu Ma­lik Aga­ma­li­jev.

„Kraš­to ži­nių“ inf.

Edi­tos VENC­KU­VIE­NĖS nuo­tr.

Pli­kiš­kiuo­se su­si­rin­kę jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai ak­ty­viai lei­do lai­ką.

Dienos populiariausi

Politinis turgelis

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias

Egzaminų rezultatai – fenomenai ir paradoksai

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas