(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

Brangs autobusų bilietai

2017 m. liepos 5 d.
Loreta RIPSKYTĖ

Nuo rugp­jū­čio 1-osios brangs va­žia­vi­mas Jo­niš­kio au­to­bu­sų par­ko au­to­bu­sais. Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­ba pa­di­di­no ve­ži­mo re­gu­lia­riais rei­sais vie­ti­nio su­si­sie­ki­mo marš­ru­tais ta­ri­fus.

loretar@skrastas.lt

Kai­nos ne­di­din­tos nuo 2009 me­tų

Jo­niš­kio ra­jo­no Ta­ry­bos spren­di­mu, nuo pa­sku­ti­nio šio va­sa­ros mė­ne­sio jo­niš­kie­čiai ir ki­ti ke­lei­viai, be­si­nau­do­jan­tys vie­tos au­to­bu­sų par­ko pa­slau­go­mis, už bi­lie­tus mo­kės bran­giau.

Vie­ti­nio prie­mies­čio marš­ru­to Jo­niš­kio au­to­bu­sų stotis–Centras–Ligoninė–Miškų urėdija–Kalnelis–Centras–Autobusų sto­tis vien­kar­ti­nio bi­lie­to va­žia­vi­mo kai­na, neat­siž­vel­giant į at­stu­mą ir nu­va­žiuo­tų sto­te­lių skai­čių, nu­sta­ty­ta 60 cen­tų. Kol kas gy­ven­to­jai, vyks­tan­tys šiuo marš­tu­tu, mo­ka pa­gal nu­va­žiuo­tą at­stu­mą po 0,09 eu­ro už ki­lo­met­rą. Ne­ma­žai ke­lei­vių ga­li nau­do­tis va­žia­vi­mo leng­va­to­mis, tad, pa­vyz­džiui, vyks­tan­tys iš cent­ro iki li­go­ni­nės su 50 pro­cen­tų nuo­lai­da mo­ka tik 5, o tie, ku­rie tu­ri 80 pro­cen­tų leng­va­tą – vos 2 eu­ro­cen­tus.

Au­to­bu­sų par­ko di­rek­to­rius Al­gir­das La­tai­tis ar­gu­men­tuo­ja, kad ki­tų ra­jo­nų au­to­bu­sų par­kų vien­kar­ti­nis bi­lie­tas pa­pras­tai kai­nuo­ja nuo 50 iki 70 cen­tų. Pa­vyz­džiui, Pak­ruo­jo, Šiau­lių, Rad­vi­liš­kio ra­jo­nuo­se jis nu­sta­ty­tas 70 cen­tų. Be to, va­žia­vi­mo Jo­niš­kio ra­jo­no au­to­bu­sų par­ko au­to­bu­sais kai­nos pa­sku­ti­nį kar­tą nu­sta­ty­tos 2009 me­tais ir po to tos pa­čios kai­nos per­skai­čiuo­tos eu­rais.

Per mė­ne­sį vi­du­ti­niš­kai mi­nė­ta­me prie­mies­čio marš­ru­te pa­ti­ria­mas 4 200 eu­rų nuo­sto­lis. Di­des­nė kai­na jį su­ma­žins iš da­lies. Kad marš­ru­tas bū­tų ne­nuos­to­lin­gas, bi­lie­to kai­na esą tu­rė­tų siek­ti net vie­ną eu­rą.

Pa­siū­lė di­din­ti dau­giau nei pra­šy­ta

Po vie­ną eu­ro cen­tą di­dės ir ki­tų au­to­bu­sų par­ko marš­ru­tų ki­lo­met­ro kai­na. Va­žiuo­jan­tys marš­ru­tais Joniškis–Šiauliai–Joniškis ir Joniškis–Šiauliai–Žagarė–Joniškis vie­to­je 7 eu­ro­cen­tų mo­kės 8, o ki­tais prie­mies­čio marš­ru­tais – 9 cen­tus. Šiuo­se marš­ru­tuo­se pa­ti­ra­mas ati­tin­ka­mai be­veik 6,5 tūks­tan­čio ir be­veik 18 tūks­tan­čių eu­rų nuo­sto­lis per mė­ne­sį.

Ki­tiems vie­ti­nio su­si­sie­ki­mo marš­ru­tams ra­jo­no Ta­ry­bos bu­vo pra­šo­ma nu­ma­ty­ti 10 cen­tų (su PVM) už ki­lo­met­rą. Ta­ry­bos na­rys Dai­nius Vyš­niaus­kas pa­siū­lė nu­ro­dy­tą be PVM kai­ną 0,095 eu­ro pa­di­din­ti pu­se cen­to iki 0,01 eu­ro, tad ga­lu­ti­nė kai­na su PVM pa­ki­lo iki 0,11 eu­ro už ki­lo­met­rą. Šiau­lių, Ak­me­nės, Rad­vi­liš­kio ra­jo­nuo­se ki­lo­met­ro kai­na su PVM taip pat sie­kia 0,11 eu­ro, Pak­ruo­jo ra­jo­ne – 0,10 eu­ro.

Tei­gia­ma, kad to­kį ta­ri­fą tai­ko dau­gu­ma sa­vi­val­dy­bių, o kai ku­rių, tarp jų – Šiau­lių, Bir­žų, Ro­kiš­kio, Ši­la­lės, Jur­bar­ko – ga­lio­ja ne­tgi di­des­nis – 11 ar­ba 12 eu­ro­cen­tų ta­ri­fas už ki­lo­met­rą.

Ke­lei­vių ve­ži­mo re­gu­lia­riais rei­sais vie­ti­nio su­si­sie­ki­mo marš­ru­tais ga­lu­ti­nė bi­lie­to kai­na ap­va­li­na­ma 0,1 eu­ro tiks­lu­mu.

Nau­ja kai­na įsi­ga­lios nuo rugp­jū­čio 1 die­nos.

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.

Nuo rugp­jū­čio ke­lei­viai Jo­niš­kio au­to­bu­sų par­ko au­to­bu­sais va­žiuos bran­giau.

Jo­niš­kio au­to­bu­sų par­ko di­rek­to­rius Al­gir­das La­tai­tis ar­gu­men­ta­vo, kad va­žia­vi­mo au­to­bu­sias kai­nos ne­keis­tos nuo 2009 me­tų.

Dienos populiariausi

Politinis turgelis

2017 m. liepos 15 d.
lankomiausias

Egzaminų rezultatai – fenomenai ir paradoksai

2017 m. liepos 15 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas